Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona per al desenvolupament del Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local 2017
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Diputació de Barcelona

Divendres, 13 de gener de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Diputació de Barcelona. Tresoreria

ANUNCI sobre el Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona per al desenvolupament del Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local 2017

Es fa públic que, en data 22 de desembre de 2016, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar el conveni decol·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, per al desenvolupament del Pla Extraordinarid'Assistència Financera Local 2017 que, literalment diu:

REUNITS:

I. D'una part, el Molt l'Hble. Sr. Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya, en virtut de lesfacultats que li confereixen els articles 2 i 10.a) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitati del Govern.

II. De l'altra part, l'Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, presidenta de la Diputació de Barcelona, que actua en virtut de lacompetència que li atorga l'article 90.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Les parts intervenen en funció dels seus respectius càrrecs, que han quedat expressats, i en l'exercici de les facultatsque a cada un li estan conferides, amb plena capacitat legal per formalitzar el present conveni i, a tal efecte,

EXPOSEN:

I. Que l'actual situació de crisi econòmica i financera que pateix la Generalitat de Catalunya ha provocat que algunes deles obligacions reconegudes per la Generalitat de Catalunya als Ens Locals es trobin pendents de pagament,precisament per raó de problemes transitoris de liquiditat d'aquesta Administració.

II. Que el finançament d'alguns dels serveis públics locals es veu afectat per la demora en el pagament d'obligacionsreconegudes per part d'altres administracions, cosa que pot fer perillar la seva prestació efectiva.

III. Que, atesa la situació d'especial necessitat dels Ens Locals, la Diputació de Barcelona es proposa col·laborar perquèpuguin disposar de liquiditat el més aviat possible.

IV. Que les obligacions reconegudes per la Generalitat de Catalunya que corresponen al Departament de Governació,Administracions Públiques i Habitatge són la principal font de finançament dels Ens Locals.

V. Que una de les finalitats pròpies i específiques de la Diputació de Barcelona és garantir els principis de solidaritat iequilibri intermunicipal, en el marc de la política econòmica i social, i aquests principis es poden garantir mitjançant laparticipació en la coordinació de l'Administració local de la Generalitat de Catalunya, tal i com prescriu l'article 31.2.b) dela Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local (en endavant, la "LBRL").

VI. Que la Diputació de Barcelona, en les seves funcions d'assistència i cooperació econòmica als municipis, previstes al'article 36.1.b) LBRL, es proposa cooperar amb els Ens Locals per a que aquests puguin seguir prestant els serveislocals amb normalitat, sense que aquest fet suposi una disminució de la seva capacitat econòmica futura envers elscompromisos establerts en els diversos programes de cooperació entre la Diputació de Barcelona i els Ens Locals.

A la vista de les anteriors consideracions, les parts convenen formalitzar aquest conveni de col·laboració amb subjeccióa les següents:

CLÀUSULES.

Primera. Objecte.

1. L'objecte d'aquest Conveni és la col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona per aldesenvolupament del Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local 2017 per subvenir a les necessitats financeres dels Ens Locals, derivades dels deutes justificats prèviament pels Ens Locals que han esdevingut reconeguts per la Generalitat de Catalunya i que resulten pendents de pagament en l'actualitat, i susceptibles d'incloure-s'hi, en lesE

condicions que es determinen en els pactes següents.

C

Divendres, 13 de gener de 2017

2. Aquest conveni regula les condicions en què la Diputació de Barcelona efectuarà en nom i per compte de laGeneralitat de Catalunya a favor dels ens locals beneficiaris, així com el procediment de devolució i rescabalament perpart de la Generalitat a favor de la Diputació de Barcelona, en els termes regulats en els articles 1157 a 1171 del CodiCivil.

3. Els crèdits susceptibles d'incloure'ls en aquest Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local 2017 són lesobligacions reconegudes per la Generalitat de Catalunya que corresponen al Departament de Governació,Administracions Públiques i Habitatge i que han estat comunicades per aquest a la Diputació de Barcelona, que esdetallen a l'annex que forma part integrant d'aquest conveni.

Segona. Posició jurídica de les parts.

Les parts que intervenen en aquest conveni tenen les següents posicions jurídiques:

- La Diputació de Barcelona se subroga en els drets crediticis dels ens locals beneficiaris i, en conseqüència, serà lanova titular del dret de crèdit adquirit al realitzar el pagament per compte de la Generalitat de Catalunya als dits enslocals.

- La Generalitat de Catalunya és el deutor dels crèdits que pagarà la Diputació de Barcelona als ens locals beneficiaris.

Tercera. Finançament.

1. La Diputació de Barcelona, en exercici de les seves competències de suport i assistència, adquirirà dels Ens Localsels crèdits que aquests tinguin al seu favor i a càrrec de la Generalitat de Catalunya de les quantitats corresponents ales obligacions reconegudes del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge reconeguts per laGeneralitat de Catalunya com a susceptibles d'incloure'ls al Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local 2017 previstal present Conveni.

2. L'import global aportat per la Diputació de Barcelona al present Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local 2017suma la quantitat de quaranta-cinc milions, cent cinquanta-nou mil, dos-cents seixanta-cinc EUR amb cinquanta-doscèntims (45.159.265,52 EUR), resultat total de les quantitats corresponents a les obligacions reconegudes per laGeneralitat de Catalunya que provenen del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, i quehan estat comunicades per aquest a la Diputació de Barcelona, tal i com es detalla a l'annex d'aquest conveni.

Quarta. Requisits per sol·licitar el finançament.

1. Els ens locals que es beneficiaran del finançament ofert per la Diputació de Barcelona no hauran de prendre capacord exprés de sol·licitud de finançament.

2. La Diputació de Barcelona notificarà als ens locals beneficiaris l'aprovació del present conveni ?així com la sevaformalització-, notificació que comprendrà, entre d'altres, l'import i les circumstàncies necessàries per a la identificaciódel deute.

3. Transcorreguts 10 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la dita notificació, s'entendrà que els ens localsbeneficiaris no s'hi oposen al pagament per compte de la Generalitat i consegüent subrogació en el crèdit. Altrament, elsens locals comunicaran a la Diputació de Barcelona, dins el mateix termini, que no estan interessats en rebre elpagament per compte de la Generalitat i que opten per esperar que aquesta faci el pagament directament en el momenten que tingui disponibilitat per fer-ho.

4. El pagament de la Diputació de Barcelona als ens locals extingeix el deute de la Generalitat de Catalunya frontaquests.

Cinquena. Procediment.

1. Acomplert el procediment previst en el pacte anterior, la Diputació de Barcelona procedirà al pagament de lesquantitats objecte del present conveni abans del dia 29 de gener de 2017.

2. Un cop fets els pagaments, la Diputació de Barcelona comunicarà a la Generalitat de Catalunya la seva realització,N

mitjançant un certificat de la Intervenció General.

V

Divendres, 13 de gener de 2017

3. La Generalitat de Catalunya procedirà a realitzar les anotacions comptables oportunes per reconèixer el deute amb laDiputació de Barcelona per pagar les operacions objecte del present conveni.

Sisena. Compromisos econòmics de les parts.

1. La Generalitat de Catalunya es compromet a fer efectives a la Diputació de Barcelona les quantitats satisfetes peraquesta als ens locals objecte de la present col·laboració, durant l'exercici 2017, establint com a data límit decancel·lació del deute el 31 de desembre del 2017.

2. Les parts es comprometen a formalitzar, al gener de l'any 2018, un conveni de col·laboració per al desenvolupamentdel Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local 2018, amb el mateix objecte que el present conveni, un cop acreditatel compliment del present conveni i d'acord amb les disponibilitats pressupostàries de la Diputació de Barcelona.

Setena. Incompliments.

1. En cas d'incompliment o demora en els pagaments de la Generalitat de Catalunya a la Diputació de Barcelona, laDiputació de Barcelona es reserva el dret d'exercitar les accions legals necessàries per exigir el pagament dels deutesliquidats, vençuts i exigibles.

2. Un cop notificat el requeriment del pagament a la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona cessionàriaresta autoritzada per compensar-se aquests deutes amb d'altres que aquesta pugui tenir amb la Generalitat, pelprocediment habitual que tinguin establert, fins a cobrar l'import degut.

Vuitena. Comissió de seguiment i control de les actuacions.

1. Es constituirà una comissió de seguiment integrada per un representant de cadascuna de les parts signatàries al'objecte de fer una avaluació del desenvolupament de la col·laboració i formular les propostes que escaiguin per la sevacorrecta execució.

2. Així mateix, en cas de conflicte o d'incompliment en els pagaments de la Generalitat de Catalunya a la Diputació deBarcelona, la comissió de seguiment serà l'encarregada de vetllar per la seva resolució amistosa.

Novena. Vigència.

Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura, i es mantindrà vigent fins al 31 de desembre de2017, no essent prorrogable.

Desena. Règim jurídic i publicació del conveni.

1. El règim jurídic d'aquest conveni, que té naturalesa administrativa, està constituït per les presents clàusules i per totallò establert als articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de lesadministracions públiques de Catalunya i als arts. 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim Jurídic de lesadministracions públiques.

2. La Generalitat de Catalunya s'encarregarà de la publicació d'aquest Conveni al DOGC per donar compliment al'obligació prevista en l'article 110.3 de la Llei esmentada.

3. El present Conveni serà també objecte de publicació al web del Departament corresponent de la Generalitat deCatalunya, al butlletins oficials de la província de Barcelona i, en el seu cas, a les seu electrònica de la Diputació deBarcelona.

Onzena. Causes i formes d'extinció.

Són causes d'extinció del present conveni:

1. La resolució de mutu acord.

2. La finalització de la seva vigència.

E

3. La resta de causes previstes legalment.

Divendres, 13 de gener de 2017

Dotzena. Jurisdicció competent.

Atesa la naturalesa administrativa del present conveni, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativaper a la resolució dels conflictes que poguessin sorgir.

I en prova de conformitat i d'acceptació, les parts, en exercici de les atribucions de què són titulars, subscriuen aquestconveni, per duplicat, i a un sol efecte, al lloc i data indicats a l'encapçalament.

En nom i representació de la Generalitat de Catalunya: Sr. Carles Puigdemont i Casamajó, President de la Generalitatde Catalunya.

En nom i representació de la Diputació de Barcelona: Sra. Mercè Conesa i Pagès, Presidenta de la Diputació deBarcelona.

Continua en la pàgina següent

Divendres, 13 de gener de 2017

ANNEX a l'acord del Ple que aprova el Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona per al desenvolupament del Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local.

RELACIÓ DE CRÈDITS DEL PLA EXTRAORDINARI D'ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL 2017.

La relació dels crèdits que en resulta és la següent:

Núm. doc. fin.

Nom creditor

NIF

Text

Import net

5000063188

AJ. ABRERA

P0800100J

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

84.094,93 EUR

5000065153

AJ. ABRERA

P0800100J

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

69.192,48 EUR

5000365707

AJ. ABRERA

P0800100J

FCLC 2013 municipis darrer pagament

86.490,56 EUR

Total AJ. ABRERA:

239.777,97 EUR

5000065156

AJ. AGUILAR DE SEGARRA

P0800200H

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

1.034,36 EUR

5000365710

AJ. AGUILAR DE SEGARRA

P0800200H

FCLC 2013 municipis darrer pagament

1.293,00 EUR

Total AJ. AGUILAR DE SEGARRA:

2.327,36 EUR

5000063192

AJ. AIGUAFREDA

P0801400C

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

33.199,46 EUR

5000065158

AJ. AIGUAFREDA

P0801400C

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

3.715,40 EUR

5000365712

AJ. AIGUAFREDA

P0801400C

FCLC 2013 municipis darrer pagament

4.644,21 EUR

Total AJ. AIGUAFREDA:

41.559,07 EUR

5000063229

AJ. ALELLA

P0800300F

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

64.758,62 EUR

5000065187

AJ. ALELLA

P0800300F

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

54.054,52 EUR

5000365742

AJ. ALELLA

P0800300F

FCLC 2013 municipis darrer pagament

67.568,14 EUR

Total AJ. ALELLA:

186.381,28 EUR

5000065213

AJ. ALPENS

P0800400D

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

1.548,24 EUR

5000365779

AJ. ALPENS

P0800400D

FCLC 2013 municipis darrer pagament

1.935,30 EUR

Total AJ. ALPENS:

3.483,54 EUR

5000063244

AJ. AMETLLA DEL VALLÈS, L'

P0800500A

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

72.124,75 EUR

Total AJ. AMETLLA DEL VALLÈS, L':

72.124,75 EUR

5000063303

AJ. ARENYS DE MAR

P0800600I

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

86.857,61 EUR

5000065225

AJ. ARENYS DE MAR

P0800600I

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

71.657,12 EUR

5000365791

AJ. ARENYS DE MAR

P0800600I

FCLC 2013 municipis darrer pagament

89.571,40 EUR

Total AJ. ARENYS DE MAR:

248.086,13 EUR

5000063304

AJ. ARENYS DE MUNT

P0800700G

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

72.350,16 EUR

5000065226

AJ. ARENYS DE MUNT

P0800700G

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

54.477,08 EUR

5000365792

AJ. ARENYS DE MUNT

P0800700G

FCLC 2013 municipis darrer pagament

68.096,36 EUR

Total AJ. ARENYS DE MUNT:

194.923,60 EUR

5000405862

AJ. ARGENÇOLA

P0800800E

FCLC 2014 lliure disposició anualitat 2014

17.617,96 EUR

5000405863

AJ. ARGENÇOLA

P0800800E

FCLC 2014 lliure disposició anualitat 2014

17.363,84 EUR

Total AJ. ARGENÇOLA:

34.981,80 EUR

5000303413

AJ. ARGENTONA

P0800900C

FCLC ajuntaments 2014 anualitat 2014

90.613,11 EUR

5000303417

AJ. ARGENTONA

P0800900C

FCLC ajuntaments 2014 anualitat 2015

89.306,11 EUR

V

5000365795

AJ. ARGENTONA

P0800900C

FCLC 2013 municipis darrer pagament

85.829,85 EUR

Total AJ. ARGENTONA:

265.749,07 EUR

Divendres, 13 de gener de 2017

Núm. doc. fin.

