Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a la publicación oficial del acuerdo de apertura del período de información pública número expediente TI/00060/2007
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 229/2007
Fecha Disposición :
18/09/2007
Fecha Publicación :
24/09/2007
Órgano Emisor :
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
EDICTE

de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, sobre aprovació d'unes bases.

Per aquest edicte es fan públiques les bases específiques que s'adjunten aprovades per la Junta de Govern Local de data 24 de juliol de 2007, i que regiran el procés per a la provisió de les places següents:

Règim funcionarial:

- 7 places d'agent de la policia local, Escala d'Administració Especial (bàsica), Subescala Serveis Especials, Classe policia local, grup D, mitjançant el sistema de provisió de concurs oposició lliure.

Santa Coloma de Gramenet, 4 de setembre de 2007

Joan Carles Mas i Bassa

Tinent d'alcalde de l'Àrea de Serveis Iinterns i

Promoció Econòmica

BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PER PROVEIR SET PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL

1 OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Proveir en propietat, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, 7 places d'agent de la policia local, vacants a la plantilla de funcionaris d'aquesta Corporació, de l'escala d'administració especial (bàsica), subescala de serveis especials, classe policia local, grup D; a més a més de totes aquelles que es puguin produir fins a la finalització del procés selectiu .

D'acord amb l'article 22.3 del Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament general d'ingrés del Personal al servei de l'Administració general de l'Estat i de Provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils de l'Administració general de l'Estat, el nombre d'aprovats podrà ser superior al de places convocades, com a previsió de què algú dels aspirants no superés el curs selectiu preceptiu.

2 REQUISITS DELS ASPIRANTS

Els que estableixen les bases generals, aprovades per la Comissió de Govern de 12 de març de 2002 adequades a la Llei 7/2007 de 12 d'abril de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic, a la Junta de Govern de 17 de juliol de 2007, llevat dels específics següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola, d'acord amb la legislació vigent.

b) Haver complert 18 anys i no excedir dels 35 en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

c) Estar en possessió d'un nivell de titulació corresponent a graduat en educació secundària, graduat escolar, formació professional de 1r. grau, o un altre equivalent o superior.

d) Posseir els permís de conduir de la classe B. Els aspirants hauran d'estar en possessió del permís de conduir corresponent a la classe A abans del seu nomenament com a funcionari de carrera; així com estar en condicions d'obtenir el de la classe BTP, el qual l'haurà d'aportar, en cas de ser seleccionat, en un termini màxim de 3 mesos a partir de la data de nomenament com a funcionari de carrera.

e) Tenir una talla mínima d'1'70 metres els homes, i 1'60 metres les dones.

f) Prestar jurament o promesa per la qual es pren el compromís de portar armes, si s'escau.

g) Abans de prendre possessió del càrrec, hauran de jurar o prometre acatar la Constitució i respectar i observar l'Estatut d'Autonomia, de conformitat amb el que disposa l'article 6 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.

h) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que sigui incompatible o impedeixi exercir les funcions pròpies de la plaça a proveir.

i) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.

Per tal de prendre part en les proves de selecció que es convoquin serà necessari reunir, abans de finalitzar el termini de presentació d'instàncies, els requisits assenyalats, llevat que s'especifiqui alguna peculiaritat al respecte.

3 PROCÉS SELECTIU

El procediment de selecció serà el de concurs oposició, que es regirà per les bases generals vuitena a desena.

3.1 Fase d'oposició:

En la fase d'oposició, prèviament a la realització dels exercicis, es procedirà a la comprovació de la talla dels aspirants. Els que no arribin a la talla mínima, que serà presa sense calçat, seran eliminats.

A continuació es realitzaran les següents proves que tindran caràcter obligatori i eliminatori:

Primer exercici - Cultura general. Consisteix en contestar, en un període màxim d'una hora, un qüestionari de preguntes (tipus test) que seran proposades pel tribunal i en la proporció següent: 50% de preguntes relatives a coneixements de cultura general a un nivell concordant amb el títol acadèmic requerit indicat a l'apartat segon c), i el 50% restant relatives a coneixements sobre l'actualitat política, social i cultural.

