Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Revisió salarial per a l'any 2015 del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA; Cespa i Urbaser, SA (Medi Ambient Barcelona)
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Serveis Territorials

RESOLUCIÓ de 17 d'agost de 2016, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2015 del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA, Cespa, SA i Urbaser, SA (Medi Ambient Barcelona) (codi de conveni núm. 08009133011995)

Vist el text de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2015 del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Fomento deConstrucciones y Contratas, SA, Cespa, SA i Urbaser, SA (Medi Ambient Barcelona) subscrit pels representants del'empresa i pels dels seus treballadors el dia 15 de juny de 2016, i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre; l'article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobreregistre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació ideterminació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret86/2015, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; el Decret 98/2016, de19 de gener, de reestructuració del Departament d'Empresa i Coneixement; i d'altres normes d'aplicació.

Resolc:

- 1 Disposar la inscripció de l'Acord de revisió salarial per l'any 2015 del Conveni col·lectiu de treball de l'empresaFomento de Construcciones y Contratas, SA, Cespa, SA i Urbaser, SA, (Medi Ambient Barcelona) (codi de conveni núm.08009133011995) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball en funcionament amb mitjans electrònics delsServeis Territorials a Barcelona, amb notificació a la Comissió Negociadora.

- 2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

ACUERDO DE REVISIÓN SALARIAL PARA EL AÑO 2015 DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE LAEMPRESA FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA; CESPA, SA Y URBASER, SA (MEDI AMBIENTBARCELONA).

Asistentes.

Representación empresarial:

FCC.

Pau Carmona Pascual.

Esther Esclona.

CESPA.

Alfonso Fontana.

URBASER.

César Quintana.

Georgina Carcelero.

Presidente: Jordi Pedret Grenzner.

Secretaria: Antonia Espinar Lesmes.

Representación de los trabajadores:

UGT.

Ramón Cebrián Sans.

Juan Manuel Rueda.

E

José J. Sánchez Sayavera.

C

Manuel Limón Orta.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

CCOO.

José Francisco Hernández.

Barcelona, a 15 de junio de 2016, cuando son las 10.10 h, estando presentes en una de las salas del Hotel Apolo, lespersonas antes mencionadas, ser reúnen con el siguiente,

Orden del día:

- Acuerdo de revisión salarial para el año 2015.

Tras las deliberaciones, las partes,

ACUERDAN:

- Que la revisión salarial para el año 2015, a que se refiere el Convenio colectivo en vigor, será de un 0,5%.

Y, en prueba de conformidad firman este acuerdo y las tablas salariales adjuntas en el lugar y fecha mencionados.

TABLAS SALARIALES 2015.

ANEXO NÚM. 2.

2015.

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO.

SALARIO BASE

PLUS ACTIV.

ASIS. PUNT PLUS TRANSP. COMPL. HORAS

HORAS

HORAS

NAVIDAD VERANO (MES)

(MES)

(MES)

(MES)

FESTIVO

"A"

"B"

"C"

BENEFICIOS

Jefe Servicios

1.311,31

709,40

135,16

63,02

--------2.434,13

Ingeniero - Jefe de Sección

1.307,43

634,14

135,16

63,02

--------2.354,97

Ayte. Ingro. - Titulado Gr. Medio

1.077,73

744,04

135,16

63,02

--------2.235,33

Jefe Adm. 1

1.073,75

668,92

135,16

63,02

--------2.156,08

Ayte. Servicio

958,09

744,03

135,16

63,02

180,72

13,56

17,78

22,00

2.115,47

Jefe Adm. 2 - Ayte. Área

950,19

594,49

135,16

63,02

166,26

12,41

16,30

20,22

1.958,15

Oficial Adm. 1 - Técnico Cad

878,55

542,48

135,16

63,02

157,65

11,85

15,53

19,17

1.834,49

Oficial Adm. 2 - Tec. Producción

846,27

413,61

135,16

63,02

139,33

10,46

13,67

16,94

1.673,31

Aux. Adm. - Aux. Producción

811,56

385,17

135,16

63,02

133,28

10,01

13,12

16,22

1.610,33

PERSONAL DE LIMPIEZA PÚBLICA Y RIEGOS ? DÍA.2015.

SALARIO PLUS PLUS ASIS. PLUS COMPL. COMPL. COMPL. FEST. HORAS

HORAS HORAS HORAS

NAVIDAD VERANO BASE

ACTIV.