Nom creditor

NIF

Text

Import net

5000063308

AJ. ARTÉS

P0801000A

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

49.424,72 EUR

5000065235

AJ. ARTÉS

P0801000A

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

16.432,60 EUR

5000365823

AJ. ARTÉS

P0801000A

FCLC 2013 municipis darrer pagament

20.540,75 EUR

Total AJ. ARTÉS:

86.398,07 EUR

5000063313

AJ. AVIÀ

P0801100I

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

36.301,91 EUR

5000065239

AJ. AVIÀ

P0801100I

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

15.824,68 EUR

5000365827

AJ. AVIÀ

P0801100I

FCLC 2013 municipis darrer pagament

19.780,89 EUR

Total AJ. AVIÀ:

71.907,48 EUR

5000063314

AJ. AVINYÓ

P0801200G

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

35.636,31 EUR

5000365828

AJ. AVINYÓ

P0801200G

FCLC 2013 municipis darrer pagament

7.186,13 EUR

Total AJ. AVINYÓ:

42.822,44 EUR

5000063334

AJ. AVINYONET DEL PENEDÈS

P0801300E

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

37.837,34 EUR

5000065241

AJ. AVINYONET DEL PENEDÈS

P0801300E

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

7.654,08 EUR

5000365829

AJ. AVINYONET DEL PENEDÈS

P0801300E

FCLC 2013 municipis darrer pagament

9.567,64 EUR

Total AJ. AVINYONET DEL PENEDÈS:

55.059,06 EUR

5000063335

AJ. BADALONA

P0801500J

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

200.000,00 EUR

5000063336

AJ. BADALONA

P0801500J

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

129.311,59 EUR

5000065243

AJ. BADALONA

P0801500J

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

142.234,86 EUR

5000065242

AJ. BADALONA

P0801500J

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

142.234,86 EUR

5000365831

AJ. BADALONA

P0801500J

FCLC 2013 municipis darrer pagament

155.587,15 EUR

5000365830

AJ. BADALONA

P0801500J

FCLC 2013 municipis darrer pagament

200.000,00 EUR

Total AJ. BADALONA:

969.368,46 EUR

5000063337

AJ. BADIA DEL VALLÈS

P0831200A

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

80.473,14 EUR

Total AJ. BADIA DEL VALLÈS:

80.473,14 EUR

5000063338

AJ. BAGÀ

P0801600H

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

33.833,33 EUR

5000065244

AJ. BAGÀ

P0801600H

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

13.454,68 EUR

5000365832

AJ. BAGÀ

P0801600H

FCLC 2013 municipis darrer pagament

16.818,40 EUR

Total AJ. BAGÀ:

64.106,41 EUR

5000063340

AJ. BALENYÀ

P0801700F

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

40.404,08 EUR

5000065246

AJ. BALENYÀ

P0801700F

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

18.122,52 EUR

5000365834

AJ. BALENYÀ

P0801700F

FCLC 2013 municipis darrer pagament

22.653,17 EUR

Total AJ. BALENYÀ:

81.179,77 EUR

5000063341

AJ. BALSARENY

P0801800D

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

43.540,06 EUR

5000065247

AJ. BALSARENY

P0801800D

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

14.736,08 EUR

5000365835

AJ. BALSARENY

P0801800D

FCLC 2013 municipis darrer pagament

18.420,12 EUR

Total AJ. BALSARENY:

76.696,26 EUR

5000063346

AJ. BARBERÀ DEL VALLÈS

P0825200I

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

141.581,69 EUR

5000065251

AJ. BARBERÀ DEL VALLÈS

P0825200I

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

116.151,36 EUR

5000365839

AJ. BARBERÀ DEL VALLÈS

P0825200I

FCLC 2013 municipis darrer pagament

145.189,24 EUR

Total AJ. BARBERÀ DEL VALLÈS:

402.922,29 EUR

5000063361

AJ. BARCELONA

P0801900B

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

200.000,00 EUR

5000063362

AJ. BARCELONA

P0801900B

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

200.000,00 EUR

C

5000063360

AJ. BARCELONA

P0801900B

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

200.000,00 EUR

Divendres, 13 de gener de 2017

Núm. doc. fin.

Nom creditor

NIF

Text

Import net

5000063359

AJ. BARCELONA

P0801900B

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

200.000,00 EUR

5000063358

AJ. BARCELONA

P0801900B

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

200.000,00 EUR

5000063357

AJ. BARCELONA

P0801900B

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

200.000,00 EUR

5000063356

AJ. BARCELONA

P0801900B

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

200.000,00 EUR

5000063363

AJ. BARCELONA

P0801900B

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

177.981,50 EUR

5000065257

AJ. BARCELONA

P0801900B

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

200.000,00 EUR

5000065258

AJ. BARCELONA

P0801900B

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

200.000,00 EUR

5000065253

AJ. BARCELONA

P0801900B

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

200.000,00 EUR

5000065254

AJ. BARCELONA

P0801900B

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

200.000,00 EUR

5000065255

AJ. BARCELONA

P0801900B

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

200.000,00 EUR

5000065256

AJ. BARCELONA

P0801900B

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

200.000,00 EUR

5000065259

AJ. BARCELONA

P0801900B

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

129.655,48 EUR

5000365872

AJ. BARCELONA

P0801900B

FCLC 2013 municipis darrer pagament

200.000,00 EUR

5000365865

AJ. BARCELONA

P0801900B

FCLC 2013 municipis darrer pagament

200.000,00 EUR

5000365866

AJ. BARCELONA

P0801900B

FCLC 2013 municipis darrer pagament

200.000,00 EUR

5000365867

AJ. BARCELONA

P0801900B

FCLC 2013 municipis darrer pagament

200.000,00 EUR

5000365868

AJ. BARCELONA

P0801900B

FCLC 2013 municipis darrer pagament

200.000,00 EUR

5000365869

AJ. BARCELONA

P0801900B

FCLC 2013 municipis darrer pagament

200.000,00 EUR

5000365871

AJ. BARCELONA

P0801900B

FCLC 2013 municipis darrer pagament

200.000,00 EUR

5000365873

AJ. BARCELONA

P0801900B

FCLC 2013 municipis darrer pagament

62.069,39 EUR

5000365870

AJ. BARCELONA

P0801900B

FCLC 2013 municipis darrer pagament

200.000,00 EUR

Total AJ. BARCELONA:

4.569.706,37 EUR

5000063366

AJ. BEGUES

P0802000J

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

58.637,57 EUR

5000065262

AJ. BEGUES

P0802000J

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

40.042,04 EUR

5000365876

AJ. BEGUES

P0802000J

FCLC 2013 municipis darrer pagament

50.052,56 EUR

Total AJ. BEGUES:

148.732,17 EUR

5000063373

AJ. BELLPRAT

P0802100H

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

14.923,47 EUR

Total AJ. BELLPRAT:

14.923,47 EUR

5000063407

AJ. BIGUES I RIELLS

P0802300D

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

95.708,44 EUR

5000065278

AJ. BIGUES I RIELLS

P0802300D

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

34.480,04 EUR

5000365954

AJ. BIGUES I RIELLS

P0802300D

FCLC 2013 municipis darrer pagament

43.100,02 EUR

Total AJ. BIGUES I RIELLS:

173.288,50 EUR

5000063438

AJ. BRUC, EL

P0802500I

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

36.601,11 EUR

5000065307

AJ. BRUC, EL

P0802500I

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

11.065,52 EUR

5000365976

AJ. BRUC, EL

P0802500I

FCLC 2013 municipis darrer pagament

13.831,86 EUR

Total AJ. BRUC, EL:

61.498,49 EUR

5000063441

AJ. CABANYES, LES

P0802700E

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

24.920,52 EUR

5000065313

AJ. CABANYES, LES

P0802700E

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

9.073,24 EUR

5000365982

AJ. CABANYES, LES

P0802700E

FCLC 2013 municipis darrer pagament

11.341,58 EUR

Total AJ. CABANYES, LES:

45.335,34 EUR

5000063443

AJ. CABRERA D'ANOIA

P0802800C

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

33.249,00 EUR

5000065316

AJ. CABRERA D'ANOIA

P0802800C

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

2.419,00 EUR

C

5000365985

AJ. CABRERA D'ANOIA

P0802800C

FCLC 2013 municipis darrer pagament

3.023,78 EUR

Divendres, 13 de gener de 2017

Núm. doc. fin.

Nom creditor

NIF

Text

Import net

Total AJ. CABRERA D'ANOIA:

38.691,78 EUR

5000063444

AJ. CABRERA DE MAR

P0802900A

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

43.516,97 EUR

5000065317

AJ. CABRERA DE MAR

P0802900A

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

12.309,96 EUR

5000366500

AJ. CABRERA DE MAR

P0802900A

FCLC 2013 municipis darrer pagament

15.387,46 EUR

Total AJ. CABRERA DE MAR:

71.214,39 EUR

5000063445

AJ. CABRILS

P0803000I

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

54.563,86 EUR

5000065318

AJ. CABRILS

P0803000I

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

26.247,16 EUR

5000366501

AJ. CABRILS

P0803000I

FCLC 2013 municipis darrer pagament

32.808,97 EUR

Total AJ. CABRILS:

113.619,99 EUR

5000063448

AJ. CALDERS

P0803400A

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

26.764,95 EUR

Total AJ. CALDERS:

26.764,95 EUR

5000063450

AJ. CALDES DE MONTBUI

P0803300C

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

106.229,16 EUR

5000065341

AJ. CALDES DE MONTBUI

P0803300C

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

55.452,00 EUR

5000366505

AJ. CALDES DE MONTBUI

P0803300C

FCLC 2013 municipis darrer pagament

69.315,05 EUR

Total AJ. CALDES DE MONTBUI:

230.996,21 EUR

5000063451

AJ. CALDES D'ESTRAC

P0803200E

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

34.460,94 EUR

5000065342

AJ. CALDES D'ESTRAC

P0803200E

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

10.743,16 EUR

5000366506

AJ. CALDES D'ESTRAC

P0803200E

FCLC 2013 municipis darrer pagament

13.428,97 EUR

Total AJ. CALDES D'ESTRAC:

58.633,07 EUR

5000063453

AJ. CALELLA

P0803500H

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

108.157,64 EUR

5000065343

AJ. CALELLA

P0803500H

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

84.170,52 EUR

5000366507

AJ. CALELLA

P0803500H

FCLC 2013 municipis darrer pagament

105.213,19 EUR

Total AJ. CALELLA:

297.541,35 EUR

5000063454

AJ. CALLDETENES

P0822400H

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

33.637,26 EUR

5000065344

AJ. CALLDETENES

P0822400H

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

13.377,20 EUR

5000366508

AJ. CALLDETENES

P0822400H

FCLC 2013 municipis darrer pagament

16.721,49 EUR

Total AJ. CALLDETENES:

63.735,95 EUR

5000063455

AJ. CALLUS

P0803700D

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

35.736,66 EUR

5000065345

AJ. CALLUS

P0803700D

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

15.422,12 EUR

5000366509

AJ. CALLUS

P0803700D

FCLC 2013 municipis darrer pagament

19.277,69 EUR

Total AJ. CALLUS:

70.436,47 EUR

5000063462

AJ. CAMPINS

P0803800B

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

19.370,53 EUR

5000065353

AJ. CAMPINS

P0803800B

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

5.397,52 EUR

5000366517

AJ. CAMPINS

P0803800B

FCLC 2013 municipis darrer pagament

6.746,90 EUR

Total AJ. CAMPINS:

31.514,95 EUR

5000063467

AJ. CANET DE MAR

P0803900J

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

83.385,25 EUR

5000066277

AJ. CANET DE MAR

P0803900J

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

68.989,76 EUR

5000366557

AJ. CANET DE MAR

P0803900J

FCLC 2013 municipis darrer pagament

86.237,25 EUR

Total AJ. CANET DE MAR:

238.612,26 EUR

5000063469

AJ. CANOVELLES

P0804000H

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

108.840,16 EUR

5000066279

AJ. CANOVELLES

P0804000H

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

61.721,92 EUR

5000366559

AJ. CANOVELLES

P0804000H

FCLC 2013 municipis darrer pagament

77.152,41 EUR

C

Total AJ. CANOVELLES:

247.714,49 EUR

Divendres, 13 de gener de 2017

Núm. doc. fin.