Segon exercici . Prova teòrica. Consistirà en contestar per escrit, durant un temps màxim de 2 hores, 30 preguntes sobre els temes que integren el programa que consta a l'annex I d'aquestes bases, encara que no sigui d'un epígraf concret.

Tercer exercici - Els aspirants realitzaran una prova específica de català, que tindrà una durada d'1'30 hores, adequada al nivell B. Es puntuarà amb la qualificació d'apte o no apte. Quedaran exempts els aspirants que acreditin aquest coneixement mitjançant el corresponent certificat emès per la Direcció General de Política Lingüística o equivalent o superior.

Quart exercici - Prova d'aptitud física. Aquesta prova té per objecte comprovar, entre d'altres, les condicions de força, agilitat, rapidesa i resistència de l'aspirant. Consta de les subproves que s'especifiquen en l'annex 2 d'aquestes bases.

Per a la realització de la prova, els aspirants hauran de presentar-se amb roba esportiva i hauran de lliurar a l'òrgan de selecció un certificat mèdic oficial en el qual es faci constar que

reuneixen les condicions físiques necessàries per realitzar les proves. La no presentació d'aquest certificat comporta l'exclusió automàtica de l'aspirant del procés selectiu.

Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l'assessorament de persones tècniques especialitzades en educació física.

Per tal de superar aquest exercici cal obtenir cinc o més punts de mitja de les puntuacions de totes les subproves. No obstant, una subprova puntuada en zero punts comporta l'eliminació de l'aspirant del procés selectiu.

Cinquè exercici - Consistirà en una prova psicotècnica, els resultats de la qual seran valorats per l'òrgan de selecció, un cop ponderats els informes emesos per tècnics especialistes. Es puntuarà amb la qualificació d'apte o no apte.

Sisè exercici . S'efectuarà un reconeixement mèdic als aspirants que hagin superat les proves anteriors, realitzat per metges o metgesses col·legiats, per tal de comprovar que no es detecta en els aspirants l'existència de cap de les exclusions mèdiques establertes a l'annex 3 d'aquesta convocatòria.

3.2 Fase de concurs:

Consistirà en la valoració dels mèrits al·legats en el currículum i acreditats documentalment pels candidats, fins a un màxim de 5 punts, i de conformitat amb l'escala següent:

a) Per haver prestat serveis en qualsevol dels cossos que constitueixen l'àmbit de la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, dintre de l'escala assimilada a l'escala bàsica de la policia local, a raó de 0,10 punts per mes treballat fins a un màxim de 2,50 punts.

b) Per cursos de formació d'informàtica a nivell d'usuari, de tècniques d'atenció al ciutadà o en matèries directament relacionades amb la policia local o amb les forces i cossos de seguretat, impartits per centres reconeguts oficialment, 0,05 punts per hora lectiva, fins a un màxim de 1,50 punts.

c) Per títols acadèmics superiors a l'exigit:

- Batxillerat superior o equivalent: 0,25 punts

- Diplomatura universitària o equivalent: 0,50 punts

- Llicenciatura universitària o superior: 1,00 punt

3.3 Curs selectiu de l'Escola de Policia de Catalunya

Consisteix en la superació del Curs de Formació Bàsica que organitza l'Escola de Policia de Catalunya, del qual quedaran exempts els aspirants que en la fase d'admissió aportin un diploma acreditatiu d'haver-lo superat.

Només tindran accés a aquest els aspirants que hagin obtingut la puntuació més alta com a resultat de la suma de les puntuacions obtingudes en les proves establertes en la fase d'oposició més les puntuacions obtingudes en la fase de concurs i en el mateix nombre de places vacants. No obstant això, el tribunal podrà proposar, per tal que realitzin el curs un número superior d'aspirants que hagin superat totes les proves i d'acord amb l'ordre de puntuació, com a previsió de què algú no el superés.

Durant la seva estada a l'Escola de Policia de Catalunya, l'alumnat resta sotmès al Decret 292/1995, de 7 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de règim interior de l'Escola de Policia de Catalunya, sens perjudici de la normativa que els sigui aplicable pel que fa a la seva vinculació administrativa.