PUNT.

TRANS. FEST. "A"

FEST. "B"

NOCHE

"A"

"B"

"C"

"D"

BENEFICIOS

Jefe de Zona

31,03

37,75

6,11

4,30

121,65

146,01

148,98

11,68

12,24

14,44

14,44

1.147,23

Encargado

29,57

33,26

6,11

4,30

116,37

139,62

144,18

10,52

11,04

13,08

13,08

1.088,21

Encargado de Zona

28,15

30,84

6,11

4,30

99,43

119,33

130,04

10,15

10,60

12,62

12,62

1.080,54

Encargado Sector

26,82

28,66

6,11

4,30

96,28

115,49

128,85

10,15

10,60

12,62

12,62

1.049,92

Verificador

25,55

27,52

6,11

4,30

95,19

114,25

126,73

9,63

10,06

12,02

12,02

1.032,42

Conductor

25,55

24,70

6,11

4,30

93,07

111,72

126,73

9,27

9,73

11,63

11,63

1.032,42

Operario 1

25,03

19,10

6,11

4,30

93,07

111,72

118,30

9,07

9,55

11,45

11,45

1.032,42

Operario 2

24,68

17,23

6,11

4,30

78,30

93,95

107,99

8,30

8,79

10,79

10,79

1.032,42

Encarg. Brigada

24,15

16,55

6,11

4,30

78,30

93,95

106,89

8,15

8,63

10,52

10,52

1.009,49

Operario

23,70

15,84

6,11

4,30

69,84

83,80

96,96

7,85

8,27

10,09

10,09

994,19

SUBTABLA LIMPIEZA PÚBLICA Y RIEGOS - DÍA

SALARIO

PLUS

PLUS ASIS. PLUS

COMPL.

COMPL. COMPL. FEST. HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

NAVIDAD VERANO BASE

ACTIV.

PUNT.

TRANS.

FEST. "A"

FEST."B"

NOCHE

"A"

"B"

"C"

"D"

BENEFICIOS

Oficial Organ. 1

31,76

59,49

6,11

4,30

99,43

119,33

130,04

10,15

10,60

12,62

12,62

1.085,15

Oficial Organ. 2

25,49

43,32

6,11

4,30

96,58

115,86

129,18

9,56

10,06

11,95

11,95

1.069,36

Auxiliar Organizac.

24,70

30,06

6,11

4,30

78,30

93,95

107,99

8,30

8,79

10,79

10,79

1.032,42

Oficial

24,36

18,54

6,11

4,30

78,30

93,95

101,40

8,63

9,08

11,04

11,04

1.032,42

Especialista

23,86

16,94

6,11

4,30

78,30

93,95

106,64

8,26

8,74

10,58

10,58

1.009,49

Dil uns, 28 de novembre de 2016

PERSONAL DE LIMPIEZA PÚBLICA Y RIEGOS - NOCHE.

2015.

SALARIO PLUS PLUS ASIS. PLUS COMPL.

COMPL. FEST.

HORAS HORAS

HORAS

HORAS

NAVIDAD VERANO BASE

ACTIV.

PUNT.

TRANS.

FEST. "B"

NOCHE

"A"

"B"

"C"

"D"

BENEFICIOS

Jefe de Zona

31,03

41,52

6,11

4,30

146,01

148,98

11,68

12,24

14,44

14,44

1.147,23

Encargado

29,57

39,54

6,11

4,30

139,62

144,18

10,52

11,04

13,08

13,08

1.088,21

Encargado De Zona

28,15

36,79

6,11

4,30

119,33

130,04

10,15

10,60

12,62

12,62

1.080,54

Encargado Sector

26,82

36,09

6,11

4,30

115,49

128,85

10,15

10,60

12,62

12,62

1.049,92

Verificador

25,55

31,01

6,11

4,30

114,25

126,73

9,63

10,06

12,02

12,02

1.032,42

Conductor

25,55

31,01

6,11

4,30

111,72

126,73

9,27

9,73

11,63

11,63

1.032,42

Operario 1

25,03

22,85

6,11

4,30

111,72

118,30

9,07

9,55

11,45

11,45

1.032,42

Oficial

24,36

18,54

6,11

4,30

93,95

101,40

8,63

9,08

11,04

11,04

1.032,42

Operario 2

24,68

21,57

6,11

4,30

93,95

107,99

8,30

8,79

10,79

10,79

1.032,42

Encarg. Brigada

24,15

21,01

6,11

4,30

93,95

106,89

8,15

8,63

10,52

10,52

1.009,49

Especialista

23,86

21,09

6,11

4,30

93,95

106,64

8,26

8,74

10,58

10,58

1.009,49

Operario

23,70

19,99

6,11

4,30

83,79

96,96

7,85

8,27

10,09

10,09

994,19

PERSONAL DE LIMPIEZA PÚBLICA Y RIEGOS - DÍA.

