Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
CORRECCIÓN de errores al anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Trabajo e Industria sobre la iniciación de un expediente para la declaración de la condición de minero-medicinal y termal del agua del «Pou dels Banys»
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 160/2006
Fecha Disposición :
21/02/2006
Fecha Publicación :
06/07/2006
Órgano Emisor :
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
EDICTE de 15 de juny de 2006, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Puig-reig. La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 25 de maig de 2006, va adoptar, entre altres, l'acord següent: Exp.: 2006/021820/B Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana zonificació de l'illa passeig de la Via, passeig de la Riera, carrer de Tarragona, carrer de Sant Jordi i delimitació de la Unitat d'actuació 16, al terme municipal de Puig-reig Vista la proposta de la Ponència Tècnica i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, aquesta Comissió acorda: .1 Aprovar definitivament la modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana zonificació de l'illa passeig de la Via, passeig de la Riera, carrer de Tarragona, carrer de Sant Jordi i delimitació de la Unitat d'actuació 16, de Puig-reig, promoguda i tramesa per l'Ajuntament. .2 Publicar aquest acord al DOGC a l'efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l'article 100 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. .3 Comunicar-ho a l'Ajuntament de Puig-reig. Contra l'acord anterior, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al DOGC. El recurs s'entendrà desestimat si passen tres mesos sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via contenciosa administrativa. L'expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 101 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, a l'arxiu de planejament de la Direcció General d'Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, planta baixa, 08029 Barcelona. Barcelona, 15 de juny de 2006 Mercè Albiol i Núñez Secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona e juny de 2006

Mercè Albiol i Núñez

Secretària de la Comissió Territorial

d'Urbanisme de Barcelona