Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de fecha 19 de septiembre de 2007, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por la que se adjudica el concurso público de suministro de material informático con cargo al plan renove de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 244/2007
Fecha Disposición :
25/09/2007
Fecha Publicación :
11/10/2007
Órgano Emisor :
UNIVERSIDADES
ANUNCI

de l'Ajuntament de Premià de Mar, sobre aprovació definitiva d'un projecte d'obres (2007/CSC08).

El Ple Municipal de data 19 de setembre de 2007 va aprovar definitivament el projecte executiu piscina coberta i sala esportiva, incorporant els nous plànols P-1, P-3, P-5 i P-8, la qual cosa es fa pública als efectes de l'article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Premià de Mar, 24 de setembre de 2007

Miquel Buch i Moya

Alcalde

PG-196492 (07.276.113)