2015.

ROTATIVO.

SALARIO PLUS PLUS ASIS. PLUS

PRIMA

PRIMA

COMPL. FEST.

HORAS

HORAS

HORAS HORAS

NAVIDAD VERANO BASE

ACTIV.

PUNT.

TRANS.

- A - B "A"

"A"

"B"

"C"

"D"

BENEFICIOS

Encargado de Zona

28,15

30,84

6,11

4,30

14,43

--99,43

10,15

10,60

12,62

12,62

1.080,54

Encargado Sector

26,82

28,66

6,11

4,30

13,19

--96,28

10,15

10,60

12,62

12,62

1.049,92

Conductor

25,55

24,70

6,11

4,30

11,86

5,24

93,07

9,27

9,73

11,63

11,63

1.032,42

Operario 1

25,03

19,10

6,11

4,30

11,86

5,24

93,07

9,07

9,55

11,45

11,45

1.032,42

Operario 2

24,68

17,23

6,11

4,30

10,80

5,24

78,30

8,30

8,79

10,79

10,79

1.032,42

Encarg. Brigada

24,15

16,55

6,11

4,30

10,80

5,24

78,30

8,15

8,63

10,52

10,52

1.009,49

Especialista

23,86

16,94

6,11

4,30

10,80

5,24

78,30

8,26

8,74

10,58

10,58

1.009,49

Operario

23,70

15,84

6,11

4,30

10,19

5,24

69,84

7,85

8,27

10,09

10,09

994,19

PERSONAL DE LIMPIEZA PÚBLICA Y RIEGOS - NOCHE.

2015.

ROTATIVO.

SALARIO PLUS PLUS ASIS. PLUS PRIMA

PRIMA

COMPL. FEST. HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

NAVIDAD VERANO BASE

ACTIV.

PUNT.

TRANS.

- A - B NOCHE

"A"

"B"

"C"

"D"

BENEFICIOS

Encargado de Zona

28,15

36,79

6,11

4,30

18,02

--130,04

10,15

10,60

12,62

12,62

1.080,54

Encargado Sector

26,82

36,09

6,11

4,30

16,71

--128,85

10,15

10,60

12,62

12,62

1.049,92

Conductor

25,55

31,01

6,11

4,30

15,21

6,17

126,73

9,27

9,73

11,63

11,63

1.032,42

Operario 1

25,03

22,85

6,11

4,30

14,59

6,17

118,30

9,07

9,55

11,45

11,45

1.032,42

Operario 2

24,68

21,57

6,11

4,30

13,87

6,17

107,99

8,30

8,79

10,79

10,79

1.032,42

Encarg. Brigada

24,15

21,01

6,11

4,30

13,78

6,17

106,89

8,15

8,63

10,52

10,52

1.009,49

Especialista

23,86

21,09

6,11

4,30

13,76

6,17

106,64

8,26

8,74

10,58

10,58

1.009,49

Operario

23,70

19,99

6,11

4,30

13,08

6,17

96,96

7,85

8,27

10,09

10,09

994,19

PERSONAL DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS - DÍA.

2015.

SALARIO PLUS PLUS ASIS. PLUS COMPL. COMPL. COMPL. FEST HORAS

HORAS

HORAS

HORAS NAVIDAD VERANO BASE

ACTIV.

PUNT. TRANS.

