Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Vizcaya, por la que se convoca concurso abierto del expediente 1/2008, para la contratación del servicio de limpieza de la Dirección Provincial y las Administraciones de ella dependientes, para el ejercicio 2008
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 229/2007
Fecha Disposición :
12/09/2007
Fecha Publicación :
24/09/2007
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
ANUNCI

de l'Ajuntament de Lloret de Mar, sobre contractació d'obres.

AREA DE SERVEIS GENERALS - CONTRACTACIO

Anunci de licitació per al concurs d'obres d'execució del Projecte de .RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I INFRAESTRUCTURES ALS CARRERS COSTA DE LA CREU, FRANCESC CAMPDERÀ i ADJACENTS, FASE I..

La Junta de Govern Local, en sessió de data 07/09/2007, ha aprovat el plec de clàusules administratives i tècniques per a la contractació de les obres del Projecte de .RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I INFRAESTRUCTURES ALS CARRERS COSTA DE LA CREU, FRANCESC CAMPDERÀ i ADJACENTS, FASE I.. Per tant, de conformitat amb el que estableix l'art. 277.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, art. 71.2.b) del RL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la LCAP, i l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, s'exposa al públic per un termini de deu dies naturals, a comptar de l'endemà de la última de les publicacions d'aquest Anunci en el BOP o en el DOGC, perquè es puguin presentar reclamacions.

1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Ajuntament de Lloret de Mar

b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria

c) Número d'expedient: 14/07

2. Objecte del Contracte:

a) Descripció de l'objecte: Execució de les obres del projecte de .RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I INFRAESTRUCTURES ALS CARRERS COSTA DE LA CREU, FRANCESC CAMPDERÀ i ADJACENTS, FASE I..

b) Termini d'execució: 4 mesos

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a) Tramitació: Urgent

b) Procediment: Obert

c) Forma: Concurs

4. Pressupost base de la licitació:

El preu que ha de servir de base per a l'esmentat concurs és el de 268.328,98 ., IVA inclòs.

5. Obtenció de documentació i informació:

a) Entitat: Ajuntament de Lloret de Mar

b) Domicili: Plaça de la Vila 1

c) Localitat i codi postal: Lloret de Mar - 17310

d) Telèfon: 972.361.784 / 972.361.917, de 10 a 14 hores

e) Fax: 972 370 396

f) Per accedir al plec de condicions i termini de presentació es pot consultar la secció de licitacions (anuncis oficials) a la pàgina web de l'Ajuntament: www.lloret.org.

g) Data límit per a l'obtenció de documents i informació: Durant tot el termini de presentació de proposicions.

6. Requisits específics del contractista:

a) Classificació: Grup G . Subgrup 6 . Categoria d)

b) Altres requisits: els establerts en el plec de clàusules administratives.

7. Presentació de les ofertes:

a) Data límit de presentació: 13 dies naturals comptats a partir de l'endemà de l'última publicació de l'anunci en el BOP o DOGC.

b) Documentació a presentar: L'establerta a la clàusula 7 del Plec de condicions econòmico administratives, tècniques i particulars.

c) Lloc de presentació: Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà, situada als baixos de l'Ajuntament de Lloret de Mar

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos.

8. Obertura de les ofertes:

L'obertura tindrà lloc a les 11 hores de l'endemà de la finalització del termini de presentació de proposicions o, si aquest és festiu, el primer dia hàbil següent a la Sala d'Actes Municipal, sempre i quan hagi finalitzat el termini d'informació pública del plec de condicions.

9. Despeses dels anuncis:

Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec de l'adjudicatari.

Lloret de Mar, 17 de setembre de 2007

Rafel J. Garcia Jimenez

Secretari general

PG-195569 (07.262.002)