Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de la Dirección General del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), por la que se convoca licitación para la contratación de la «asistencia técnica para la determinación analítica de parámetros químicos y físicos en muestras de suelo superficial agrícola o de pastos»
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 244/2007
Fecha Disposición :
26/09/2007
Fecha Publicación :
11/10/2007
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
2.2. AQU Catalunya, un cop resolta la convocatòria, establirà els mecanismes pertinents per tal d'assegurar la comunicació entre els grups, la qualitat dels projectes i facilitar el seu desenvolupament en el calendari previst. Aquests es presentaran en la reunió de llançament. A aquests efectes algunes de les accions que se seguiran seran:

a. Una primera reunió de llançament a la seu d'AQU Catalunya.

b. Reunions a AQU Catalunya o lliurament d'informes parcials per a exposar el progrés del projecte, correctament dimensionats d'acord amb el temps de durada del projecte.

c. Reunió de tancament del projecte i de preparació de la difusió.

3. Beneficiaris

3.1. Els beneficiaris d'aquesta convocatòria poden ser els investigadors o els equips de recerca de les universitats catalanes.

3.2. Els sol·licitants només poden constar com a membre d'un equip sol·licitant i no pot constar com a membre en cap altra sol·licitud presentada en el marc d'aquesta convocatòria.

4. Període

4.1. L'estudi ha de ser lliurat a AQU Catalunya en el termini de 6 a 10 mesos, comptadors a partir de la data de resolució de la convocatòria i no més enllà del dia 28 de novembre de 2008.

5. Quantia

5.1. L'import de l'ajut, establert en l'article 1 d'aquestes bases, s'ha de destinar als conceptes següents:

a. Incorporació de personal de suport a la recerca, mitjançant qualsevol modalitat d'adscripció laboral temporal i/o becaris, d'acord amb la normativa que sigui d'aplicació al centre que rep l'ajut. No són subvencionables les retribucions de personal funcionari ni de personal fix vinculat estatutàriament o contractualment als centres sol·licitants o participants en la convocatòria.

b. Adquisició de material documental o bibliogràfic, directament relacionat amb l'objecte de la subvenció. No és subvencionable l'adquisició d'equipament informàtic.

c. Adquisició de material fungible.

d. Altres despeses, com ara la utilització de serveis de suport o desplaçaments, que s'han de justificar degudament.

5.2. El grup ha de prioritzar els conceptes per als quals sol·liciti l'ajut, d'acord amb les seves necessitats.

6. Sol·licituds i documentació

6.1. Les sol·licituds han de ser formalitzades per la persona responsable del projecte, amb el vistiplau del vicerector o la vicerectora competent per raó de la matèria, i s'han de presentar a AQU Catalunya.

L'imprès normalitzat de sol·licitud i les bases es poden obtenir a les dependències d'AQU Catalunya, Via Laietana, 28, 5a planta, 08003 Barcelona, i també a la pàgina web d'AQU Catalunya (www.aqucatalunya.org).

6.2. Per formalitzar les sol·licituds, s'haurà d'emplenar l'imprès normalitzat i presentar-lo, juntament amb la documentació establerta en la base 6.3, dins del termini establert al registre d'AQU Catalunya.

6.3. L'imprès de sol·licitud, tal com indica el model normalitzat, consta de les parts següents:

a. Dades generals de l'equip sol·licitant.

b. Dades dels membres de l'equip.

c. Pressupost sol·licitat.

d. Memòria del projecte: resum, finalitat, adequació a la convocatòria, antecedents i estat de la qüestió, objectius, pla de treball, metodologia, impacte i aplicabilitat dels resultats.

e. Currículum resumit de la persona responsable del projecte i breu resum del currículum de la resta d'investigadores i investigadors de l'equip.

f. Signatura de la persona responsable del projecte i de la persona responsable de la universitat.

7. Termini de presentació de les sol·licituds

7.1. El període de presentació de sol·licituds s'obrirà l'endemà de la publicació d'aquestes bases i es tancarà el dia 12 de novembre de 2007.

8. Avaluació i selecció

8.1. Les sol·licituds seran avaluades per una comissió i, un cop valorada l'adequació del projecte a l'objecte de la convocatòria, s'hi tindran en compte els criteris i les puntuacions següents (valoració sobre 100 punts):

a. Argumentació dels objectius i qüestions rellevants a contestar i el seu enfocament comparatiu amb altres estudis o situacions. (30/100)

b. El pla de treball i d'anàlisi de dades. (30/100)

c. Estructura de l'estudi per a la seva publicació tenint en compte les característiques recollides en la base 17. (20/100)

d. Currículum de l'investigador o la investigadora principal en relació amb l'objecte de la convocatòria i el tema de la recerca. (20/100)

8.2. La comissió de selecció serà designada pel director d'AQU Catalunya i estarà format per un president, que serà el director d'AQU Catalunya i els membres següents: un membre de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat d'AQU Catalunya, un membre de la comissió específica per a l'Avaluació de Titulacions i Programes, un professor universitari de reconegut prestigi en l'àmbit de l'objecte de la convocatòria, el coordinador d'R+D d'AQU Catalunya. La Comissió comptarà amb un secretari, que serà un tècnic d'AQU Catalunya, amb veu però sense vot.