Nom creditor

NIF

Text

Import net

5000063470

AJ. CANYELLES

P0804200D

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

42.377,98 EUR

5000066280

AJ. CANYELLES

P0804200D

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

20.504,88 EUR

5000366560

AJ. CANYELLES

P0804200D

FCLC 2013 municipis darrer pagament

25.631,12 EUR

Total AJ. CANYELLES:

88.513,98 EUR

5000366562

AJ. CAPELLADES

P0804300B

FCLC 2013 municipis darrer pagament

27.982,36 EUR

Total AJ. CAPELLADES:

27.982,36 EUR

5000063518

AJ. CARDEDEU

P0804500G

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

96.845,67 EUR

5000066284

AJ. CARDEDEU

P0804500G

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

79.415,40 EUR

5000366564

AJ. CARDEDEU

P0804500G

FCLC 2013 municipis darrer pagament

99.269,27 EUR

Total AJ. CARDEDEU:

275.530,34 EUR

5000063519

AJ. CARDONA

P0804600E

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

50.095,01 EUR

5000066285

AJ. CARDONA

P0804600E

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

21.186,16 EUR

5000366565

AJ. CARDONA

P0804600E

FCLC 2013 municipis darrer pagament

26.482,70 EUR

Total AJ. CARDONA:

97.763,87 EUR

5000366566

AJ. CARME

P0804700C

FCLC 2013 municipis darrer pagament

7.725,60 EUR

Total AJ. CARME:

7.725,60 EUR

5000063522

AJ. CASSERRES

P0804800A

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

31.376,43 EUR

5000066289

AJ. CASSERRES

P0804800A

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

10.005,72 EUR

5000366569

AJ. CASSERRES

P0804800A

FCLC 2013 municipis darrer pagament

12.507,20 EUR

Total AJ. CASSERRES:

53.889,35 EUR

5000066292

AJ. CASTELLAR DE N'HUG

P0805100E

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

2.212,32 EUR

5000366572

AJ. CASTELLAR DE N'HUG

P0805100E

FCLC 2013 municipis darrer pagament

2.765,45 EUR

Total AJ. CASTELLAR DE N'HUG:

4.977,77 EUR

5000063524

AJ. CASTELLAR DEL VALLÈS

P0805000G

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

138.738,37 EUR

5000066294

AJ. CASTELLAR DEL VALLÈS

P0805000G

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

114.833,88 EUR

5000366639

AJ. CASTELLAR DEL VALLÈS

P0805000G

FCLC 2013 municipis darrer pagament

143.542,33 EUR

Total AJ. CASTELLAR DEL VALLÈS:

397.114,58 EUR

5000063525

AJ. CASTELLBELL I EL VILAR

P0805200C

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

53.305,02 EUR

5000066295

AJ. CASTELLBELL I EL VILAR

P0805200C

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

11.633,00 EUR

5000366640

AJ. CASTELLBELL I EL VILAR

P0805200C

FCLC 2013 municipis darrer pagament

14.541,24 EUR

Total AJ. CASTELLBELL I EL VILAR:

79.479,26 EUR

5000063526

AJ. CASTELLBISBAL

P0805300A

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

95.632,74 EUR

5000066737

AJ. CASTELLBISBAL

P0805300A

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

46.389,72 EUR

5000366641

AJ. CASTELLBISBAL

P0805300A

FCLC 2013 municipis darrer pagament

57.987,11 EUR

Total AJ. CASTELLBISBAL:

200.009,57 EUR

5000063527

AJ. CASTELLCIR

P0805400I

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

23.196,29 EUR

Total AJ. CASTELLCIR:

23.196,29 EUR

5000063529

AJ. CASTELLDEFELS

P0805500F

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

191.796,95 EUR

5000066739

AJ. CASTELLDEFELS

P0805500F

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

171.588,44 EUR

5000366644

AJ. CASTELLDEFELS

P0805500F

FCLC 2013 municipis darrer pagament

14.485,59 EUR

5000366643

AJ. CASTELLDEFELS

P0805500F

FCLC 2013 municipis darrer pagament

200.000,00 EUR

Total AJ. CASTELLDEFELS:

577.870,98 EUR

C

5000063530

AJ. CASTELLET I LA GORNAL

P0805700B

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

40.751,98 EUR

Divendres, 13 de gener de 2017

Núm. doc. fin.

Nom creditor

NIF

Text

Import net

5000066740

AJ. CASTELLET I LA GORNAL

P0805700B

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

10.466,72 EUR

5000366645

AJ. CASTELLET I LA GORNAL

P0805700B

FCLC 2013 municipis darrer pagament

13.083,36 EUR

Total AJ. CASTELLET I LA GORNAL:

64.302,06 EUR

5000063533

AJ. CASTELLGALI

P0806000F

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

36.408,32 EUR

5000066743

AJ. CASTELLGALI

P0806000F

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

11.415,96 EUR

5000366648

AJ. CASTELLGALI

P0806000F

FCLC 2013 municipis darrer pagament

14.269,97 EUR

Total AJ. CASTELLGALI:

62.094,25 EUR

5000063534

AJ. CASTELLNOU DE BAGES

P0806100D

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

33.215,14 EUR

5000066744

AJ. CASTELLNOU DE BAGES

P0806100D

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

10.235,16 EUR

5000366649

AJ. CASTELLNOU DE BAGES

P0806100D

FCLC 2013 municipis darrer pagament

12.793,93 EUR

Total AJ. CASTELLNOU DE BAGES:

56.244,23 EUR

5000063551

AJ. CASTELLOLI

P0806200B

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

20.754,50 EUR

5000066747

AJ. CASTELLOLI

P0806200B

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

4.524,44 EUR

5000366652

AJ. CASTELLOLI

P0806200B

FCLC 2013 municipis darrer pagament

5.655,57 EUR

Total AJ. CASTELLOLI:

30.934,51 EUR

5000063554

AJ. CASTELLTERÇOL

P0806300J

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

33.550,75 EUR

5000066750

AJ. CASTELLTERÇOL

P0806300J

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

19.513,92 EUR

5000366655

AJ. CASTELLTERÇOL

P0806300J

FCLC 2013 municipis darrer pagament

24.392,36 EUR

Total AJ. CASTELLTERÇOL:

77.457,03 EUR

5000063556

AJ. CASTELLVI DE LA MARCA

P0806400H

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

32.378,64 EUR

5000066752

AJ. CASTELLVI DE LA MARCA

P0806400H

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

9.367,32 EUR

5000366702

AJ. CASTELLVI DE LA MARCA

P0806400H

FCLC 2013 municipis darrer pagament

11.709,17 EUR

Total AJ. CASTELLVI DE LA MARCA:

53.455,13 EUR

5000063557

AJ. CASTELLVÍ DE ROSANES

P0806500E

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

37.184,79 EUR

5000066753

AJ. CASTELLVÍ DE ROSANES

P0806500E

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

8.569,84 EUR

5000366703

AJ. CASTELLVÍ DE ROSANES

P0806500E

FCLC 2013 municipis darrer pagament

10.712,32 EUR

Total AJ. CASTELLVÍ DE ROSANES:

56.466,95 EUR

5000063561

AJ. CENTELLES

P0806600C

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

55.396,15 EUR

5000066758

AJ. CENTELLES

P0806600C

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

43.325,68 EUR

5000366708

AJ. CENTELLES

P0806600C

FCLC 2013 municipis darrer pagament

54.157,13 EUR

Total AJ. CENTELLES:

152.878,96 EUR

5000063562

AJ. CERCS

P0826800E

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

34.379,55 EUR

Total AJ. CERCS:

34.379,55 EUR

5000063563

AJ. CERDANYOLA DEL VALLÈS

P0826600I

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

145.920,13 EUR

5000066759

AJ. CERDANYOLA DEL VALLÈS

P0826600I

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

99.289,76 EUR

5000366709

AJ. CERDANYOLA DEL VALLÈS

P0826600I

FCLC 2013 municipis darrer pagament

124.112,21 EUR

Total AJ. CERDANYOLA DEL VALLÈS:

369.322,10 EUR

5000063564

AJ. CERVELLÓ

P0806700A

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

86.743,24 EUR

5000066760

AJ. CERVELLÓ

P0806700A

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

49.241,08 EUR

5000366710

AJ. CERVELLÓ

P0806700A

FCLC 2013 municipis darrer pagament

61.551,32 EUR

Total AJ. CERVELLÓ:

197.535,64 EUR

5000063581

AJ. COLLBATÓ

P0806800I

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

57.951,00 EUR

C

5000066768

AJ. COLLBATÓ

P0806800I

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

20.720,12 EUR

10

Divendres, 13 de gener de 2017

Núm. doc. fin.

Nom creditor

NIF

Text

Import net

5000366718

AJ. COLLBATÓ

P0806800I

FCLC 2013 municipis darrer pagament

25.900,19 EUR

Total AJ. COLLBATÓ:

104.571,31 EUR

5000066769

AJ. COLLSUSPINA

P0806900G

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

1.723,72 EUR

5000366719

AJ. COLLSUSPINA

P0806900G

FCLC 2013 municipis darrer pagament

2.154,64 EUR

Total AJ. COLLSUSPINA:

3.878,36 EUR

5000063584

AJ. CORBERA DE LLOBREGAT

P0807100C

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

123.795,93 EUR

5000066781

AJ. CORBERA DE LLOBREGAT

P0807100C

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

102.811,88 EUR

5000366793

AJ. CORBERA DE LLOBREGAT

P0807100C

FCLC 2013 municipis darrer pagament

128.514,83 EUR

Total AJ. CORBERA DE LLOBREGAT:

355.122,64 EUR

5000063589

AJ. CORNELLÀ DE LLOBREGAT

P0807200A

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

106.436,79 EUR

5000063588

AJ. CORNELLÀ DE LLOBREGAT

P0807200A

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

106.436,79 EUR

5000066784

AJ. CORNELLÀ DE LLOBREGAT

P0807200A

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

104.875,52 EUR

5000066785

AJ. CORNELLÀ DE LLOBREGAT

P0807200A

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

104.875,52 EUR

5000366796

AJ. CORNELLÀ DE LLOBREGAT

P0807200A

FCLC 2013 municipis darrer pagament

200.000,00 EUR

5000366797

AJ. CORNELLÀ DE LLOBREGAT

P0807200A

FCLC 2013 municipis darrer pagament

62.188,83 EUR

Total AJ. CORNELLÀ DE LLOBREGAT:

684.813,45 EUR

5000063594

AJ. CUBELLES

P0807300I

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

87.189,70 EUR

5000066790

AJ. CUBELLES

P0807300I

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

70.994,52 EUR

5000366802

AJ. CUBELLES

P0807300I

FCLC 2013 municipis darrer pagament

88.743,17 EUR

Total AJ. CUBELLES:

246.927,39 EUR

5000063600

AJ. DOSRIUS

P0807400G

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

54.347,52 EUR

5000066795

AJ. DOSRIUS

P0807400G

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

12.547,76 EUR

5000366807

AJ. DOSRIUS

P0807400G

FCLC 2013 municipis darrer pagament

15.684,74 EUR

Total AJ. DOSRIUS:

82.580,02 EUR

5000063602

AJ. ESPARREGUERA

P0807500D

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

122.127,10 EUR

5000066798

AJ. ESPARREGUERA

P0807500D

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

103.206,96 EUR

5000366948

AJ. ESPARREGUERA

P0807500D

FCLC 2013 municipis darrer pagament

129.008,70 EUR

Total AJ. ESPARREGUERA:

354.342,76 EUR

5000063605

AJ. ESPLUGUES DE LLOBREGAT

P0807600B

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

172.289,11 EUR

5000066802

AJ. ESPLUGUES DE LLOBREGAT

P0807600B

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

141.300,24 EUR

5000366952

AJ. ESPLUGUES DE LLOBREGAT

P0807600B

FCLC 2013 municipis darrer pagament

176.625,33 EUR

Total AJ. ESPLUGUES DE LLOBREGAT:

490.214,68 EUR

5000066806

AJ. ESPUNYOLA, L'

P0807700J

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

494,96 EUR

5000366956

AJ. ESPUNYOLA, L'

P0807700J

FCLC 2013 municipis darrer pagament

618,69 EUR

Total AJ. ESPUNYOLA, L':

1.113,65 EUR

5000063608

AJ. ESQUIROL, L'

P0825400E

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

35.812,61 EUR

Total AJ. ESQUIROL, L':

35.812,61 EUR

5000366958

AJ. ESTANY, L'

P0807800H

FCLC 2013 municipis darrer pagament

5.181,56 EUR

Total AJ. ESTANY, L':

5.181,56 EUR

5000063618

AJ. FOGARS DE LA SELVA

P0808100B

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

29.168,89 EUR

5000066828

AJ. FOGARS DE LA SELVA

P0808100B

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

6.744,76 EUR

5000367337

AJ. FOGARS DE LA SELVA

P0808100B

FCLC 2013 municipis darrer pagament

8.430,94 EUR

C

Total AJ. FOGARS DE LA SELVA:

44.344,59 EUR

11

Divendres, 13 de gener de 2017

Núm. doc. fin.