FEST. "A"

FEST. "B"

NOCHE

"A"

"B"

"C"

"D"

BENEFICIOS

Encargado de Zona

28,15

33,03

6,11

4,30

99,43

119,33

130,04

10,15

10,60

12,62

12,62

1.080,60

Encarg. de Sector

26,82

28,66

6,11

4,30

96,28

115,49

128,85

10,15

10,60

12,62

12,62

1.049,92

Verificador

25,55

27,52

6,11

4,30

95,19

114,25

126,73

9,63

10,06

12,02

12,02

1.032,42

Conductor

25,55

24,70

6,11

4,30

93,07

111,72

126,73

9,27

9,73

11,63

11,63

1.032,42

Operario 1

25,03

19,10

6,11

4,30

93,07

111,72

118,30

9,07

9,55

11,45

11,45

1.032,42

Operario 2

24,68

17,23

6,11

4,30

78,30

93,95

107,99

8,30

8,79

10,79

10,79

1.032,42

Encarg. Brigada

24,15

16,55

6,11

4,30

78,30

93,95

106,89

8,15

8,63

10,52

10,52

1.009,49

Especialista

23,86

16,94

6,11

4,30

78,30

93,95

106,64

8,26

8,74

10,58

10,58

1.009,49

Operario

23,70

15,84

6,11

4,30

69,84

83,80

96,96

7,85

8,27

10,09

10,09

994,19

PERSONAL DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS - NOCHE.

2015.

SALARIO ACTIV. "A" ACTIV. "B"

ASIS. PUNT.

PLUS

FEST. FEST. "B" HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

NAVIDAD VERANO BASE

TRANS.

NOCHE

"A"

"B"

"C"

"D"

BENEFICIOS

Encargado

29,57

43,67

46,85

6,11

4,30

130,38

156,46

11,71

12,32

14,48

14,48

1.189,11

Encargado de Zona

28,15

39,57

44,16

6,11

4,30

118,52

142,21

10,62

11,22

13,17

13,17

1.080,60

Encarg. de Sector

26,82

32,87

41,33

6,11

4,30

103,67

124,40

10,62

11,22

13,17

13,17

1.049,92

Verificador

25,55

31,00

37,28

6,11

4,30

93,07

111,72

9,47

9,93

11,87

11,87

1.032,42

Conductor

25,55

31,00

37,28

6,11

4,30

93,07

111,72

9,47

9,93

11,87

11,87

1.032,42

Operario 1

25,03

22,86

29,13

6,11

4,30

93,07

111,72

9,26

9,74

11,62

11,62

1.032,42

Operario 2

24,68

21,55

27,83

6,11

4,30

93,07

111,72

8,84

9,35

11,30

11,30

1.032,42

Encarg. Brigada

24,15

20,99

27,24

6,11

4,30

93,07

111,72

8,68

9,15

11,04

11,04

1.009,49

E

Especialista

23,86

21,07

27,33

6,11

4,30

90,94

109,13

8,74

9,29

11,12

11,12

1.009,49

Operario

23,70

19,93

26,20

6,11

4,30

82,51

99,03

8,30

8,79

10,60

10,60

994,19

Dil uns, 28 de novembre de 2016

PERSONAL DE ALCANTARILLADO BARCELONA - DÍA.

2015.

SALARIO PLUS

PLUS ASIS. PLUS COMPL. COMPL. COMPL. FEST. HORAS HORAS HORAS HORAS NAVIDAD VERANO BASE

ACTIV.

PUNT.

TRANS.

FEST. "A"

FEST. "B"

NOCHE

"A"

"B"

"C"

"D"

BENEFICIOS

Encargado

25,95

40,02

6,11

4,30

228,47

274,16

251,24

15,32

16,08

19,17

19,17

1.373,98

Encargado de Zona

25,77

38,56

6,11

4,30

197,78

237,37

217,11

13,99

14,71

17,87

17,87

1.244,71

Encargado de Sector

25,55

28,14

6,11

4,30

194,62

233,55

216,69

13,65

14,38

17,44

17,44

1.049,92

Operador Máquinas

25,55

36,61

6,11

4,30

151,79

182,18

169,02

12,15

12,76

15,53

15,53

1.170,95

Conductor

25,55

28,09

6,11

4,30

135,38

162,45

149,25

11,72

12,38

14,86

14,86

1.032,42

Operario 1

25,03

22,94

6,11

4,30

131,42

155,31

143,35

11,37

12,00

14,43

14,43

1.032,42

Operario 2

24,68

21,15

6,11

4,30

129,05

152,94

140,99

11,12

11,80

14,10

14,10

1.032,42

Oficial

24,36

25,03

6,11

4,30

180,75

216,88

201,67

12,82

13,56

16,62

16,62

1.032,42

Operario Espdo.