8.3. La comissió de selecció proposarà una llista de reserva, degudament prioritzada, integrada per sol·licituds que no hagin estat atorgades.

9. Unitat competent per a la gestió

9.1. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

10. Òrgan competent per a la resolució

10.1. El Consell de Direcció d'AQU Catalunya i, per delegació, el director d'AQU Catalunya, segons l'acord del Consell de Direcció de data 1 de desembre de 2005.

11. Termini de resolució

11.1. El termini màxim legal per resoldre aquesta convocatòria és d'un mes comptador des de l'endemà de la data de tancament de la presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s'entendrà desestimat per silenci l'ajut sol·licitat.

12. Notificació de la resolució

12.1. Publicació al tauler d'anuncis d'AQU Catalunya. Per tal de fer-ne una difusió més àmplia, i amb efectes informatius, es podrà consultar el resultat de la resolució en la pàgina web d'AQU Catalunya.

12.2. La resolució expressa de concessió o denegació dels ajuts exhaureix la via administrativa. Els interessats podran interposar en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la seva publicació al tauler d'anuncis d'AQU Catalunya, recurs potestatiu de reposició davant del Consell de Direcció d'AQU Catalunya, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu; o directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la seva notificació, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

13. Acceptació

13.1. L'acceptació es formalitzarà mitjançant document signat per la persona responsable del projecte, que es comprometrà a complir totes les condicions fixades a les bases reguladores d'aquesta convocatòria i d'acord amb les bases generals d'AQU Catalunya vigents. En el document hi constarà el compromís de confidencialitat i del compliment de les obligacions establertes en la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal per part de l'equip de recerca.

13.2. L'acceptació s'haurà de presentar al més aviat possible i, com a màxim, en un termini de 30 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la resolució en el tauler d'anuncis d'AQU Catalunya.

13.3. S'entén que renuncien a l'ajut els beneficiaris que no hagin presentat el document d'acceptació dins el termini previst a l'apartat anterior.

14. Renúncies i substitucions

14.1. En el cas que es produeixi alguna renúncia total o parcial, o no es lliuri el document d'acceptació en les condicions i el termini previstos a la base 13 de la convocatòria, l'òrgan de resolució de la convocatòria pot adjudicar l'ajut a candidats de la llista de reserva. Les substitucions es notificaran a través del tauler d'anuncis d'AQU Catalunya i, amb efectes informatius, es podrà consultar a la seva pàgina web. Així mateix, es comunicarà directament als interessats.

15. Canvis i incidències

15.1. Els canvis en el projecte o les incidències que puguin sorgir es regeixen per la Resolució UNI/72/2006, de 17 de gener, per la qual s'aproven les bases generals que han de regir la concessió de beques i ajuts convocades per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

16. Pagament

16.1. El pagament s'efectuarà directament a la universitat a la qual pertanyi la persona responsable de la sol·licitud.

16.2. L'import de l'ajut serà lliurat en dos pagaments. El primer, corresponent al 50% del total atorgat, es tramitarà un cop resolta la convocatòria i formalitzada l'acceptació. El pagament del 50% restant es realitzarà quan s'hagi presentat l'informe corresponent amb el format i les característiques recollides en la base 17.

17. Termini, forma de justificació i característiques de l'informe

17.1. Termini i forma de justificació

En el termini d'un mes des de la data d'acabament de les activitats objecte de l'ajut i abans del 19 de desembre de 2008, els beneficiaris han de justificar l'execució efectiva dels projectes amb l'aportació de la documentació següent:

a. L'estudi d'avaluació, d'acord amb les característiques establertes.

b. Certificació de la gerència o responsable econòmic de la universitat en què s'indiqui que l'import atorgat s'ha incorporat en els seus pressupostos i que l'ajut s'ha destinat a la finalitat per a la qual ha estat concedit.

17.2. Característiques de l'estudi

L'estudi a presentar haurà de tenir les característiques següents:

a. Format Word incloent les taules o gràfics que es considerin necessaris, amb les característiques següents: lletra Helvetica 10, interliniat 1,5 i una línia de separació entre paràgrafs.

b. Resum o abstract de 600 paraules per a ser divulgat en notícies d'AQU Catalunya.

c. Annex tècnic que recollirà tots els aspectes necessaris per a justificar i avalar les anàlisis realitzades.

18. Publicitat i propietat intel·lectual

18.1. La propietat intel·lectual del treballs subvencionats és dels seus autors, AQU Catalunya es reserva els drets de publicació i reproducció que es derivin dels treballs esmentats. En les altres publicacions o resultats que es puguin produir gràcies a aquesta convocatòria cal fer esment del suport d'AQU Catalunya.

19. Seguiment i difusió de la realització dels projectes

19.1. Per tal de dur a terme el seguiment i difondre els resultats derivats de la implementació dels projectes per als quals han estat beneficiaris d'aquesta convocatòria, es pot organitzar un acte públic de presentació de resultats.

20. Normativa aplicable

20.1. Tot el que no preveu aquesta convocatòria es regeix per la Resolució UNI/72/2006, de 17 de gener, per la qual s'aproven les bases generals que han de regir la concessió d'ajuts convocades per AQU Catalunya i per la resta de la normativa aplicable.

(07.281.105)