La qualificació del Curs de Formació Bàsica serà d'apte o no apte. Els aspirants declarats no aptes queden exclosos del procés selectiu.

Es fa constar que els aspirants s'incorporaran a l'Escola en la convocatòria corresponent al curs 2008/2009. Des que finalitza la fase de concurs fins a la incorporació efectiva dels aspirants a l'Escola aquests seran nomenats com a funcionaris interins.

4. ÒRGAN DE SELECCIÓ

Es constituiran de la manera següent:

- Quatre vocals de la mateixa corporació.

- Tres tècnics especialistes en la matèria

5 RÈGIM DEL PROCÉS SELECTIU

Aquesta convocatòria es regeix per les bases generals, aprovades per la Comissió de Govern en la sessió celebrada el dia 12 de març de 2002, que han estat publicades al BOP número 85, de data 9 d'abril de 2002 i al DOGC número 3620, de data 22 d'abril de 2002 adequades a la Llei 7/2007 de 12 d'abril de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic per la Junta de Govern de 17 de juliol de 2007, que han estat publicades al DOGC número 4932, de data 24 de juliol de 2007.

En allò que no estigui previst a les bases, es procedirà segons el que determini la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals i la resta de disposicions aplicables.

6 DRETS D'EXAMEN I FORMA DE PAGAMENT

Els aspirants hauran d'abonar 8,90 euros, en concepte de taxa per drets d'examen, abans de la presentació d'instàncies, en alguna de les modalitats especificades a la base general setzena, apartat segon.

Santa Coloma de Gramenet, 24 de juliol de 2007

Joan Carles Mas i Bassa

Tinent d'alcalde de Recursos Interns i

Promoció Econòmica

ANNEX 1 - Temari

I MATÈRIES COMUNES

1 LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA: Principis generals. Drets i deures dels espanyols. Les llibertats públiques. La garantia de les llibertats i dels drets dels ciutadans.

2 ORGANITZACIÓ POLÍTICA DE L'ESTAT: La Corona. El Poder Legislatiu. El Poder Executiu. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional.

3 ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE L'ESTAT: L'Administració Central. Les Comunitats Autònomes. L'Administració Local. Òrgans perifèrics de l'Administració de l'Estat. Els Governadors Civils.

4 L'ESTATUT D'AUTONOMIA DE CATALUNYA: Disposicions generals. La Generalitat. El Parlament. El Consell executiu. La Presidència.

5 EL MUNICIPI: Territori i població. L'Organització: L'Alcalde. El Ple. La Comissió de govern. Les Comissions informatives. El Reglament Orgànic de l'Ajuntament.

6 COMPETÈNCIES DELS AJUNTAMENTS: Les Ordenances Municipals i els Bans de l'Alcaldia.

7 LA FUNCIÓ PÚBLICA: Concepte. La funció pública a l'Estat Espanyol. Classes de funcionaris.

8 LA FUNCIÓ PÚBLICA LOCAL: Organització. Drets Socials i Econòmics dels funcionaris. Deures i Reglaments Disciplinaris. Adquisició i pèrdua del dret de funcionari.

II - MATÈRIES ESPECÍFIQUES

1 ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA: Òrgans Jurisdiccionals. Classificació. Competències: Per raó de la matèria, la persona, funcional i territorial.

2 LA POLICIA: Concepte. Missió, objectius i funcions a un Estat democràtic.

3 LA POLICIA A L'ESTAT ESPANYOL: Introducció històrica. Els diferents cossos policíacs a l'Estat espanyol.

4 LA POLICIA A CATALUNYA: Introducció històrica. Competències de la Generalitat en matèria de seguretat ciutadana. La Llei de les policies locals.

5 LA POLICIA LOCAL: Concepte, funcions. Dependències Orgàniques i funcionals. Reglament de la policia municipal.

6 LA POLICIA JUDICIAL: Actuacions en matèria de delicte. Investigació del delicte.

Detenció del delinqüent. Diligències.

