Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2007, de la Subdirección General de Gestión y Análisis de los Transportes por Carretera, por la que se convoca información pública sobre modificación de la concesión de servicio de transporte público regular de viajeros por carretera entre Madrid-Gijón con hijuelas (VAC-032) T-209
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 50/2007
Fecha Disposición :
24/01/2007
Fecha Publicación :
27/02/2007
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE FOMENTO
ANUNCI

de l'Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau, sobre suspensió de diversos tràmits en matèria urbanística.

El Ple de l'Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau en sessió celebrada el dia 21 de febrer de 2007, va adoptar el següent acord:

Suspendre, a partir del dia d'avui, pel termini d'un any i amb els efectes establerts a l'article 104 del Decret 305/06, la tramitació dels plans urbanístics derivats concrets i projectes de gestió urbanística i urbanització, l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, de divisió en propietat horitzontal i altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, dels terrenys, edificis i instal·lacions compresos en l'àmbit territorial del Pla Parcial La Serra, excepte la superfície del mateix objecte de suspensió per acord del Plenari de data 11-05-05 (bloc plurifamiliar), essent els límits territorials de l'àmbit de suspensió els assenyalats i grafiats en els plànols incorporats a l'expedient.

Contra l'acord de supensió de llicències es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del contenciós adminsitratiu de Barcelona en el termini màxim de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquest anunci al DOGC. Tanmateix, amb caràcter previ al recurs contenciós administratiu, es pot interposar potestativament recurs de reposició davant l'Ajuntament en el termini màxim d'un mes, comptador des de l'endemà de la data de publicació del present anunci al DOGC.

Sant Bartomeu del Grau, 22 de febrer de 2007

Miquel Colomer i Busquets

Alcalde

PG-179033 (07.053.173)