Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Anunci pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis (exp. PTOP-2016-778) (DOGC núm. 7253, de 23.11.2016)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
23/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Territori i Sostenibilitat
Havent observat una errada en el text de l'anunci de licitació del contracte de serveis per al servei de suport tècnic per a la realització d'avaluacions de soroll que provenen d'infraestructures, activitats i veïnatge (expedient PTOP-2016-778) tramès al DOGC i publicat al núm. 7253, de 23.11.2016, es detalla l'oportuna correcció:

 

A l'apartat 9.a) del text de l'anunci de licitació "Data límit de presentació" on diu:

"fins a les 13 hores del dia 7 de desembre de 2016."

Ha de dir:

"fins a les 13 hores del dia 9 de desembre de 2016."

 

Barcelona, 23 de novembre de 2016

 

Agustí París i Roig

Director de Serveis