Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación de obras: «Conservación del firme. Rehabilitación y refuerzo del firme en la carretera N-420, pp.kk. 856+000 al 869+000. Tramo: Coll Negre - Inicio Variante de Reus». Provincia de Tarragona. Exp. 34-T-3490; 51.88/07
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 244/2007
Fecha Disposición :
13/09/2007
Fecha Publicación :
11/10/2007
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE FOMENTO


1.2 Caldrà modificar la Normativa dels diferents sectors previstos en el sentit de incorporar criteris d'ordenació dels sectors, fixant alçades màximes i nombre de plantes, percentatges d'ocupació màxima de l'edificació dins l'àmbit de zona objecte d'aprofitament.

1.3 S'haurà de determinar pels sectors SUD 7, SUD 8 i SUD 9, que caldrà efectuar la reserva mínima del 10% per a sistemes locals d'espais lliures en la part del sector on es concentrarà l'edificació residencial. Per comptabilitzar aquest 10% es tindrà en compte només la superfície de la part d'àmbit discontinu situat a la plana, lloc on es situarà l'edificació.

1.4 Caldrà corregir l'errada en l'apartat normatiu que regula els sectors de sòl urbanitzable no delimitat on s'haurà de determinar que la reserva de sòl per a habitatge protegit és del 20%, d'acord amb la memòria social.

1.5 Caldrà garantir que la reserva de sostre per a habitatge protegit serà com a mínim del 20% del total del sostre residencial de nova implantació, és a dir 39.118 m2, indicant els terminis per a l'inici i l'acabament de la construcció.

.2 Comunicar-ho a l'Ajuntament.

Contra els acords anteriors, que no posen fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al DOGC. El recurs s'entendrà desestimat si passen tres mesos sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via contenciosa administrativa.

L'expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 101 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, als locals de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, carrer Cristòfol Grober, número 2.

Girona, 27 de setembre de 2007

Sònia Bofarull i Serrat

Secretària de la Comissió Territorial

d'Urbanisme de Girona

Annex:

Normes urbanístiques de Revisió parcial del sòl urbanitzable, de Pals

 

(Vegeu annex al document PDF)

 

(07.270.018)