7 LA PROTECCIÓ CIVIL: Autoritats competents. Actuacions en matèria de protecció civil. Col·laboració amb altres institucions.

8 LA DELINQÜÈNCIA: Concepte de delinqüència. Realitat actual. Causes. Concepte de delicte i falta. Classes. Actuacions en matèria de prevenció.

9 L'ORDRE PÚBLIC: Autoritats competents. Actuacions en matèria d'ordre públic.

10 LES FUNCIONS D'AUXILI: Marc d'actuació. Col·laboració amb altres institucions.

11 LA CIRCULACIÓ URBANA: Normes generals de circulació. Senyalització. Permisos i llicència de conduir. Condicions dels vehicles per poder circular. Infraccions fonamentals a la Llei de seguretat vial. Tipificació de les infraccions. Procediment sancionador.

12 ELS TRANSPORTS: Transports de viatgers. Transports de mercaderies.

13 CANALITZACIÓ DEL TRÀNSIT RODAT: El paper del policia local en qüestions de trànsit. Cooperació amb la corporació per a la fluïdesa i seguretat del trànsit a les vies urbanes.

14 ACCIDENTS: Prevenció dels accidents. Actuacions en matèria d'accidents. Diligències.

15 ORDENANCES MUNICIPALS: Ús i ocupació de la via pública. Protecció del medi ambient. Protecció d'edificis i instal·lacions. Vendes ambulants. Mercats. Protecció del consumidor. Altres ordenances d'interès. Infraccions a les Ordenances Municipals. Procediment sancionador.

16 CONEIXEMENTS GENERALS DE LA CIUTAT: Introducció històrica. Equipaments. Característiques i situacions dels districtes. Coneixements dels serveis municipals. Serveis. Comunicacions. Monuments. Edificis i zones d'interès.

ANNEX 2 - Proves físiques

1. Course navette - Consisteix a recórrer, durant el màxim temps possible i a una velocitat progressiva marcada per una cinta magnetofònica, un trajecte d'anada i tornada de 20 metres.

P: Punts

P

Homes

Dones

10

13 períodes

10 períodes

9

12 períodes

9 períodes

8

11 períodes

8 períodes

7

10 períodes

7 períodes

6

9 períodes

7,5 períodes

5

8,5 períodes

6 períodes

4

8 períodes

5,5 períodes

3

7,5 períodes

5 períodes

2

7 períodes

4,5 períodes

1

6,5 períodes

4 períodes

0

Menys 6,5

Menys 4

 

períodes

períodes

2. Llançament de pilota medicinal - Dempeus i amb les cames separades, s'agafa la pilota medicinal (3 quilos) amb les dues mans i, de darrera el clatell, es llança cap endavant per sobre el cap, sense aixecar el talons ni les puntes dels peus (2 intents)

P

Homes

Dones

10

12 m.

8 m.

9

11 m.

7 m.

8

10,5 m.

6,5 m.

7

10 m.

6 m.

6

9 m.

5,8 m.

5

8 m.

5,5 m.

4

7,5 m.

5 m.

3

7 m.

4,5 m.

2

6,5 m.

4 m.

1

6 m.

3,5 m.

0

Menys 6 m.

Menys 3,5 m.

3. Abdominals - Elevació successiva del tronc durant 1 minut amb les cames flexionades, els braços al clatell i els peus subjectats.

P

Homes

Dones

10

65 núm.

55 núm.

9

60 núm.

50 núm.

8

55 núm.

45 núm.

7

50 núm.

40 núm.

6

45 núm.

35 núm.

5

40 núm.

30 núm.

4

35 núm.

25 núm.

3

30 núm.

20 núm.

2

25 núm.

15 núm.

1

20 núm.

10 núm.

0

Menys

Menys

 

20 núm.

10 núm.

 

 

 

4. Salt vertical - Dempeus davant d'una paret i amb el braç estès. Flexió profunda de cames i extensió fins tocar amb la mà el punt més alt de la paret (2 intents).

P

Homes

Dones

10

50 cm.

44 cm.

9

48 cm.

42 cm.

8

46 cm.

40 cm.

7

44 cm.

37 cm.

6

42 cm.

35 cm.

