Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Conveni entre l'ajuntament i la Generalitat de Catalunya per a la realització d'activitats complementàries específiques de l'educació secundària obligatòria, curs 2016-2017. Aprovació
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 228
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09319

Ajuntament de Salou

EDICTE

Edicte d'informació pública d'aprovació de conveni.

El Ple de l'Ajuntament de Salou, en sessió ordinària celebrada el dia 5 d'octubre de 2016, va acordar la ratificació

de l'acord de la Junta de Govern Local, de data 8 de setembre de 2016, relatiu a l'aprovació del conveni entre

la Generalitat de Catalunya, Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Salou per a la realització d'activitats

complementàries específiques de l'educació secundària obligatòria adreçades a l'alumnat amb necessitats

educatives derivades de la inadaptació al medi escolar, en unitats d'escolarització compartida, pel curs 2016-2017.

Del text íntegre d'aquest conveni se'n dóna publicitat i es pot consultar al Portal de la Transparència de l'Ajuntament

de Salou a l'apartat transparencia.salou.cat

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

L'alcalde, Pere Granados Carrillo

Salou, 18 de novembre de 2016

CIE: BOPT