Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se anuncia subasta pública por procedimiento abierto de aprovechamiento de madera de pino silvestre del cantón 140 del Monte Pinar de Valsaín
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 37/2007
Fecha Disposición :
23/01/2007
Fecha Publicación :
12/02/2007
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
ANUNCI

de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, sobre adopció d'un acord.

L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 22 de desembre de 2006, va acordar declarar la conveniència i oportunitat de classificar 132 habitatges de protecció oficial, a promocionar i construir per l'Institut Metropolità de Promoció de Sòl (IMPSOL), sobre terrenys adquirits a l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, i que constitueixen les promocions anomenades "LAUREÀ MIRÓ . RONDA DE DALT" i "PERE PELEGRI . RICARD GÜELL", en la tipologia de règim general.

Així mateix, va acordar aprovar inicialment les BASES D'ADJUDICACIÓ DELS HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL, DE RÈGIM GENERAL, MITJANÇANT VENDA, CORRESPONENTS A PROMOCIONS QUE ES DESENVOLUPIN DURANT L'EXERCICI 2007, AL TERME MUNICIPAL D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT, que contenen, separadament, les Bases de caràcter general, per aquesta tipologia, per a l'exercici 2007, i les de caràcter específic, referides a les promocions indicades a l'apartat anterior, que regiran aquesta alienació i la convocatòria simultània de la licitació.

Objecte del contracte: L'alienació per títol de compravenda, per procediment ordinari mitjançant sorteig públic, de 120 habitatges situats al carrer Sant Llorenç s/n, i de 12 habitatges situats al carrer Pere Pelegrí .cantonada Ricard Güell-, d'aquesta població, tots ells de protecció oficial de règim general, en la forma que es detalla a les Bases d'Adjudicació aprovades.

Exposició al públic de les Bases d'Adjudicació: Les Bases d'Adjudicació aprovades s'exposen al públic durant un termini de 20 dies hàbils, comptat des del dia següent a la data de publicació d'aquest anunci a l'última de les publicacions oficials (BOP i DOGC), per tal de que es puguin presentar reclamacions.

Transcorregut el termini d'informació pública sense que s'hagin produït al·legacions o suggeriments, les bases s'entendran aprovades definitivament sense necessitat d'adoptar nou acord exprés. Cas de presentar-se al·legacions, aquestes serien resoltes pel Ple de l'Ajuntament.

Licitadors: Podran concórrer a la licitació, per si mateixes o per representació, degudament acreditada mitjançant poder suficient, aquelles persones físiques, majors d'edat, amb capacitat d'obrar i obligar-se, que compleixin els requeriments establerts a la Base Específica F) i concordants de les bases.

Documentació: Les Bases d'Adjudicació i la documentació necessària per a formar part de la licitació, estarà a disposició dels interessats als Punts d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.

Presentació de sol·licituds: Les sol·licituds amb la documentació preceptiva, es presentaran mitjançant l'imprès denominat "full de sol·licitud", al Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat o a qualsevol dels punts d'Atenció al Ciutadà, en hores hàbils d'oficina, des del dia 1 de febrer fins el 29 de setembre de 2007, ambdós inclosos. La data de presentació no donarà cap tipus de privilegi o preferència als sol·licitants.

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.

Plaça Santa Magdalena, 5-6

08950 - Esplugues de Llobregat.

Tel. 933713350

Web: www.esplugues.cat e-mail: ajuntament@esplugues.cat

Procediment d'adjudicació: Conclòs el termini de presentació de sol·licituds la Comissió d'adjudicació comprovarà la correcció de la documentació aportada i el compliment dels requeriments exigits per a participar en el sorteig. Les sol·licituds admeses i no admeses seran exposades en el Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament, a partir del dia 15 de gener de 2008, amb indicació de la data d'inici i acabament del període d'al·legacions que serà de 20 dies hàbils.

El sorteig públic i l'adjudicació dels habitatges es durà a terme d'acord amb el previst a les esmentades Bases d'Adjudicació.

Preu i pagament a compte: El preu màxim de venda o adjudicació per metre quadrat de superfície útil es determinarà de conformitat amb allò que estableix l'article 13 del Decret 244/2005, de 8 de novembre. El preu de venda definitiu serà el determinat per la normativa de la Generalitat de Catalunya, vigent en el moment de la qualificació provisional de la promoció. Tot, més l'IVA corresponent.

A la firma del contracte d'adjudicació, l'adjudicatari haurà de pagar l'import corresponent al 10% del preu de l'habitatge, plaça d'aparcament i traster, en el seu cas, més el corresponent impost sobre el valor afegit (IVA). Durant els mesos següents, i fins a un màxim de 12 mesos, es fraccionarà un altre 10% com a màxim del preu de l'habitatge, plaça d'aparcament i traster, en el seu cas, més el corresponent IVA, procedint-se a girar en un màxim de 12 rebuts.

Pagament i formalització de documents públics: El pagament del preu i la transmissió de la propietat i la possessió dels béns que s'alienen es formalitzarà mitjançant Escriptura Pública en la forma establerta a la Base Específica Q) de les Bases d'Adjudicació.

Despeses i impostos: Serà de compte de l'adquirent el pagament de les despeses i impostos que es derivin de la transmissió.

Esplugues de Llobregat, 26 de gener de 2007

Pilar Díaz Romero

Alcaldessa

PG-177341 (07.039.027)