Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de fecha 28 de agosto de 2007, de la División de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por la que se convoca subasta en procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la adjudicación del Proyecto de ejecución de obras de reforma en el Complejo Policial de las Delicias, Valladolid
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 229/2007
Fecha Disposición :
14/09/2007
Fecha Publicación :
24/09/2007
Órgano Emisor :
MINISTERIO DEL INTERIOR
ANUNCI

de citació a termini d'interessats en relació amb la liquidació i la recaptació d'impostos.

En virtut del que disposen els articles 112.1 i 112.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, es fa públic que, havent-se intentat dues vegades la notificació als interessats que figuren a l'annex d'aquest Anunci, relativa a la liquidació i la recaptació d'impostos, sense que s'hagi pogut dur a terme per causes no imputables a l'Administració tributària, per mitjà d'aquest Anunci se'ls notifica que cal que compareguin en el lloc que s'indica a l'annex, personalment o mitjançant els seus representants degudament acreditats, en el termini de quinze dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest Anunci al DOGC amb l'advertiment que, en cas contrari, es considerarà produïda la notificació l'endemà del darrer dia assenyalat per comparèixer-hi.

Barcelona, 12 de setembre de 2007

Fernando Jarne Berges

Delegat de la Direcció General de Tributs

Annex

Òrgan de tramitació i lloc de la compareixença: Àrea de Transmissions Patrimonials, Comprovació, de la Delegació de Tributs de Barcelona, c. Fontanella, 6-8, 1a planta.

Concepte: impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Notificació pendent: incoació expedient sancionador.

Nom: Jorge Simó Beso.

NIF: 43396494W.

Municipi: Barcelona.

Sanció núm.: 018/07.

TP: 400063/06.

Nom: Nury Barrobes Victoria.

NIF: 47871724F.

Municipi: Barcelona.

Sanció núm.: 019/07.

TP: 400063/06.

(07.249.004)