Nom creditor

NIF

Text

Import net

5000367340

AJ. FOLGUEROLES

P0808200J

FCLC 2013 municipis darrer pagament

6.976,99 EUR

Total AJ. FOLGUEROLES:

6.976,99 EUR

5000063622

AJ. FONOLLOSA

P0808300H

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

34.389,15 EUR

5000066833

AJ. FONOLLOSA

P0808300H

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

7.016,04 EUR

5000367342

AJ. FONOLLOSA

P0808300H

FCLC 2013 municipis darrer pagament

8.770,01 EUR

Total AJ. FONOLLOSA:

50.175,20 EUR

5000063625

AJ. FONT-RUBÍ

P0808400F

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

37.569,09 EUR

5000066837

AJ. FONT-RUBÍ

P0808400F

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

3.557,00 EUR

5000367346

AJ. FONT-RUBÍ

P0808400F

FCLC 2013 municipis darrer pagament

4.446,23 EUR

Total AJ. FONT-RUBÍ:

45.572,32 EUR

5000367367

AJ. FRANQUESES DEL VALLÈS, LES

P0808500C

FCLC 2013 municipis darrer pagament

115.862,59 EUR

Total AJ. FRANQUESES DEL VALLÈS, LES:

115.862,59 EUR

5000063635

AJ. GARRIGA, LA

P0808700I

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

89.043,07 EUR

5000066855

AJ. GARRIGA, LA

P0808700I

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

73.286,56 EUR

5000367374

AJ. GARRIGA, LA

P0808700I

FCLC 2013 municipis darrer pagament

91.608,23 EUR

Total AJ. GARRIGA, LA:

253.937,86 EUR

5000063637

AJ. GAVA

P0808800G

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

172.492,70 EUR

5000066859

AJ. GAVA

P0808800G

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

141.447,68 EUR

5000367378

AJ. GAVA

P0808800G

FCLC 2013 municipis darrer pagament

176.809,58 EUR

Total AJ. GAVA:

490.749,96 EUR

5000063638

AJ. GELIDA

P0809000C

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

64.911,60 EUR

5000066861

AJ. GELIDA

P0809000C

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

44.811,60 EUR

5000367380

AJ. GELIDA

P0809000C

FCLC 2013 municipis darrer pagament

56.014,51 EUR

Total AJ. GELIDA:

165.737,71 EUR

5000063644

AJ. GIRONELLA

P0809100A

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

53.660,71 EUR

5000066870

AJ. GIRONELLA

P0809100A

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

28.201,52 EUR

5000367465

AJ. GIRONELLA

P0809100A

FCLC 2013 municipis darrer pagament

35.251,87 EUR

Total AJ. GIRONELLA:

117.114,10 EUR

5000367471

AJ. GRANADA, LA

P0809300G

FCLC 2013 municipis darrer pagament

18.656,10 EUR

Total AJ. GRANADA, LA:

18.656,10 EUR

5000063652

AJ. GRANOLLERS

P0809500B

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

121.959,23 EUR

5000063651

AJ. GRANOLLERS

P0809500B

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

121.959,24 EUR

5000066878

AJ. GRANOLLERS

P0809500B

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

106.299,38 EUR

5000066879

AJ. GRANOLLERS

P0809500B

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

106.299,38 EUR

5000367473

AJ. GRANOLLERS

P0809500B

FCLC 2013 municipis darrer pagament

200.000,00 EUR

5000367474

AJ. GRANOLLERS

P0809500B

FCLC 2013 municipis darrer pagament

65.748,49 EUR

Total AJ. GRANOLLERS:

722.265,72 EUR

5000367476

AJ. GUALBA

P0809600J

FCLC 2013 municipis darrer pagament

13.999,16 EUR

Total AJ. GUALBA:

13.999,16 EUR

5000063659

AJ. GURB

P0809900D

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

36.009,62 EUR

5000066899

AJ. GURB

P0809900D

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

12.269,92 EUR

5000367570

AJ. GURB

P0809900D

FCLC 2013 municipis darrer pagament

15.337,44 EUR

C

Total AJ. GURB:

63.616,98 EUR

12

Divendres, 13 de gener de 2017

Núm. doc. fin.

Nom creditor

NIF

Text

Import net

5000063662

AJ. HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

P0810000J

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

180.181,83 EUR

5000063661

AJ. HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

P0810000J

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

180.181,84 EUR

5000066902

AJ. HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

P0810000J

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

153.337,28 EUR

5000066901

AJ. HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

P0810000J

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

153.337,28 EUR

5000367572

AJ. HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

P0810000J

FCLC 2013 municipis darrer pagament

200.000,00 EUR

5000367573

AJ. HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

P0810000J

FCLC 2013 municipis darrer pagament

183.343,15 EUR

Total AJ. HOSPITALET DE LLOBREGAT, L':

1.050.381,38 EUR

5000063663

AJ. HOSTALETS DE PIEROLA, ELS

P0816100B

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

36.056,61 EUR

5000066903

AJ. HOSTALETS DE PIEROLA, ELS

P0816100B

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

12.396,36 EUR

5000367574

AJ. HOSTALETS DE PIEROLA, ELS

P0816100B

FCLC 2013 municipis darrer pagament

15.495,43 EUR

Total AJ. HOSTALETS DE PIEROLA, ELS:

63.948,40 EUR

5000063665

AJ. IGUALADA

P0810100H

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

169.665,04 EUR

5000367576

AJ. IGUALADA

P0810100H

FCLC 2013 municipis darrer pagament

175.148,98 EUR

Total AJ. IGUALADA:

344.814,02 EUR

5000063670

AJ. JORBA

P0810200F

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

25.522,52 EUR

5000066911

AJ. JORBA

P0810200F

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

4.672,76 EUR

5000367582

AJ. JORBA

P0810200F

FCLC 2013 municipis darrer pagament

5.840,96 EUR

Total AJ. JORBA:

36.036,24 EUR

5000063675

AJ. LLACUNA, LA

P0810300D

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

27.169,38 EUR

Total AJ. LLACUNA, LA:

27.169,38 EUR

5000063860

AJ. LLAGOSTA, LA

P0810400B

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

80.948,51 EUR

5000067000

AJ. LLAGOSTA, LA

P0810400B

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

61.850,20 EUR

5000370443

AJ. LLAGOSTA, LA

P0810400B

FCLC 2013 municipis darrer pagament

77.312,75 EUR

Total AJ. LLAGOSTA, LA:

220.111,46 EUR

5000063869

AJ. LLIÇA D'AMUNT

P0810600G

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

115.078,17 EUR

Total AJ. LLIÇA D'AMUNT:

115.078,17 EUR

5000063870

AJ. LLIÇA DE VALL

P0810700E

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

76.897,49 EUR

5000067011

AJ. LLIÇA DE VALL

P0810700E

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

22.811,28 EUR

5000370559

AJ. LLIÇA DE VALL

P0810700E

FCLC 2013 municipis darrer pagament

28.514,12 EUR

Total AJ. LLIÇA DE VALL:

128.222,89 EUR

5000063871

AJ. LLINARS DEL VALLÈS

P0810500I

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

69.592,75 EUR

5000067012

AJ. LLINARS DEL VALLÈS

P0810500I

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

57.193,96 EUR

5000370560

AJ. LLINARS DEL VALLÈS

P0810500I

FCLC 2013 municipis darrer pagament

71.492,40 EUR

Total AJ. LLINARS DEL VALLÈS:

198.279,11 EUR

5000067839

AJ. LLUÇA

P0810800C

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

1.240,68 EUR

5000370567

AJ. LLUÇA

P0810800C

FCLC 2013 municipis darrer pagament

1.550,87 EUR

Total AJ. LLUÇA:

2.791,55 EUR

5000063882

AJ. MALGRAT DE MAR

P0810900A

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

101.152,19 EUR

5000067845

AJ. MALGRAT DE MAR

P0810900A

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

83.354,48 EUR

5000370573

AJ. MALGRAT DE MAR

P0810900A

FCLC 2013 municipis darrer pagament

104.193,14 EUR

Total AJ. MALGRAT DE MAR:

288.699,81 EUR

5000063883

AJ. MANLLEU

P0811100G

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

108.546,29 EUR

C

5000067847

AJ. MANLLEU

P0811100G

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

91.103,92 EUR

13

Divendres, 13 de gener de 2017

Núm. doc. fin.

Nom creditor

NIF

Text

Import net

5000370575

AJ. MANLLEU

P0811100G

FCLC 2013 municipis darrer pagament

113.879,89 EUR

Total AJ. MANLLEU:

313.530,10 EUR

5000063884

AJ. MANRESA

P0811200E

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

112.253,99 EUR

5000063885

AJ. MANRESA

P0811200E

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

112.253,98 EUR

5000067849

AJ. MANRESA

P0811200E

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

108.108,38 EUR

5000067848

AJ. MANRESA

P0811200E

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

108.108,38 EUR

5000370576

AJ. MANRESA

P0811200E

FCLC 2013 municipis darrer pagament

200.000,00 EUR

5000370577

AJ. MANRESA

P0811200E

FCLC 2013 municipis darrer pagament

70.270,94 EUR

Total AJ. MANRESA:

710.995,67 EUR

5000063887

AJ. MARTORELL

P0811300C

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

127.856,72 EUR

5000067852

AJ. MARTORELL

P0811300C

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

103.953,36 EUR

5000370605

AJ. MARTORELL

P0811300C

FCLC 2013 municipis darrer pagament

129.941,66 EUR

Total AJ. MARTORELL:

361.751,74 EUR

5000063888

AJ. MARTORELLES

P0811400A

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

45.334,31 EUR

5000067853

AJ. MARTORELLES

P0811400A

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

36.028,72 EUR

5000370606

AJ. MARTORELLES

P0811400A

FCLC 2013 municipis darrer pagament

45.035,90 EUR

Total AJ. MARTORELLES:

126.398,93 EUR

5000063891

AJ. MASIES DE RODA, LES

P0811500H

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

26.156,23 EUR

5000067865

AJ. MASIES DE RODA, LES

P0811500H

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

2.710,48 EUR

5000370610

AJ. MASIES DE RODA, LES

P0811500H

FCLC 2013 municipis darrer pagament

3.388,09 EUR

Total AJ. MASIES DE RODA, LES:

32.254,80 EUR

5000063892

AJ. MASIES DE VOLTREGA, LES

P0811600F

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

50.463,43 EUR

5000067866

AJ. MASIES DE VOLTREGA, LES

P0811600F

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

9.815,44 EUR

5000370611

AJ. MASIES DE VOLTREGA, LES

P0811600F

FCLC 2013 municipis darrer pagament

12.269,26 EUR

Total AJ. MASIES DE VOLTREGA, LES:

72.548,13 EUR

5000063894

AJ. MASNOU, EL

P0811700D

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

113.328,32 EUR

5000067868

AJ. MASNOU, EL

P0811700D

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

94.773,08 EUR

5000370613

AJ. MASNOU, EL

P0811700D

FCLC 2013 municipis darrer pagament

118.466,33 EUR

Total AJ. MASNOU, EL:

326.567,73 EUR

5000063896

AJ. MASQUEFA

P0811800B

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

72.207,75 EUR

5000067871

AJ. MASQUEFA

P0811800B

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

40.005,08 EUR

5000370616

AJ. MASQUEFA

P0811800B

FCLC 2013 municipis darrer pagament

50.006,37 EUR

Total AJ. MASQUEFA:

162.219,20 EUR

5000063920

AJ. MATADEPERA

P0811900J

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

61.369,60 EUR

5000067875

AJ. MATADEPERA

P0811900J

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

24.867,76 EUR

5000370620

AJ. MATADEPERA

P0811900J

FCLC 2013 municipis darrer pagament

31.084,69 EUR

Total AJ. MATADEPERA:

117.322,05 EUR

5000063922

AJ. MATARÓ

P0812000H

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

147.672,73 EUR

5000063921

AJ. MATARÓ

P0812000H

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

147.672,74 EUR

5000370621

AJ. MATARÓ

P0812000H

FCLC 2013 municipis darrer pagament

200.000,00 EUR

5000370622

AJ. MATARÓ

P0812000H

FCLC 2013 municipis darrer pagament

140.631,21 EUR

Total AJ. MATARÓ:

635.976,68 EUR

C

5000063927

AJ. MOIA

P0813700B

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

51.095,88 EUR

14

Divendres, 13 de gener de 2017

Núm. doc. fin.

