Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de la Dirección General del Agua por la que se hace público haber sido adjudicado el concurso de consultoría y asistencia para revisión de planes de emergencia y de normas de explotación de presas
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 244/2007
Fecha Disposición :
24/09/2007
Fecha Publicación :
11/10/2007
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓ 1. Entidad adjudicadora.a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, Dirección General del Agua.

SLT/3009/2007, de 27 de setembre, d'adjudicació del lloc de cap de la Subunitat d'Administració i Gestió de Personal, adscrita a la Unitat de Recursos Humans de la Direcció d'Atenció Primària 1 Lleida (convocatòria CU-2007/01).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General del Agua, Subdirección General de Programación Económica.


De conformitat amb el que disposa la base 9 de la convocatòria pública de concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball de cap de la Subunitat d'Administració i Gestió de Personal adscrita a la Unitat de Recursos Humans de la Direcció d'Atenció Primària 1 Lleida, dependent de l'Institut Català de la Salut (convocatòria CU-2007/01), publicada al DOGC núm. 4812, d'1.2.2007, mitjançant la Resolució SLT/191/2007, de 16 de gener, del director gerent de l'Institut Català de la Salut; c) Número de expediente: 21.803.700/0411.2. Objeto del contrato.

D'acord amb la proposta de resolució d'adjudicació del lloc convocat efectuat per l'òrgan tècnic qualificador, i en virtut de les competències assignades per l'article 3 del Decret 276/2001, de 23 d'octubre, de reestructuració de l'Institut Català de la Salut,
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.


Resolc: b) Descripción del objeto: Revisión de planes de emergencia y de normas de explotación de presas.d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de fecha 16 de marzo de 2007 y D.O.C.E. de fecha 10 de marzo de 2007.

Primer
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.


Adjudicar el lloc de cap de la Subunitat d'Administració i Gestió de Personal adscrita a la Unitat de Recursos Humans de la Direcció d'Atenció Primària 1 Lleida, dependent de l'Institut Català de la Salut, a la senyora Maria Alba Cabós Soca. a) Tramitación: Ordinario.b) Procedimiento: Abierto.

Segon
c) Forma: concurso.


La present Resolució d'adjudicació tindrà la consideració de nomenament de la persona adjudicatària. 4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.157.465,40 euros.5. Adjudicación.

Tercer
a) Fecha: 18 de septiembre de 2007.


El termini per a la presa de possessió en la nova destinació serà de dos dies hàbils si no implica canvi de localitat de residència de la persona adjudicatària, o de 15 dies si comporta canvi de localitat de residència, el qual, s'haurà d'acreditar documentalment. b) Contratista: Intecsa-Inarsa, S.A.c) Nacionalidad: Española.

Aquest termini es computarà a partir de l'endemà del cessament, el qual s'haurà d'efectuar dins els tres dies hàbils següents al de la publicació de la present Resolució al DOGC.
d) Importe de adjudicación: 925.972,32 euros.


Contra aquest acte es podran interposar els recursos que preveu la base 10.4 de la convocatòria de referència. Madrid, 24 de septiembre de 2007.-La Ministra de Medio Ambiente, P.D. (O. MAM 224/2005, de 28 de enero, B.O.E. de 10 de febrero de 2005), el Subdirector General de Programación Económica, Juan Mangas Guisado.