23,86

21,77

6,11

4,30

162,92

195,48

182,60

12,17

12,83

15,77

15,77

1.009,49

Especialista

23,86

20,16

6,11

4,30

162,92

195,48

139,98

11,96

12,66

15,66

15,66

1.009,49

Operario

23,86

21,75

6,11

4,30

127,06

157,14

147,89

10,40

11,04

13,65

13,65

994,19

PERSONAL DE ALCANTARILLADO BARCELONA - NOCHE.

2015.

SALARIO PLUS PLUS ASIS. PLUS COMPL. COMPL. COMPL. FEST. HORAS HORAS HORAS HORAS NAVIDAD VERANO BASE

ACTIV.

PUNT.

TRANS.

FEST. "A"

FEST. "B"

NOCHE

"A"

"B"

"C"

"D"

BENEFICIOS

Encargado

25,95

40,02

6,11

4,30

228,47

274,16

251,24

15,32

16,08

19,17

19,17

1.373,98

Encargado de Zona

25,77

38,56

6,11

4,30

197,78

237,37

217,11

13,99

14,71

17,87

17,87

1.244,71

Encargado de Sector

25,55

29,90

6,11

4,30

194,62

233,55

216,69

13,65

14,38

17,44

17,44

1.049,92

Operador Máquinas

25,55

37,57

6,11

4,30

151,79

182,18

169,02

12,15

12,76

15,53

15,53

1.170,95

Conductor

25,55

29,20

6,11

4,30

135,38

162,45

149,25

11,72

12,38

14,86

14,86

1.032,42

Operario 1

25,03

24,05

6,11

4,30

131,42

155,31

143,35

11,37

12,00

14,43

14,43

1.032,42

Operario 2

24,68

22,75

6,11

4,30

129,05

152,94

140,99

11,12

11,80

14,10

14,10

1.032,42

Oficial

24,36

26,64

6,11

4,30

180,75

216,88

201,67

12,82

13,56

16,62

16,62

1.032,42

Operario Espdo.

23,86

23,29

6,11

4,30

162,92

195,48

182,60

12,17

12,83

15,77

15,77

1.009,49

Especialista

23,86

21,68

6,11

4,30

162,92

195,48

139,98

11,96

12,66

15,66

15,66

1.009,49

Operario

23,86

23,27

6,11

4,30

127,06

157,14

147,89

10,40

11,04

13,65

13,65

994,19

PERSONAL DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE FUENTES Y LAMINAS DE AGUA - DÍA.

2015.

SALARIO PLUS PLUS ASIS. PLUS COMPL. COMPL. COMPL. FEST. HORAS HORAS HORAS HORAS NAVIDAD VERANO BASE

ACTIV.

PUNT.

TRANS. FEST. "A"

FEST. "B"

NOCHE

"A"

"B"

"C"

"D"

BENEFICIOS

Encargado de Zona

25,77

40,89

6,11

4,30

99,43

119,33

130,04

10,15

10,60

12,62

12,62

1.080,54

Encargado Servicio

25,55

30,86

6,11

4,30

96,28

115,49

128,85

9,27

9,75

11,63

11,63

1.049,92

Oficial 1

25,55

28,10

6,11

4,30

93,07

111,72

126,73

9,27

9,73

11,63

11,63

1.032,42

Oficial 2

25,03

24,88

6,11

4,30

93,07

111,72

118,30

9,07

9,55

11,45

11,45

1.032,42

Operario 1

25,03

19,10

6,11

4,30

93,07

111,72

118,30

9,07

9,55

11,45

11,45

1.032,42

Operario 2

24,68

17,23

6,11

4,30

78,30

93,95

107,99

8,30

8,79

10,79

10,79

1.032,42

Especialista

23,86

16,94

6,11

4,30

78,30

93,95

106,64

8,26

8,74

10,58

10,58

1.009,49

Operario

23,70

15,84

6,11

4,30

69,84

83,79

96,96

7,85

8,27

10,09

10,09

994,19

PERSONAL DE TALLER.

2015.

X365 D.

X 313 X 313 X 287 COMPL.

NAVIDAD VERANO HORAS "A" Y "B"

HORAS "C"

SALARIO BASE

PLUS ACTIV.

PLUS ASIS. PUNT.

PLUS TRANS.

FESTIVO

BENEFICIOS

Jefe Tal er

34,88

70,44

6,11

4,30

193,92

2.658,35

16,30

23,59

Encargado

28,61

51,98

6,11

4,30

170,27

2.029,91

13,43

20,68

Oficial Organ. 1

31,76

63,87

6,11

4,30

99,43

1.820,53

10,15

12,62

Oficial Organ. 2

25,49

44,39

6,11

4,30

161,86

1.791,96

12,38

19,69

Aux. Organ.