Nom creditor

NIF

Text

Import net

Total AJ. MOIA:

51.095,88 EUR

5000063928

AJ. MOLINS DE REI

P0812200D

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

119.200,18 EUR

5000067977

AJ. MOLINS DE REI

P0812200D

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

98.367,80 EUR

5000370679

AJ. MOLINS DE REI

P0812200D

FCLC 2013 municipis darrer pagament

122.959,77 EUR

Total AJ. MOLINS DE REI:

340.527,75 EUR

5000063931

AJ. MONISTROL DE CALDERS

P0812700C

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

22.398,25 EUR

5000067983

AJ. MONISTROL DE CALDERS

P0812700C

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

2.861,36 EUR

5000370685

AJ. MONISTROL DE CALDERS

P0812700C

FCLC 2013 municipis darrer pagament

3.576,73 EUR

Total AJ. MONISTROL DE CALDERS:

28.836,34 EUR

5000063932

AJ. MONISTROL DE MONTSERRAT

P0812600E

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

35.896,58 EUR

5000067984

AJ. MONISTROL DE MONTSERRAT

P0812600E

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

7.849,87 EUR

5000370686

AJ. MONISTROL DE MONTSERRAT

P0812600E

FCLC 2013 municipis darrer pagament

9.952,98 EUR

Total AJ. MONISTROL DE MONTSERRAT:

53.699,43 EUR

5000063935

AJ. MONTCADA I REIXAC

P0812400J

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

159.563,19 EUR

5000067987

AJ. MONTCADA I REIXAC

P0812400J

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

131.151,52 EUR

5000370689

AJ. MONTCADA I REIXAC

P0812400J

FCLC 2013 municipis darrer pagament

163.939,42 EUR

Total AJ. MONTCADA I REIXAC:

454.654,13 EUR

5000155048

AJ. MONTCLAR

P0812900I

FCLC 2014 municipis anualitat 2015

14.967,47 EUR

5000370732

AJ. MONTCLAR

P0812900I

FCLC 2013 municipis darrer pagament

1.318,69 EUR

Total AJ. MONTCLAR:

16.286,16 EUR

5000063937

AJ. MONTESQUIU

P0813000G

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

25.398,60 EUR

5000067989

AJ. MONTESQUIU

P0813000G

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

6.745,40 EUR

5000370733

AJ. MONTESQUIU

P0813000G

FCLC 2013 municipis darrer pagament

8.431,78 EUR

Total AJ. MONTESQUIU:

40.575,78 EUR

5000064031

AJ. MONTMAJOR

P0813100E

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

21.089,48 EUR

5000068004

AJ. MONTMAJOR

P0813100E

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

3.731,12 EUR

5000370736

AJ. MONTMAJOR

P0813100E

FCLC 2013 municipis darrer pagament

4.663,86 EUR

Total AJ. MONTMAJOR:

29.484,46 EUR

5000064035

AJ. MONTORNÈS DEL VALLÈS

P0813500F

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

95.719,96 EUR

5000068010

AJ. MONTORNÈS DEL VALLÈS

P0813500F

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

68.614,60 EUR

5000370742

AJ. MONTORNÈS DEL VALLÈS

P0813500F

FCLC 2013 municipis darrer pagament

85.768,27 EUR

Total AJ. MONTORNÈS DEL VALLÈS:

250.102,83 EUR

5000068014

AJ. MONTSENY

P0813600D

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

1.333,00 EUR

5000370746

AJ. MONTSENY

P0813600D

FCLC 2013 municipis darrer pagament

1.666,24 EUR

Total AJ. MONTSENY:

2.999,24 EUR

5000064041

AJ. MUNTANYOLA

P0812800A

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

21.680,51 EUR

5000068018

AJ. MUNTANYOLA

P0812800A

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

3.602,64 EUR

5000370750

AJ. MUNTANYOLA

P0812800A

FCLC 2013 municipis darrer pagament

4.503,29 EUR

Total AJ. MUNTANYOLA:

29.786,44 EUR

5000370773

AJ. MURA

P0813800J

FCLC 2013 municipis darrer pagament

1.191,97 EUR

Total AJ. MURA:

1.191,97 EUR

5000064043

AJ. NAVARCLES

P0813900H

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

52.664,62 EUR

C

5000068028

AJ. NAVARCLES

P0813900H

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

23.256,44 EUR

15

Divendres, 13 de gener de 2017

Núm. doc. fin.

Nom creditor

NIF

Text

Import net

5000370776

AJ. NAVARCLES

P0813900H

FCLC 2013 municipis darrer pagament

29.070,51 EUR

Total AJ. NAVARCLES:

104.991,57 EUR

5000064044

AJ. NAVAS

P0814000F

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

55.331,52 EUR

5000068029

AJ. NAVAS

P0814000F

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

10.153,88 EUR

5000370777

AJ. NAVAS

P0814000F

FCLC 2013 municipis darrer pagament

12.692,32 EUR

Total AJ. NAVAS:

78.177,72 EUR

5000064048

AJ. ÒDENA

P0814200B

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

48.969,79 EUR

5000068035

AJ. ÒDENA

P0814200B

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

13.795,72 EUR

5000370783

AJ. ÒDENA

P0814200B

FCLC 2013 municipis darrer pagament

17.244,62 EUR

Total AJ. ÒDENA:

80.010,13 EUR

5000064052

AJ. OLÈRDOLA

P0814400H

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

52.973,60 EUR

5000068036

AJ. OLÈRDOLA

P0814400H

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

9.860,80 EUR

5000370784

AJ. OLÈRDOLA

P0814400H

FCLC 2013 municipis darrer pagament

12.325,96 EUR

Total AJ. OLÈRDOLA:

75.160,36 EUR

5000064053

AJ. OLESA DE BONESVALLS

P0814500E

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

38.672,48 EUR

5000068037

AJ. OLESA DE BONESVALLS

P0814500E

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

24.409,24 EUR

5000370785

AJ. OLESA DE BONESVALLS

P0814500E

FCLC 2013 municipis darrer pagament

30.511,59 EUR

Total AJ. OLESA DE BONESVALLS:

93.593,31 EUR

5000064054

AJ. OLESA DE MONTSERRAT

P0814600C

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

117.214,51 EUR

5000068038

AJ. OLESA DE MONTSERRAT

P0814600C

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

97.251,24 EUR

5000370786

AJ. OLESA DE MONTSERRAT

P0814600C

FCLC 2013 municipis darrer pagament

121.564,08 EUR

Total AJ. OLESA DE MONTSERRAT:

336.029,83 EUR

5000064057

AJ. OLIVELLA

P0814700A

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

44.137,80 EUR

5000068042

AJ. OLIVELLA

P0814700A

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

35.275,00 EUR

5000370790

AJ. OLIVELLA

P0814700A

FCLC 2013 municipis darrer pagament

44.093,71 EUR

Total AJ. OLIVELLA:

123.506,51 EUR

5000064060

AJ. OLVAN

P0814300J

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

25.239,16 EUR

5000370833

AJ. OLVAN

P0814300J

FCLC 2013 municipis darrer pagament

3.267,31 EUR

Total AJ. OLVAN:

28.506,47 EUR

5000370838

AJ. ORISTA

P0815000E

FCLC 2013 municipis darrer pagament

6.170,46 EUR

Total AJ. ORISTA:

6.170,46 EUR

5000064063

AJ. ORRIUS

P0815200A

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

21.288,10 EUR

5000068057

AJ. ORRIUS

P0815200A

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

2.404,72 EUR

5000370839

AJ. ORRIUS

P0815200A

FCLC 2013 municipis darrer pagament

3.005,87 EUR

Total AJ. ORRIUS:

26.698,69 EUR

5000064066

AJ. PACS DEL PENEDÈS

P0815300I

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

24.201,55 EUR

5000068058

AJ. PACS DEL PENEDÈS

P0815300I

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

9.442,88 EUR

5000370840

AJ. PACS DEL PENEDÈS

P0815300I

FCLC 2013 municipis darrer pagament

11.803,60 EUR

Total AJ. PACS DEL PENEDÈS:

45.448,03 EUR

5000064067

AJ. PALAFOLLS

P0815400G

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

68.899,57 EUR

5000068059

AJ. PALAFOLLS

P0815400G

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

54.416,32 EUR

5000370841

AJ. PALAFOLLS

P0815400G

FCLC 2013 municipis darrer pagament

68.020,38 EUR

C

Total AJ. PALAFOLLS:

191.336,27 EUR

16

Divendres, 13 de gener de 2017

Núm. doc. fin.

Nom creditor

NIF

Text

Import net

5000064138

AJ. PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

P0815500D

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

119.845,87 EUR

5000068065

AJ. PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

P0815500D

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

53.942,28 EUR

5000370847

AJ. PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

P0815500D

FCLC 2013 municipis darrer pagament

67.427,88 EUR

Total AJ. PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS:

241.216,03 EUR

5000064140

AJ. PALLEJÀ

P0815600B

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

76.826,28 EUR

5000068067

AJ. PALLEJÀ

P0815600B

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

37.965,80 EUR

5000370849

AJ. PALLEJÀ

P0815600B

FCLC 2013 municipis darrer pagament

47.457,24 EUR

Total AJ. PALLEJÀ:

162.249,32 EUR

5000064141

AJ. PALMA DE CERVELLO, LA

P5831301F

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

40.989,06 EUR

5000068068

AJ. PALMA DE CERVELLO, LA

P5831301F

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

9.666,40 EUR

5000370879

AJ. PALMA DE CERVELLO, LA

P5831301F

FCLC 2013 municipis darrer pagament

12.168,51 EUR

Total AJ. PALMA DE CERVELLO, LA:

62.823,97 EUR

5000064144

AJ. PAPIOL, EL

P0815700J

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

40.914,91 EUR

5000068071

AJ. PAPIOL, EL

P0815700J

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

20.846,32 EUR

5000370882

AJ. PAPIOL, EL

P0815700J

FCLC 2013 municipis darrer pagament

26.057,91 EUR

Total AJ. PAPIOL, EL:

87.819,14 EUR

5000064145

AJ. PARETS DEL VALLÈS

P0815800H

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

110.069,11 EUR

5000068073

AJ. PARETS DEL VALLÈS

P0815800H

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

89.432,76 EUR

5000370884

AJ. PARETS DEL VALLÈS

P0815800H

FCLC 2013 municipis darrer pagament

111.790,99 EUR

Total AJ. PARETS DEL VALLÈS:

311.292,86 EUR

5000064154

AJ. PIERA

P0816000D

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

127.829,93 EUR

5000068083

AJ. PIERA

P0816000D

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

77.922,92 EUR

5000370894

AJ. PIERA

P0816000D

FCLC 2013 municipis darrer pagament

97.403,64 EUR

Total AJ. PIERA:

303.156,49 EUR

5000064155

AJ. PINEDA DE MAR

P0816200J

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

122.113,09 EUR

5000068085

AJ. PINEDA DE MAR

P0816200J

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

101.427,64 EUR

5000370896

AJ. PINEDA DE MAR

P0816200J

FCLC 2013 municipis darrer pagament

126.784,54 EUR

Total AJ. PINEDA DE MAR:

350.325,27 EUR

5000064174

AJ. PLA DEL PENEDÈS, EL

P0816300H

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

30.539,72 EUR

5000068125

AJ. PLA DEL PENEDÈS, EL

P0816300H

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

7.415,40 EUR

5000371280

AJ. PLA DEL PENEDÈS, EL

P0816300H

FCLC 2013 municipis darrer pagament

9.269,29 EUR

Total AJ. PLA DEL PENEDÈS, EL:

47.224,41 EUR

5000064178

AJ. POBLA DE CLARAMUNT, LA

P0816400F

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

40.827,17 EUR

5000068129

AJ. POBLA DE CLARAMUNT, LA

P0816400F

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

12.315,68 EUR

5000371284

AJ. POBLA DE CLARAMUNT, LA

P0816400F

FCLC 2013 municipis darrer pagament

15.394,59 EUR

Total AJ. POBLA DE CLARAMUNT, LA:

68.537,44 EUR

5000064182

AJ. POLINYÀ

P0816600A

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

58.573,80 EUR

5000371290

AJ. POLINYÀ

P0816600A

FCLC 2013 municipis darrer pagament

59.963,09 EUR

Total AJ. POLINYÀ:

118.536,89 EUR

5000064186

AJ. PONT DE VILOMARA I ROCAFORT, EL

P0818100J

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

41.125,42 EUR

5000068139

AJ. PONT DE VILOMARA I ROCAFORT, EL

P0818100J

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

20.160,24 EUR

5000371294

AJ. PONT DE VILOMARA I ROCAFORT, EL

P0818100J

FCLC 2013 municipis darrer pagament

25.200,33 EUR

C

Total AJ. PONT DE VILOMARA I ROCAFORT, EL:

86.485,99 EUR

17

Divendres, 13 de gener de 2017

Núm. doc. fin.

