Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se convoca Concurso n.º 9/07 de servicios para la organización de reuniones de trabajo y formación de la red EURES España
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 50/2007
Fecha Disposición :
21/02/2007
Fecha Publicación :
27/02/2007
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
EDICTE

de l'Ajuntament de Tordera, sobre expedient de desafectació de béns de domini públic.

Es fa públic que per Decret de l'Alcaldia 124/2007 de 16 de febrer, s'inicia l'expedient de desafectació de bens de domini públic per al canvi de qualificació jurídica de la parcel·la situada al carrer Dr. Carreras, xamfrà c/ Amistat d'aquesta població.

Dit expedient que romandrà al Departament d'Urbanisme d'aquesta Corporació, se sotmet a informació pública durant el termini de quinze dies, perquè es pugui examinar i si s'escau presentar-hi al·legacions i/o reclamacions.

Tordera, 15 de febrer de 2007

Joan Carles García Cañizares

Alcalde president

Lluís X. Viñuales Solé

Secretari interí

PG-179115 (07.054.075)