Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Conveni urbanístic per a la urbanització del sector urbanístic UA 2 - plaça Estació
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dimecres, 30 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Gironella

ANUNCI

Negociat i subscrit el text inicial del Conveni urbanístic per a la urbanització del sector Urbanístic UA 2 ? PLAÇA ESTACIÓ, que duu a terme les previsions del projecte de reparcel·lació, per acord de la Junta de Govern Local de data14 de novembre de 2016 se sotmet a informació pública durant el termini de vint dies, a comptar des de la publicació delpresent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i tauler electrònic de l'Ajuntament.

Durant aquest termini, el text inicial del Conveni urbanístic podrà ser examinat per qualsevol interessat en lesdependències municipals a dalt referenciades, perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents.

Gironella, 17 de novembre de 2016

L'alcalde, David Font Simon