Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
C. ANUNCIOS PARTICULARES. EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA (TRAGSA)
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 229/2007
Fecha Disposición :
18/09/2007
Fecha Publicación :
24/09/2007
Órgano Emisor :
ENTES PRIVADOS
ANUNCI

de l'Ajuntament de Tarragona, sobre provisió de places.

El tinent d'alcalde coordinador de l'àrea de gestió econòmica i pressupostària i serveis centrals, en data 23 d'agost de 2007, ha aprovat les bases i ha acordat la convocatòria del concurs oposició lliure per a la provisió, amb caràcter de funcionaris interins, de dues places de tècnic mitjà en serveis educatius municipals.

CONDICIONS QUE HAURAN DE REUNIR ELS ASPIRANTS

a) Tenir complerts 16 anys d'edat.

b) Estar en possessió del títol universitari de llicenciat en Pedagogia, Sociologia o Antropologia o de diplomat en Educació social, en Magisteri o en Treball social.

c) Acreditar coneixements generals de llengua catalana, de nivell de suficiència, mitjançant el certificat de nivell C de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, o un d'equivalent o superior, o mitjançant una prova específica convocada a l'efecte.

d) No patir malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi el normal exercici de les funcions pròpies del lloc de treball.

e) No estar inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques, ni haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: El termini de presentació d'instàncies s'obrirà al dia següent de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al tauler d'edictes de la Corporació, i finalitzarà transcorreguts 10 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Les bases complertes de la referida convocatòria es troben exposades al tauler d'anuncis d'aquesta Corporació.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Tarragona, 23 d'agost de 2007

Manuel Sanmartín Suñer

Secretari general per delegació

PG-194659 (07.255.085)