Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCIO de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón sobre Información Pública del Documento Complementario del Estudio Informativo de Clave EI-2-Z-22/EI-2-Z-23 Duplicación de las Variantes de El Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro. Carretera N-232. Zaragoza
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 244/2007
Fecha Disposición :
11/10/2007
Fecha Publicación :
11/10/2007
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE FOMENTO
ANUNCI

de l'Ajuntament de Tortosa, sobre aprovació d'un projecte d'obres.

Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local d.aquest Ajuntament de Tortosa en sessió ordinària de data 24 de setembre de 2007, el projecte REHABILITACIÓ ANTIC ESCORXADOR DE TORTOSA, ADEQUACIÓ DELS PAVELLONS 1,7,9,11,12 PER ESPAI D'ART, quin pressupost ascendeix a la quantitat de 1.166.438,00 ., iva inclòs, es sotmet al tràmit d.informació publica pel termini de trenta dies hàbils comptadors des de l.endemà hàbil de la data de publicació del present anunci al BOP i al DOGC, perquè puguin presentar les al·legacions o reclamacions que considerin pertinents.

Sotmetre, simultàniament, a exposició pública el corresponent plec de condicions administratives particulars que han de regir el contracte pel període de vint dies, comptadors des de l.endemà hàbil de la darrera data de publicació de l.anunci al BOP i DOGC, durant el qual els interessats podran formular les al·legacions que estimin adients, i conjuntament, anunciar el concurs obert, pel termini de vint-i-sis dies naturals comptadors des de l.endemà de la publicació del present anunci al BOP i al DOGC, perquè els possibles licitadors puguin presentar les proposicions corresponents i concórrer a la licitació, supeditat a l'aprovació definitiva del projecte i dels plecs esmentats.

Si durant l'esposició pública no se'n formulessin cap, el projecte i els plecs esdevindràn definitivament aprovats de forma tàcita sense cap més tràmit.

Les persones interessades poden examinar el plec de condicions i altres elements que constitueixen l.expedient administratiu, al departament d.urbanisme d.aquest Ajuntament de Tortosa durant els dies feiners de nou a catorze hores des de la publicació d'aquest anunci o a la web (www.tortosa.info).

Tortosa, 25 de setembre de 2007

L'alcalde, signatura il·legible

PG-196301 (07.271.118)