Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se anuncia subasta pública por procedimiento abierto de aprovechamiento de madera de pino silvestre del cantón 117 del Monte Pinar de Valsaín
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 37/2007
Fecha Disposición :
23/01/2007
Fecha Publicación :
12/02/2007
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
ANUNCI

de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, sobre aprovació inicial d'un estudi de situació i proposta d'implantació d'aigua potable.

La Junta de Govern Local de 10 de novembre de 2006 aprovà inicialment l'estudi de situació i proposta d'implantació d'aigua potable complementària de l'existent al Serrat i La Miranda, el qual se sotmet a exposició pública pel termini de trenta dies als efectes de possibles al·legacions. Cas que no se'n presentin es considerarà aprovat definitivament sense necessitat de cap altra resolució.

L'Ametlla del Vallès, 22 de novembre de 2006

Jordi Pousa i Engroñat

Alcalde

PG-176754 (07.033.148)