Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCIO de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre Incoaciones y Pliegos de Cargos, relativo a los expedientes sancionadores tramitados por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 244/2007
Fecha Disposición :
11/10/2007
Fecha Publicación :
11/10/2007
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
ANUNCI

de la Diputació de Tarragona, sobre licitació d'una assistència tècnica (codi: 07-43-Con).

Aprovats inicialment per la Junta de Govern, del dia 5 d'octubre de 2007, els Plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir la contractació, mitjançant concurs públic, de l'assistència tècnica per a l'elaboració de l'Agenda 21 supramunicipal corresponent als municipis del Parc Natural de la Serra de Montsant (Priorat), s'exposen al públic pel termini de 20 dies hàbils, comptats des de l`endemà de la publicació d'aquest anunci al BOP i al DOGC, per al general coneixement i per tal que es puguin presentar les al·legacions que s'estimin oportunes. Transcorregut l'esmentat termini sense que es formulin al·legacions, els plecs quedaran definitivament aprovats.

Simultàniament s'anuncia el concurs públic, d'acord amb les següents condicions i amb el benestès que en cas que es presentin al·legacions als plecs de clàusules, es suspendrà la licitació fins que, un cop resoltes, s'anunciï de nou la convocatòria.

1. Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Diputació de Tarragona.

b) Dependència: Unitat de Contractació i Aprovisionaments.

c) Número d'expedient: 43/07.- Cont.

2. Objecte del contracte.

a) Descripció: Assistència tècnica per a l'elaboració de l'Agenda 21 supramunicipal corresponent als municipis del Parc Natural de la Serra de Montsant (Priorat).

b) Lloc d'execució: la Bisbal de Falset, Cabacés, Cornudella de Montsant, la Figuera, Margalef, la Morera de Montsant, Ulldemolins, la Vilella Alta i la Vilella Baixa.

c) Termini d'execució: Divuit (18) mesos.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Forma: concurs públic.

4. Pressupost tipus de licitació.

Import total: 134.400,00 euros (IVA inclòs).

5. Garantia provisional. No s'exigeix.

6. Obtenció de documentació i informació.

a) Entitat: Diputació de Tarragona. Unitat de Contractació i Aprovisionaments.

b) Domicili: Passeig Sant Antoni, núm. 100

c) Localitat i codi postal: Tarragona 43071

d) Telèfon: 977 - 29 66 40 - 29 66 00

e) Telefax: 977 - 29 66 68

f) www.diputaciodetarragona.cat

g) E-mail: contractacio@altanet.org

h) Data límit: 2 de novembre de 2007

7. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.

a) Data i hora límit: 5 de novembre de 2007, a les 13 hores.

b) Documentació: S'indica en la clàusula 10a del Plec de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació: Vegeu núm. 6

1. Entitat: Vegeu núm. 6

2. Domicili: Vegeu núm. 6

3. Localitat i codi postal: Vegeu núm. 6

d) Manteniment de l'oferta: 3 mesos

e) Admissió de variants: no

8. Obertura de pliques.

a) Entitat: Diputació de Tarragona.

b) Domicili: Passeig Sant Antoni, 100

c) Localitat: Tarragona

d) Data hora: 13 de novembre de 2007, a les 10 hores.

9. Despeses d'anuncis. A càrrec de l'adjudicatari.

Tarragona, 8 d'octubre de 2007

Pilar Sánchez Peña

Secretària general

PG-197067 (07.282.016)