Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de servicio de limpieza del Centro de Especialidades «San José Obrero» y Área de Salud Mental del Centro de Salud de «Puerta Blanca». Expediente CCA. 6235T39
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 50/2007
Fecha Disposición :
21/02/2007
Fecha Publicación :
27/02/2007
Órgano Emisor :
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
ANUNCI

de l'Ajuntament de Castellvell del Camp, sobre licitació d'un contracte d'obres.

Per acord e la Junta de Govern Local de data 19/02/2007, s'ha procedit a l'aprovació l'actualització del pressupost del projecte tècnic i estudi bàsic de seguretat i salut redactats pels serveis tècnics del Consell Comarcal, relatius a l'obra Remodelació de la Plaça Jacint Verdaguer, essent el nou pressupost per contracta actualitzat de 127.689,81.-?.

Ensems s'ha procedit per acord de la Junta de Govern Local de data 19/02/2007 a l'aprovació inicial del plec de clàusules economico-administraives particulars que hauran de regir per la contractació d'aquest projecte d'obra municipal ordinària. S'obre també període d'exposició pública d'aquests plecs de condicions, per un termini de 20 dies naturals comptadors a partir de la darrera publicació del present anunci al BOPT/DOGC.

En data 19/02/2007 la Junta de Govern Local va acordar la contractació amb caràcter d'urgència de l'esmentada obra, per la qual cosa simultàniament s'anuncia la subhasta si bé condicionat a allò que disposa l'article 122.2 del RD-Leg 781/86, 18 d'abril.

1. ENTITAT SUBHASTADORA.

. Organisme: Ajuntament de Castellvell del Camp

. Dependència que tramita l'expedient: Administració General (Secretaria)

2. OBJECTE DE LA SUBHASTA.

. Obres de remodelació de la Plaça Jacint Verdaguer.

3. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D'ADJUDICACIÓ.

El tipus de licitació dels béns que s'alienen es fixen en les següents quantitats:

. Tramitació urgent

. Procediment obert

. Forma: subhasta

4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ: cent divuit mil dos-cents trenta-un euros amb trenta tres cèntims d'euro. (127.689,81 euros) a la baixa.

5. GARANTIES

. Provisional: 2 per cent import total del pressupost de licitació.

. Definitiva: 4 per cent import total de l'adjudicació.

6. OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ

Ajuntament de Castellvell del Camp

Pl. Catalunya, 1

977855008 - fax 977855173

Horari de dilluns a divendres de 9h - 13h

7. REQUISITS ESPECÍFICS DEL CONTRACTISTA

No s'estableixen

8. PRESENTACIÓ D'OFERTES

Data límit 13 dies naturals següents a la publicació d'aquest anunci al BOPT/DOGC, si és dissabte es prorrogarà al dia següent hàbil.

Documentació que integraran les ofertes: serà la referida al plec de clàusules administratives particulars, que es presentaran en dos sobres anomenats "proposició econòmica -sobre 2" i "documentació general -sobre 1-"

Lloc de presentació:

Ajuntament de Castellvell del Camp

Pl. Catalunya, 1

Horari de dilluns a divendres de 9h - 13h

9. QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ GENERAL I OBERTURA DE PROPOSICIONS

Tindrà lloc a les 12 h a partir del dia hàbil següent al de la conclusió del període per a la presentació de proposicions -si fos dissabte, es realitzaria el següent hàbil.

10. DESPESES DELS ANUNCIS: queden a càrrec de la persona adjudicatària.

I tot això amb els efectes i extensió previstos als arts. 235 i 277 del DL 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Castellvell del Camp, 20 de febrer de 2007

Agustí Domingo i Basora

Alcalde

PG-179042 (07.053.175)