Nom creditor

NIF

Text

Import net

5000064195

AJ. PRAT DE LLOBREGAT, EL

P0816800G

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

192.504,16 EUR

5000068149

AJ. PRAT DE LLOBREGAT, EL

P0816800G

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

174.340,68 EUR

5000371482

AJ. PRAT DE LLOBREGAT, EL

P0816800G

FCLC 2013 municipis darrer pagament

200.000,00 EUR

5000371483

AJ. PRAT DE LLOBREGAT, EL

P0816800G

FCLC 2013 municipis darrer pagament

17.925,84 EUR

Total AJ. PRAT DE LLOBREGAT, EL:

584.770,68 EUR

5000064197

AJ. PRATS DE LLUÇANÈS

P0817000C

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

34.267,23 EUR

5000068151

AJ. PRATS DE LLUÇANÈS

P0817000C

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

4.459,16 EUR

5000371485

AJ. PRATS DE LLUÇANÈS

P0817000C

FCLC 2013 municipis darrer pagament

5.573,92 EUR

Total AJ. PRATS DE LLUÇANÈS:

44.300,31 EUR

5000064201

AJ. PREMIÀ DE DALT

P0823000E

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

84.629,14 EUR

5000068156

AJ. PREMIÀ DE DALT

P0823000E

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

70.976,48 EUR

5000371490

AJ. PREMIÀ DE DALT

P0823000E

FCLC 2013 municipis darrer pagament

88.720,55 EUR

Total AJ. PREMIÀ DE DALT:

244.326,17 EUR

5000064202

AJ. PREMIA DE MAR

P0817100A

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

126.927,07 EUR

5000068157

AJ. PREMIA DE MAR

P0817100A

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

104.895,40 EUR

5000371491

AJ. PREMIA DE MAR

P0817100A

FCLC 2013 municipis darrer pagament

131.119,25 EUR

Total AJ. PREMIA DE MAR:

362.941,72 EUR

5000371584

AJ. PUIGDALBER

P0817300G

FCLC 2013 municipis darrer pagament

2.035,46 EUR

Total AJ. PUIGDALBER:

2.035,46 EUR

5000064213

AJ. RELLINARS

P0817800F

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

23.511,07 EUR

5000068208

AJ. RELLINARS

P0817800F

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

2.295,48 EUR

5000371597

AJ. RELLINARS

P0817800F

FCLC 2013 municipis darrer pagament

2.869,36 EUR

Total AJ. RELLINARS:

28.675,91 EUR

5000064225

AJ. RIPOLLET

P0817900D

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

149.609,25 EUR

5000068222

AJ. RIPOLLET

P0817900D

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

122.982,88 EUR

5000371682

AJ. RIPOLLET

P0817900D

FCLC 2013 municipis darrer pagament

153.728,60 EUR

Total AJ. RIPOLLET:

426.320,73 EUR

5000064233

AJ. ROCA DEL VALLÈS, LA

P0818000B

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

77.479,58 EUR

5000068230

AJ. ROCA DEL VALLÈS, LA

P0818000B

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

63.910,40 EUR

5000371690

AJ. ROCA DEL VALLÈS, LA

P0818000B

FCLC 2013 municipis darrer pagament

79.887,97 EUR

Total AJ. ROCA DEL VALLÈS, LA:

221.277,95 EUR

5000064235

AJ. RODA DE TER

P0818200H

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

52.922,29 EUR

5000068233

AJ. RODA DE TER

P0818200H

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

10.625,32 EUR

5000371760

AJ. RODA DE TER

P0818200H

FCLC 2013 municipis darrer pagament

13.281,65 EUR

Total AJ. RODA DE TER:

76.829,26 EUR

5000064242

AJ. RUBÍ

P0818300F

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

101.197,88 EUR

5000064241

AJ. RUBÍ

P0818300F

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

101.197,88 EUR

5000068243

AJ. RUBÍ

P0818300F

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

193.972,80 EUR

5000371767

AJ. RUBÍ

P0818300F

FCLC 2013 municipis darrer pagament

42.466,05 EUR

5000371766

AJ. RUBÍ

P0818300F

FCLC 2013 municipis darrer pagament

200.000,00 EUR

Total AJ. RUBÍ:

638.834,61 EUR

5000068244

AJ. RUBIO

P0818400D

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

2.204,08 EUR

C

5000371768

AJ. RUBIO

P0818400D

FCLC 2013 municipis darrer pagament

2.755,13 EUR

18

Divendres, 13 de gener de 2017

Núm. doc. fin.

Nom creditor

NIF

Text

Import net

Total AJ. RUBIO:

4.959,21 EUR

5000068246

AJ. RUPIT I PRUIT

P0818500A

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

2.574,08 EUR

5000371770

AJ. RUPIT I PRUIT

P0818500A

FCLC 2013 municipis darrer pagament

3.217,62 EUR

Total AJ. RUPIT I PRUIT:

5.791,70 EUR

5000064243

AJ. SABADELL

P0818600I

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

177.452,82 EUR

5000064244

AJ. SABADELL

P0818600I

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

177.452,82 EUR

5000068248

AJ. SABADELL

P0818600I

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

154.540,84 EUR

5000068247

AJ. SABADELL

P0818600I

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

154.540,84 EUR

5000371771

AJ. SABADELL

P0818600I

FCLC 2013 municipis darrer pagament

200.000,00 EUR

5000371772

AJ. SABADELL

P0818600I

FCLC 2013 municipis darrer pagament

186.352,06 EUR

Total AJ. SABADELL:

1.050.339,38 EUR

5000064245

AJ. SALLENT

P0819000A

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

57.986,39 EUR

5000068253

AJ. SALLENT

P0819000A

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

22.390,32 EUR

5000371777

AJ. SALLENT

P0819000A

FCLC 2013 municipis darrer pagament

27.987,88 EUR

Total AJ. SALLENT:

108.364,59 EUR

5000371856

AJ. SANT ADRIA DE BESÒS

P0819300E

FCLC 2013 municipis darrer pagament

146.365,33 EUR

Total AJ. SANT ADRIA DE BESÒS:

146.365,33 EUR

5000064273

AJ. SANT ANDREU DE LA BARCA

P0819500J

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

124.992,66 EUR

5000068344

AJ. SANT ANDREU DE LA BARCA

P0819500J

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

102.828,88 EUR

5000371858

AJ. SANT ANDREU DE LA BARCA

P0819500J

FCLC 2013 municipis darrer pagament

128.536,07 EUR

Total AJ. SANT ANDREU DE LA BARCA:

356.357,61 EUR

5000064274

AJ. SANT ANDREU DE LLAVANERES

P0819600H

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

68.635,95 EUR

5000068345

AJ. SANT ANDREU DE LLAVANERES

P0819600H

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

56.680,20 EUR

5000371859

AJ. SANT ANDREU DE LLAVANERES

P0819600H

FCLC 2013 municipis darrer pagament

70.850,24 EUR

Total AJ. SANT ANDREU DE LLAVANERES:

196.166,39 EUR

5000064275

AJ. SANT ANTONI DE VILAMAJOR

P0819700F

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

59.640,00 EUR

5000068347

AJ. SANT ANTONI DE VILAMAJOR

P0819700F

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

36.919,44 EUR

5000371861

AJ. SANT ANTONI DE VILAMAJOR

P0819700F

FCLC 2013 municipis darrer pagament

46.149,33 EUR

Total AJ. SANT ANTONI DE VILAMAJOR:

142.708,77 EUR

5000064278

AJ. SANT BOI DE LLOBREGAT

P0819900B

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

104.758,73 EUR

5000064277

AJ. SANT BOI DE LLOBREGAT

P0819900B

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

104.758,73 EUR

5000068350

AJ. SANT BOI DE LLOBREGAT

P0819900B

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

103.704,10 EUR

5000068349

AJ. SANT BOI DE LLOBREGAT

P0819900B

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

103.704,10 EUR

5000371864

AJ. SANT BOI DE LLOBREGAT

P0819900B

FCLC 2013 municipis darrer pagament

59.260,23 EUR

5000371863

AJ. SANT BOI DE LLOBREGAT

P0819900B

FCLC 2013 municipis darrer pagament

200.000,00 EUR

Total AJ. SANT BOI DE LLOBREGAT:

676.185,89 EUR

5000064279

AJ. SANT BOI DE LLUÇANÈS

P0820000H

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

20.478,30 EUR

Total AJ. SANT BOI DE LLUÇANÈS:

20.478,30 EUR

5000064281

AJ. SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

P0820200D

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

48.065,38 EUR

5000068352

AJ. SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

P0820200D

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

14.620,24 EUR

5000371866

AJ. SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

P0820200D

FCLC 2013 municipis darrer pagament

18.275,33 EUR

Total AJ. SANT CEBRIÀ DE VALLALTA:

80.960,95 EUR

C

5000064282

AJ. SANT CELONI

P0820100F

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

102.300,63 EUR

19

Divendres, 13 de gener de 2017

Núm. doc. fin.

Nom creditor

NIF

Text

Import net

5000068353

AJ. SANT CELONI

P0820100F

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

66.779,84 EUR

5000371867

AJ. SANT CELONI

P0820100F

FCLC 2013 municipis darrer pagament

83.474,75 EUR

Total AJ. SANT CELONI:

252.555,22 EUR

5000064283

AJ. SANT CLIMENT DE LLOBREGAT

P0820300B

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

40.404,05 EUR

5000068354

AJ. SANT CLIMENT DE LLOBREGAT

P0820300B

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

19.728,84 EUR

5000371868

AJ. SANT CLIMENT DE LLOBREGAT

P0820300B

FCLC 2013 municipis darrer pagament

24.661,01 EUR

Total AJ. SANT CLIMENT DE LLOBREGAT:

84.793,90 EUR

5000064286

AJ. SANT CUGAT DEL VALLÈS

P0820400J

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

105.962,36 EUR

5000064285

AJ. SANT CUGAT DEL VALLÈS

P0820400J

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

105.962,36 EUR

5000068357

AJ. SANT CUGAT DEL VALLÈS

P0820400J

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

103.843,72 EUR

5000068356

AJ. SANT CUGAT DEL VALLÈS

P0820400J

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

103.843,72 EUR

5000371871

AJ. SANT CUGAT DEL VALLÈS

P0820400J

FCLC 2013 municipis darrer pagament

59.609,28 EUR

5000371870

AJ. SANT CUGAT DEL VALLÈS

P0820400J

FCLC 2013 municipis darrer pagament

93.454,21 EUR

Total AJ. SANT CUGAT DEL VALLÈS:

572.675,65 EUR

5000064287

AJ. SANT CUGAT SESGARRIGUES

P0820500G

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

25.568,51 EUR

5000068358

AJ. SANT CUGAT SESGARRIGUES

P0820500G

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

3.396,36 EUR

5000371978

AJ. SANT CUGAT SESGARRIGUES

P0820500G

FCLC 2013 municipis darrer pagament

4.245,43 EUR

Total AJ. SANT CUGAT SESGARRIGUES:

33.210,30 EUR

5000064288

AJ. SANT ESTEVE PALAUTORDERA

P0820600E

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

35.775,16 EUR

Total AJ. SANT ESTEVE PALAUTORDERA:

35.775,16 EUR

5000068386

AJ. SANT FELIU DE CODINES

P0820900I

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

34.296,56 EUR

5000371981

AJ. SANT FELIU DE CODINES

P0820900I

FCLC 2013 municipis darrer pagament

42.870,72 EUR

Total AJ. SANT FELIU DE CODINES:

77.167,28 EUR

5000068388

AJ. SANT FELIU DE LLOBREGAT

P0821000G

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

116.781,74 EUR

5000068389

AJ. SANT FELIU DE LLOBREGAT

P0821000G

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

116.781,74 EUR

5000371984

AJ. SANT FELIU DE LLOBREGAT

P0821000G

FCLC 2013 municipis darrer pagament

91.954,33 EUR

5000371983

AJ. SANT FELIU DE LLOBREGAT

P0821000G

FCLC 2013 municipis darrer pagament

200.000,00 EUR

Total AJ. SANT FELIU DE LLOBREGAT:

525.517,81 EUR

5000068392

AJ. SANT FOST DE CAMPSENTELLES

P0820800A

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

52.650,32 EUR

5000371987

AJ. SANT FOST DE CAMPSENTELLES

P0820800A

FCLC 2013 municipis darrer pagament

65.812,87 EUR

Total AJ. SANT FOST DE CAMPSENTELLES:

118.463,19 EUR

5000068393

AJ. SANT FRUITÓS DE BAGES

P0821200C

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

32.793,08 EUR

5000371988

AJ. SANT FRUITÓS DE BAGES

P0821200C

FCLC 2013 municipis darrer pagament

40.991,37 EUR

Total AJ. SANT FRUITÓS DE BAGES:

73.784,45 EUR

5000068397

AJ. SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ

P0821400I

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

24.395,04 EUR

5000371992

AJ. SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ

P0821400I

FCLC 2013 municipis darrer pagament

30.493,84 EUR

Total AJ. SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ:

54.888,88 EUR

5000068398

AJ. SANT ISCLE DE VALLALTA

P0819200G

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

5.840,16 EUR

5000371993

AJ. SANT ISCLE DE VALLALTA

P0819200G

FCLC 2013 municipis darrer pagament

7.300,18 EUR

Total AJ. SANT ISCLE DE VALLALTA:

13.140,34 EUR

5000068399

AJ. SANT JAUME DE FRONTANYÀ

P0821500F

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

603,12 EUR

5000371994

AJ. SANT JAUME DE FRONTANYÀ

P0821500F

FCLC 2013 municipis darrer pagament

753,92 EUR

C

Total AJ. SANT JAUME DE FRONTANYÀ:

1.357,04 EUR

20

Divendres, 13 de gener de 2017

Núm. doc. fin.