5

40 cm.

30 cm.

4

38 cm.

28 cm.

3

36 cm.

24 cm.

2

34 cm.

20 cm.

1

32 cm.

18 cm.

0

Menys 32 cm.

Menys 18 cm.

5. Velocitat - Córrer al màxim de les possibilitats 50 metres.

P

Homes

Dones

10

6,7 segons

7,6 segons

9

6,9 segons

8 segons

8

7,1 segons

8,4 segons

7

7,4 segons

9 segons

6

7,8 segons

9,2 segons

5

8,4 segons

9,5 segons

4

8,8 segons

9,7 segons

3

9,1 segons

9,8 segons

2

9,3 segons

9,9 segons

1

9,6 segons

10 segons

0

Més 9,6

Més 10

 

segons

segons

ANNEX 3 . Exclusions mèdiques

Antropometria:

La Dinamometria, amb l'estenómetre de Blok, inferior a les 30 divisions en la mà dominant i a les 25 divisions en la mà no dominant, pel que fa als homes; i inferior a les 25 i 20 divisions, respectivament, en les mans dominant i no dominant pel que fa a les dones.

La capacitat vital obtinguda amb l'espiròmetre, inferior als 3,5 litres en els homes i als 3 litres en les dones.

Obesitat-primesa:

Obesitat o primesa patològiques manifestes que dificultin per a l'exercici de les funcions pròpies de la plaça.

Ulls i visió:

Agudesa visual sense o amb correcció inferior als dos terços de la visió normal en ambdós ulls.

Queratotomia radial.

Desprendiment de retina.

Estrabisme.

Hemianòpsia.

Discromatòpsia.

Qualsevol altre procés patològic que, a judici del tribunal dificulti l'agudesa visual.

Audició:

Dèficit auditiu que suposi una pèrdua major de 30 decibels a les freqüències compreses entre 500 i 3000 herzts o de 45 decibels a 4000 herzts en ambdues orelles, ni patologia que, a judici del tribunal, pugui limitar el desenvolupament del lloc de treball.

Altres exclusions:

Aparell locomotor: alteracions de l'aparell locomotor que limitin o dificultin el desenvolupament de la funció policial, o que puguin agreujar-se, a judici del tribunal, amb el desenvolupament del lloc de treball (patologia òssia d'extremitats, retraccions o limitacions funcionals de causa muscular o articular, defectes de columna vertebral i altres processos ossis, musculars i articulars).

Aparell digestiu: Hemopaties i qualsevol altre procés digestiu que, a judici del tribunal, dificulti el desenvolupament del lloc de treball.

Aparell cardiovascular: Hipertensió arterial de qualsevol causa, que no ha de sobrepassar les xifres en repòs dels 145 mm/Hg en pressió sistòlica i els 90 mm/Hg en pressió diastòlica, varius o insuficiència venosa perifèrica.

Arrítmies extrasinusals, isquèmia miocàrdica i qualsevol altra patologia, lesió o blocatge de les conduccions que, a judici del tribunal pugui limitar el desenvolupament del lloc de treball.

Aparell respiratori: asma bronquial, la bronquiopatia crònica obstructiva, el pneumotòrax espontani (a més d'una ocasió), la tuberculosi pulmonar activa i altres processos de l'aparell respiratori que dificultin el desenvolupament de la funció policial.

Sistema nerviós: síndrome vertiginosa, epilèpsia, depressió, tremolor de qualsevol causa, alcoholisme, toxicomania (drogues d'abús) i altres processos patològics que dificultin el desenvolupament de la funció policial.

Pell i fàneres: psoriasi, èczemes, cicatrius que produeixin limitació funcional, i altres processos patològics que dificultin o limitin el desenvolupament de la funció policial.

Altres processos patològics: diabetis, malalties transmissibles en activitat, malalties de transmissió sexual, malalties inmunològiques sistèmiques, intoxicacions cròniques, hemopaties greus, malformacions congènites, neoplàsies, nefropaties, psicosi, i qualsevol altres procés que limiti o incapaciti per a l'exercici de la funció policial.

PG-195187 (07.256.052)