24,70

32,00

6,11

4,30

148,80

1.466,84

10,81

18,12

J. Equipo 1

25,17

42,70

6,11

4,30

157,42

1.753,65

11,88

19,16

Oficial 1

24,32

35,50

6,11

4,30

154,27

1.588,72

11,47

18,78

J. Equipo 2

24,32

36,43

6,11

4,30

155,22

1.588,72

11,62

18,86

Oficial 2

23,33

31,09

6,11

4,30

148,58

1.448,16

10,80

18,07

Oficial 3

23,09

30,01

6,11

4,30

147,54

1.411,55

10,62

17,95

Espec. Esp. Alm.

22,79

24,95

6,11

4,30

141,63

1.273,70

9,97

17,25

Operario

22,22

27,05

6,11

4,30

141,33

1.261,14

9,93

17,22

Premio de vinculación (Art. 62).

61 AÑOS: 548,65.

62 AÑOS: 454,95.

63 AÑOS: 403,45.

64 AÑOS o más: 176,42.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Tabla complementos. (Art. 46).

1 a 10 años: 24 meses.

11 a 15 años: 36 meses.

16 a 20 años: 48 meses.

21 a 25 años: 60 meses.

26 años en adelante: 72 meses (límite 60 años).

2015.

ANEXO 3.

PLUS PUESTO ESPECIALIZACIÓN (Art. 15).

1.- Personal ocupado en el lavado, recambio y reparación de neumáticos de los vehículos en general: 3,28.

2.- Personal ocupado en mangueras de presión y aspiración en vía pública: 1,80.

3.- Conductor barrido mixto, barrido mec. de aceras, baldeo mec. de aceras con responsabilidad sobre equipo: 2,27.

4.- Conductor barrido mixto, barrido mec. de aceras, baldeo mec. de aceras, máquinas lentas: 2,19.

5.- Importe día: 1,80.

6.- Importe día: 4,47.

7.- Importe mes: 141,31.

8.- Importe día: 3,39.

9.- Importe día: 3,47.

10.- Importe día: 7,65.

CONDICIÓN "AD PERSONAM" (Art. 17).

Francisco Sierra Romero (FCC).

Alfonso Campoy Pons (FCC).

Francisco Collado Chaparro (FCC).

Joaquin Sardañés Segarra (FCC).

Jorge Murillo Sánchez (URBASER).

"PRIMA" 5-2.

Mañana-Tarde

Noche

Mañana-Tarde

Noche

Conductor

11,86

15,21

5,24

6,17

Op. 1ª

11,86

14,59

5,24

6,17

Op. 2ª

10,80

13,87

5,24

6,17

Enc. Brig.

10,80

13,78

5,24

6,17

Especialista

10,80

13,76

5,24

6,17

Operario

10,19

13,08

5,24

6,17

"PRIMA" 6-1.

Mañana ? tarde: 3,48.

Noche: 4,22.

CAMBIOS - ANTIGÜEDAD.

AÑOS

11

16

21

26

28,5

E

%

5%

10%

15%

25%

35%

45%

55%

60%

C

Dil uns, 28 de novembre de 2016

CONCEPTOS RETRIBUTIVOS NO INCLUIDOS EN TABLAS SALARIALES (ANEXOS) - 2015.

CONVENIO COLECTIVO 2008 - 2015.

Art. 19.- Plus asistencia-puntualidad.

Apartado 2. Falta de puntualidad: 14,68.

Art. 25.- Dietas.

Apartado 2. Dieta Completa: 41,09.

Apartado 3. Media Dieta: 20,75.

Art. 26.- Kilómetros.

Cantidad por kilómetro recorrido: 0,36.

Art. 49.- Indemnización por causa de muerte.

Causa natural: 7.431,81.

Accidente laboral: 24.746,97.

Art. 50.- Ayuda escolaridad.

Hijos entre 2 y 16 años: 9,99.

Art. 52.- Anticipos.

Anticipo mensual: 241,68.

Disposición Adicional 2.

Lavado y desinfección de ropa: 11,00.

Barcelona, 17 d'agost de 2016

El director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament d'Empresa i Coneixement (en virtut de la Disposiciótransitòria tercera del Decret 98/2016, de 19 de gener), Eliseu Oriol Pagès