Nom creditor

NIF

Text

Import net

5000064354

AJ. SANT JOAN DE VILATORRADA

P0822500E

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

70.602,83 EUR

5000371999

AJ. SANT JOAN DE VILATORRADA

P0822500E

FCLC 2013 municipis darrer pagament

66.308,12 EUR

Total AJ. SANT JOAN DE VILATORRADA:

136.910,95 EUR

5000064355

AJ. SANT JOAN DESPÍ

P0821600D

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

138.360,28 EUR

Total AJ. SANT JOAN DESPÍ:

138.360,28 EUR

5000064359

AJ. SANT JULIÀ DE VILATORTA

P0821800J

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

36.926,22 EUR

5000068408

AJ. SANT JULIÀ DE VILATORTA

P0821800J

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

16.873,96 EUR

5000372004

AJ. SANT JULIÀ DE VILATORTA

P0821800J

FCLC 2013 municipis darrer pagament

21.092,49 EUR

Total AJ. SANT JULIÀ DE VILATORTA:

74.892,67 EUR

5000064361

AJ. SANT JUST DESVERN

P0821900H

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

90.353,39 EUR

Total AJ. SANT JUST DESVERN:

90.353,39 EUR

5000064363

AJ. SANT LLORENÇ D'HORTONS

P0822000F

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

40.253,81 EUR

5000068412

AJ. SANT LLORENÇ D'HORTONS

P0822000F

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

21.915,80 EUR

5000372008

AJ. SANT LLORENÇ D'HORTONS

P0822000F

FCLC 2013 municipis darrer pagament

27.394,78 EUR

Total AJ. SANT LLORENÇ D'HORTONS:

89.564,39 EUR

5000068413

AJ. SANT LLORENÇ SAVALL

P0822100D

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

9.955,88 EUR

5000372009

AJ. SANT LLORENÇ SAVALL

P0822100D

FCLC 2013 municipis darrer pagament

12.444,81 EUR

Total AJ. SANT LLORENÇ SAVALL:

22.400,69 EUR

5000064364

AJ. SANT MARTÍ DE CENTELLES

P0822200B

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

29.029,04 EUR

5000068415

AJ. SANT MARTÍ DE CENTELLES

P0822200B

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

5.936,12 EUR

5000372011

AJ. SANT MARTÍ DE CENTELLES

P0822200B

FCLC 2013 municipis darrer pagament

7.420,16 EUR

Total AJ. SANT MARTÍ DE CENTELLES:

42.385,32 EUR

5000064367

AJ. SANT MARTÍ DE TOUS

P0822600C

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

28.304,75 EUR

5000068418

AJ. SANT MARTÍ DE TOUS

P0822600C

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

6.232,16 EUR

5000372014

AJ. SANT MARTÍ DE TOUS

P0822600C

FCLC 2013 municipis darrer pagament

7.790,21 EUR

Total AJ. SANT MARTÍ DE TOUS:

42.327,12 EUR

5000064368

AJ. SANT MARTÍ SARROCA

P0822700A

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

40.712,30 EUR

5000068419

AJ. SANT MARTÍ SARROCA

P0822700A

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

20.730,64 EUR

5000372015

AJ. SANT MARTÍ SARROCA

P0822700A

FCLC 2013 municipis darrer pagament

25.913,32 EUR

Total AJ. SANT MARTÍ SARROCA:

87.356,26 EUR

5000372016

AJ. SANT MARTÍ SESGUEIOLES

P0822800I

FCLC 2013 municipis darrer pagament

1.176,67 EUR

Total AJ. SANT MARTÍ SESGUEIOLES:

1.176,67 EUR

5000064372

AJ. SANT PERE DE RIBES

P0823100C

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

160.112,11 EUR

5000068454

AJ. SANT PERE DE RIBES

P0823100C

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

132.249,80 EUR

5000372094

AJ. SANT PERE DE RIBES

P0823100C

FCLC 2013 municipis darrer pagament

165.312,26 EUR

Total AJ. SANT PERE DE RIBES:

457.674,17 EUR

5000064377

AJ. SANT PERE DE RIUDEBITLLES

P0823200A

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

32.587,96 EUR

5000068455

AJ. SANT PERE DE RIUDEBITLLES

P0823200A

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

9.527,08 EUR

5000372095

AJ. SANT PERE DE RIUDEBITLLES

P0823200A

FCLC 2013 municipis darrer pagament

11.908,84 EUR

Total AJ. SANT PERE DE RIUDEBITLLES:

54.023,88 EUR

5000064378

AJ. SANT PERE DE TORELLO

P0823300I

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

34.627,05 EUR

5000068456

AJ. SANT PERE DE TORELLO

P0823300I

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

5.643,12 EUR

C

5000372096

AJ. SANT PERE DE TORELLO

P0823300I

FCLC 2013 municipis darrer pagament

7.053,93 EUR

21

Divendres, 13 de gener de 2017

Núm. doc. fin.

Nom creditor

NIF

Text

Import net

Total AJ. SANT PERE DE TORELLO:

47.324,10 EUR

5000064379

AJ. SANT PERE DE VILAMAJOR

P0823400G

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

60.038,11 EUR

5000068457

AJ. SANT PERE DE VILAMAJOR

P0823400G

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

14.291,00 EUR

5000372097

AJ. SANT PERE DE VILAMAJOR

P0823400G

FCLC 2013 municipis darrer pagament

17.863,76 EUR

Total AJ. SANT PERE DE VILAMAJOR:

92.192,87 EUR

5000064381

AJ. SANT POL DE MAR

P0823500D

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

56.050,05 EUR

5000068460

AJ. SANT POL DE MAR

P0823500D

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

27.690,36 EUR

5000372100

AJ. SANT POL DE MAR

P0823500D

FCLC 2013 municipis darrer pagament

34.855,58 EUR

Total AJ. SANT POL DE MAR:

118.595,99 EUR

5000064382

AJ. SANT QUINTÍ DE MEDIONA

P0823600B

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

31.709,55 EUR

5000068461

AJ. SANT QUINTÍ DE MEDIONA

P0823600B

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

18.890,60 EUR

5000372101

AJ. SANT QUINTÍ DE MEDIONA

P0823600B

FCLC 2013 municipis darrer pagament

23.613,27 EUR

Total AJ. SANT QUINTÍ DE MEDIONA:

74.213,42 EUR

5000064383

AJ. SANT QUIRZE DE BESORA

P0823700J

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

31.744,42 EUR

5000068462

AJ. SANT QUIRZE DE BESORA

P0823700J

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

6.549,24 EUR

5000372102

AJ. SANT QUIRZE DE BESORA

P0823700J

FCLC 2013 municipis darrer pagament

8.186,54 EUR

Total AJ. SANT QUIRZE DE BESORA:

46.480,20 EUR

5000068463

AJ. SANT QUIRZE DEL VALLES

P0823800H

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

94.922,72 EUR

5000303418

AJ. SANT QUIRZE DEL VALLES

P0823800H

FCLC ajuntaments 2014 anualitat 2015

137.198,30 EUR

5000372103

AJ. SANT QUIRZE DEL VALLES

P0823800H

FCLC 2013 municipis darrer pagament

118.653,39 EUR

Total AJ. SANT QUIRZE DEL VALLES:

350.774,41 EUR

5000064384

AJ. SANT QUIRZE SAFAJA

P0823900F

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

21.843,48 EUR

5000068464

AJ. SANT QUIRZE SAFAJA

P0823900F

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

3.324,88 EUR

5000372104

AJ. SANT QUIRZE SAFAJA

P0823900F

FCLC 2013 municipis darrer pagament

4.156,06 EUR

Total AJ. SANT QUIRZE SAFAJA:

29.324,42 EUR

5000064386

AJ. SANT SADURNÍ D'ANOIA

P0824000D

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

80.373,25 EUR

5000068465

AJ. SANT SADURNÍ D'ANOIA

P0824000D

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

52.180,40 EUR

5000372105

AJ. SANT SADURNÍ D'ANOIA

P0824000D

FCLC 2013 municipis darrer pagament

65.225,46 EUR

Total AJ. SANT SADURNÍ D'ANOIA:

197.779,11 EUR

5000064387

AJ. SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

P0809700H

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

49.504,86 EUR

5000068467

AJ. SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

P0809700H

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

14.544,92 EUR

5000372107

AJ. SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

P0809700H

FCLC 2013 municipis darrer pagament

18.181,20 EUR

Total AJ. SANT SALVADOR DE GUARDIOLA:

82.230,98 EUR

5000064388

AJ. SANT VICENÇ DE CASTELLET

P0826200H

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

64.584,36 EUR

5000372108

AJ. SANT VICENÇ DE CASTELLET

P0826200H

FCLC 2013 municipis darrer pagament

64.873,03 EUR

Total AJ. SANT VICENÇ DE CASTELLET:

129.457,39 EUR

5000064389

AJ. SANT VICENÇ DE MONTALT

P0826400D

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

59.368,97 EUR

5000068469

AJ. SANT VICENÇ DE MONTALT

P0826400D

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

31.245,92 EUR

5000372109

AJ. SANT VICENÇ DE MONTALT

P0826400D

FCLC 2013 municipis darrer pagament

39.057,43 EUR

Total AJ. SANT VICENÇ DE MONTALT:

129.672,32 EUR

5000064390

AJ. SANT VICENÇ DE TORELLO

P0826500A

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

33.968,26 EUR

5000068470

AJ. SANT VICENÇ DE TORELLO

P0826500A

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

9.299,68 EUR

C

5000372238

AJ. SANT VICENÇ DE TORELLO

P0826500A

FCLC 2013 municipis darrer pagament

11.624,64 EUR

22

Divendres, 13 de gener de 2017

Núm. doc. fin.

Nom creditor

NIF

Text

Import net

Total AJ. SANT VICENÇ DE TORELLO:

54.892,58 EUR

5000064391

AJ. SANT VICENÇ DELS HORTS

P0826300F

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

126.992,61 EUR

5000068471

AJ. SANT VICENÇ DELS HORTS

P0826300F

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

105.503,96 EUR

5000372239

AJ. SANT VICENÇ DELS HORTS

P0826300F

FCLC 2013 municipis darrer pagament

131.879,91 EUR

Total AJ. SANT VICENÇ DELS HORTS:

364.376,48 EUR

5000064446

AJ. SANTPEDOR

P0819100I

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

57.293,32 EUR

5000068631

AJ. SANTPEDOR

P0819100I

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

33.852,20 EUR

5000372342

AJ. SANTPEDOR

P0819100I

FCLC 2013 municipis darrer pagament

42.315,28 EUR

Total AJ. SANTPEDOR:

133.460,80 EUR

5000064499

AJ. SENTMENAT

P0826700G

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

66.662,16 EUR

5000068642

AJ. SENTMENAT

P0826700G

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

54.719,72 EUR

5000372353

AJ. SENTMENAT

P0826700G

FCLC 2013 municipis darrer pagament

68.399,67 EUR

Total AJ. SENTMENAT:

189.781,55 EUR

5000068647

AJ. SEVA

P0826900C

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

10.015,92 EUR

5000155052

AJ. SEVA

P0826900C

FCLC 2014 municipis anualitat 2015

42.686,87 EUR

5000372399

AJ. SEVA

P0826900C

FCLC 2013 municipis darrer pagament

12.519,88 EUR

Total AJ. SEVA:

65.222,67 EUR

5000064505

AJ. SITGES

P0827000A

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

142.183,48 EUR

5000068651

AJ. SITGES

P0827000A

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

116.462,96 EUR

5000372402

AJ. SITGES

P0827000A

FCLC 2013 municipis darrer pagament

145.578,69 EUR

Total AJ. SITGES:

404.225,13 EUR

5000372404

AJ. SOBREMUNT

P0827100I

FCLC 2013 municipis darrer pagament

1.554,14 EUR

Total AJ. SOBREMUNT:

1.554,14 EUR

5000064393

AJ. STA. COLOMA DE CERVELLÓ

P0824400F

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

61.213,27 EUR

5000068532

AJ. STA. COLOMA DE CERVELLÓ

P0824400F

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

36.584,32 EUR

5000372242

AJ. STA. COLOMA DE CERVELLÓ

P0824400F

FCLC 2013 municipis darrer pagament

45.730,35 EUR

Total AJ. STA. COLOMA DE CERVELLÓ:

143.527,94 EUR

5000064430

AJ. STA. COLOMA DE GRAMENET

P0824500C

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

120.832,06 EUR

5000064431

AJ. STA. COLOMA DE GRAMENET

P0824500C

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

120.832,06 EUR

5000068535

AJ. STA. COLOMA DE GRAMENET

P0824500C

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

114.144,72 EUR

5000068534

AJ. STA. COLOMA DE GRAMENET

P0824500C

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

114.144,72 EUR

5000372244

AJ. STA. COLOMA DE GRAMENET

P0824500C

FCLC 2013 municipis darrer pagament

200.000,00 EUR

5000372245

AJ. STA. COLOMA DE GRAMENET

P0824500C

FCLC 2013 municipis darrer pagament

85.361,79 EUR

Total AJ. STA. COLOMA DE GRAMENET:

755.315,35 EUR

5000064434

AJ. STA. EUGENIA DE BERGA

P0824600A

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

34.141,18 EUR

5000068538

AJ. STA. EUGENIA DE BERGA

P0824600A

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

7.764,04 EUR

5000372248

AJ. STA. EUGENIA DE BERGA

P0824600A

FCLC 2013 municipis darrer pagament

9.705,00 EUR

Total AJ. STA. EUGENIA DE BERGA:

51.610,22 EUR

5000064435

AJ. STA. EULALIA DE RIUPRIMER

P0824700I

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

26.973,18 EUR

5000068539

AJ. STA. EULALIA DE RIUPRIMER

P0824700I

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

10.910,68 EUR

5000372249

AJ. STA. EULALIA DE RIUPRIMER

P0824700I

FCLC 2013 municipis darrer pagament

13.638,38 EUR

Total AJ. STA. EULALIA DE RIUPRIMER:

51.522,24 EUR

C

5000064436

AJ. STA. EULALIA DE RONÇANA

P0824800G

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

72.500,58 EUR

23

Divendres, 13 de gener de 2017

Núm. doc. fin.

Nom creditor

NIF

Text

Import net

Total AJ. STA. EULALIA DE RONÇANA:

72.500,58 EUR

5000064437

AJ. STA. MARGARIDA DE MONTBUI

P0825000C

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

65.618,24 EUR

5000068541

AJ. STA. MARGARIDA DE MONTBUI

P0825000C

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

55.381,64 EUR

5000372251

AJ. STA. MARGARIDA DE MONTBUI

P0825000C

FCLC 2013 municipis darrer pagament

69.227,08 EUR

Total AJ. STA. MARGARIDA DE MONTBUI:

190.226,96 EUR

5000064438

AJ. STA. MARGARIDA I ELS MONJOS

P0825100A

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

63.287,95 EUR

5000068542

AJ. STA. MARGARIDA I ELS MONJOS

P0825100A

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

52.649,80 EUR

5000372252

AJ. STA. MARGARIDA I ELS MONJOS

P0825100A

FCLC 2013 municipis darrer pagament

65.812,23 EUR

Total AJ. STA. MARGARIDA I ELS MONJOS:

181.749,98 EUR

5000064439

AJ. STA. MARIA DE MARTORELLES

P0825600J

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

23.975,91 EUR

5000068544

AJ. STA. MARIA DE MARTORELLES

P0825600J

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

5.258,12 EUR

5000372254

AJ. STA. MARIA DE MARTORELLES

P0825600J

FCLC 2013 municipis darrer pagament

6.572,65 EUR

Total AJ. STA. MARIA DE MARTORELLES:

35.806,68 EUR

5000064440

AJ. STA. MARIA DE PALAUTORDERA

P0825900D

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

75.536,44 EUR

5000068547

AJ. STA. MARIA DE PALAUTORDERA

P0825900D

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

33.548,40 EUR

5000372338

AJ. STA. MARIA DE PALAUTORDERA

P0825900D

FCLC 2013 municipis darrer pagament

41.935,45 EUR

Total AJ. STA. MARIA DE PALAUTORDERA:

151.020,29 EUR

5000064441

AJ. STA. MARIA D'OLÓ

P0825800F

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

27.710,70 EUR

5000068548

AJ. STA. MARIA D'OLÓ

P0825800F

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

7.210,32 EUR

5000372339

AJ. STA. MARIA D'OLÓ

P0825800F

FCLC 2013 municipis darrer pagament

9.012,86 EUR

Total AJ. STA. MARIA D'OLÓ:

43.933,88 EUR

5000064444

AJ. STA. PERPETUA DE MOGODA

P0826000B

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

125.159,27 EUR

Total AJ. STA. PERPETUA DE MOGODA:

125.159,27 EUR

5000064445

AJ. STA. SUSANNA

P0826100J

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

38.610,75 EUR

5000068630

AJ. STA. SUSANNA

P0826100J

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

16.683,12 EUR

5000372341

AJ. STA. SUSANNA

P0826100J

FCLC 2013 municipis darrer pagament

20.853,86 EUR

Total AJ. STA. SUSANNA:

76.147,73 EUR

5000064509

AJ. SUBIRATS

P0827300E

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

55.476,12 EUR

Total AJ. SUBIRATS:

55.476,12 EUR

5000064511

AJ. SÚRIA

P0827400C

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

52.089,09 EUR

5000068661

AJ. SÚRIA

P0827400C

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

28.667,12 EUR

5000372412

AJ. SÚRIA

P0827400C

FCLC 2013 municipis darrer pagament

35.833,92 EUR

Total AJ. SÚRIA:

116.590,13 EUR

5000064527

AJ. TARADELL

P0827800D

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

55.755,68 EUR

5000068667

AJ. TARADELL

P0827800D

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

39.929,36 EUR

5000372439

AJ. TARADELL

P0827800D

FCLC 2013 municipis darrer pagament

49.911,71 EUR

Total AJ. TARADELL:

145.596,75 EUR

5000064531

AJ. TEIÀ

P0828100H

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

68.764,64 EUR

5000068700

AJ. TEIÀ

P0828100H

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

43.316,40 EUR

5000372446

AJ. TEIÀ

P0828100H

FCLC 2013 municipis darrer pagament

54.145,48 EUR

Total AJ. TEIÀ:

166.226,52 EUR

5000064534

AJ. TERRASSA

P0827900B

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

181.977,47 EUR

C

5000064533

AJ. TERRASSA

P0827900B

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

181.977,47 EUR

24

Divendres, 13 de gener de 2017

Núm. doc. fin.

Nom creditor

NIF

Text

Import net

5000068703

AJ. TERRASSA

P0827900B

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

156.868,96 EUR

5000068704

AJ. TERRASSA

P0827900B

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

156.868,96 EUR

5000372449

AJ. TERRASSA

P0827900B

FCLC 2013 municipis darrer pagament

200.000,00 EUR

5000372450

AJ. TERRASSA

P0827900B

FCLC 2013 municipis darrer pagament

192.172,45 EUR

Total AJ. TERRASSA:

1.069.865,31 EUR

5000064535

AJ. TIANA

P0828200F

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

60.279,09 EUR

5000068705

AJ. TIANA

P0828200F

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

49.227,84 EUR

5000372451

AJ. TIANA

P0828200F

FCLC 2013 municipis darrer pagament

61.534,76 EUR

Total AJ. TIANA:

171.041,69 EUR

5000064538

AJ. TONA

P0828300D

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

58.810,78 EUR

5000068707

AJ. TONA

P0828300D

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

41.662,96 EUR

5000372453

AJ. TONA

P0828300D

FCLC 2013 municipis darrer pagament

52.078,73 EUR

Total AJ. TONA:

152.552,47 EUR

5000064540

AJ. TORDERA

P0828400B

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

94.457,03 EUR

5000068709

AJ. TORDERA

P0828400B

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

76.900,68 EUR

5000372455

AJ. TORDERA

P0828400B

FCLC 2013 municipis darrer pagament

96.125,85 EUR

Total AJ. TORDERA:

267.483,56 EUR

5000064541

AJ. TORELLÓ

P0828500I

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

82.369,76 EUR

5000068710

AJ. TORELLÓ

P0828500I

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

60.057,60 EUR

5000372456

AJ. TORELLÓ

P0828500I

FCLC 2013 municipis darrer pagament

75.071,98 EUR

Total AJ. TORELLÓ:

217.499,34 EUR

5000064544

AJ. TORRE DE CLARAMUNT, LA

P0828600G

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

38.391,22 EUR

5000068716

AJ. TORRE DE CLARAMUNT, LA

P0828600G

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

19.310,40 EUR

5000372584

AJ. TORRE DE CLARAMUNT, LA

P0828600G

FCLC 2013 municipis darrer pagament

24.138,03 EUR

Total AJ. TORRE DE CLARAMUNT, LA:

81.839,65 EUR

5000064554

AJ. TORRELAVIT

P0828700E

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

35.287,89 EUR

5000068724

AJ. TORRELAVIT

P0828700E

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

5.473,16 EUR

5000372592

AJ. TORRELAVIT

P0828700E

FCLC 2013 municipis darrer pagament

6.841,47 EUR

Total AJ. TORRELAVIT:

47.602,52 EUR

5000064565

AJ. ULLASTRELL

P0829000I

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

33.712,47 EUR

5000068757

AJ. ULLASTRELL

P0829000I

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

11.645,12 EUR

5000372722

AJ. ULLASTRELL

P0829000I

FCLC 2013 municipis darrer pagament

14.556,42 EUR

Total AJ. ULLASTRELL:

59.914,01 EUR

5000064578

AJ. VACARISSES

P0829100G

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

74.081,48 EUR

5000068763

AJ. VACARISSES

P0829100G

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

61.102,68 EUR

5000372728

AJ. VACARISSES

P0829100G

FCLC 2013 municipis darrer pagament

76.378,35 EUR

Total AJ. VACARISSES:

211.562,51 EUR

5000372736

AJ. VALLCEBRE

P0829300C

FCLC 2013 municipis darrer pagament

2.249,34 EUR

Total AJ. VALLCEBRE:

2.249,34 EUR

5000064585

AJ. VALLGORGUINA

P0829500H

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

42.573,76 EUR

5000068775

AJ. VALLGORGUINA

P0829500H

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

6.749,80 EUR

5000372827

AJ. VALLGORGUINA

P0829500H

FCLC 2013 municipis darrer pagament

8.437,21 EUR

C

Total AJ. VALLGORGUINA:

57.760,77 EUR

25

Divendres, 13 de gener de 2017

Núm. doc. fin.

Nom creditor

NIF

Text

Import net

5000064586

AJ. VALLIRANA

P0829600F

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

131.503,37 EUR

Total AJ. VALLIRANA:

131.503,37 EUR

5000064589

AJ. VALLROMANES

P0829700D

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

33.287,13 EUR

5000068778

AJ. VALLROMANES

P0829700D

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

14.278,40 EUR

5000372830

AJ. VALLROMANES

P0829700D

FCLC 2013 municipis darrer pagament

17.847,96 EUR

Total AJ. VALLROMANES:

65.413,49 EUR

5000064627

AJ. VIC

P0829900J

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

180.213,15 EUR

5000068786

AJ. VIC

P0829900J

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

147.470,12 EUR

5000372838

AJ. VIC

P0829900J

FCLC 2013 municipis darrer pagament

184.337,66 EUR

Total AJ. VIC:

512.020,93 EUR

5000064635

AJ. VILADECANS

P0830200B

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

193.922,78 EUR

5000068796

AJ. VILADECANS

P0830200B

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

175.292,96 EUR

5000372891

AJ. VILADECANS

P0830200B

FCLC 2013 municipis darrer pagament

19.116,16 EUR

5000372890

AJ. VILADECANS

P0830200B

FCLC 2013 municipis darrer pagament

200.000,00 EUR

Total AJ. VILADECANS:

588.331,90 EUR

5000064636

AJ. VILADECAVALLS

P0830100D

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

71.716,26 EUR

5000068797

AJ. VILADECAVALLS

P0830100D

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

44.584,76 EUR

5000372892

AJ. VILADECAVALLS

P0830100D

FCLC 2013 municipis darrer pagament

55.731,00 EUR

Total AJ. VILADECAVALLS:

172.032,02 EUR

5000064640

AJ. VILAFRANCA DEL PENEDÈS

P0830600C

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

167.774,68 EUR

5000068801

AJ. VILAFRANCA DEL PENEDÈS

P0830600C

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

137.029,88 EUR

5000372896

AJ. VILAFRANCA DEL PENEDÈS

P0830600C

FCLC 2013 municipis darrer pagament

171.287,40 EUR

Total AJ. VILAFRANCA DEL PENEDÈS:

476.091,96 EUR

5000064644

AJ. VILALBA SASSERRA

P0830700A

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

21.958,01 EUR

5000068804

AJ. VILALBA SASSERRA

P0830700A

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

2.548,08 EUR

5000372899

AJ. VILALBA SASSERRA

P0830700A

FCLC 2013 municipis darrer pagament

3.185,14 EUR

Total AJ. VILALBA SASSERRA:

27.691,23 EUR

5000068817

AJ. VILANOVA DE SAU

P0830400H

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

3.727,08 EUR

5000373371

AJ. VILANOVA DE SAU

P0830400H

FCLC 2013 municipis darrer pagament

4.658,80 EUR

Total AJ. VILANOVA DE SAU:

8.385,88 EUR

5000064708

AJ. VILANOVA DEL CAMÍ

P0830300J

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

76.965,45 EUR

5000068819

AJ. VILANOVA DEL CAMÍ

P0830300J

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

47.132,80 EUR

5000373373

AJ. VILANOVA DEL CAMÍ

P0830300J

FCLC 2013 municipis darrer pagament

58.915,98 EUR

Total AJ. VILANOVA DEL CAMÍ:

183.014,23 EUR

5000064709

AJ. VILANOVA DEL VALLÈS

P0831000E

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

63.445,24 EUR

5000068820

AJ. VILANOVA DEL VALLÈS

P0831000E

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

51.292,88 EUR

5000373374

AJ. VILANOVA DEL VALLÈS

P0831000E

FCLC 2013 municipis darrer pagament

64.116,10 EUR

Total AJ. VILANOVA DEL VALLÈS:

178.854,22 EUR

5000373376

AJ. VILANOVA I LA GELTRU

P0830800I

FCLC 2013 municipis darrer pagament

200.000,00 EUR

5000373377

AJ. VILANOVA I LA GELTRU

P0830800I

FCLC 2013 municipis darrer pagament

41.828,32 EUR

Total AJ. VILANOVA I LA GELTRÚ:

241.828,32 EUR

5000068832

AJ. VILOBI DEL PENEDES

P0830500E

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

4.323,04 EUR

C

5000373412

AJ. VILOBI DEL PENEDES

P0830500E

FCLC 2013 municipis darrer pagament

5.403,77 EUR

26

Divendres, 13 de gener de 2017

Núm. doc. fin.

Nom creditor

NIF

Text

Import net

Total AJ. VILOBÍ DEL PENEDES:

9.726,81 EUR

5000068839

AJ. VIVER I SERRATEIX

P0830900G

FCLC 2013 ajuntaments anualitat 2015

742,04 EUR

5000373418

AJ. VIVER I SERRATEIX

P0830900G

FCLC 2013 municipis darrer pagament

927,59 EUR

Total AJ. VIVER I SERRATEIX:

1.669,63 EUR

TOTAL GENERAL:

45.159.265,52 EUR

Barcelona, 10 de gener de 2017

El secretari delegat, José Luis Martínez-Alonso Camps

27