Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN del Organismo Autónomo «Fondo de Explotación de los Servicios de Cría Caballar y Remonta», por la que se anuncia la enajenación de productos agrícolas en subasta pública, procedente de la Yeguada Militar de Écija (Sevilla), expediente 104-JCC/2007/YME-01
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 244/2007
Fecha Disposición :
11/10/2007
Fecha Publicación :
11/10/2007
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE DEFENSA
EDICTE

de l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, sobre adopció de diversos acords.

La Junta de Govern Local en data 3 d'octubre de 2007, ha adoptat, entre altres, els acords següents:

..../...

Segon.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques en que es fonamentarà la contractació de les obres necessàries per fer efectiu el Projecte d'Endegament i Millora de diferents Torrents al Municipi de Santa Margarida de Montbui.

Tercer.- EXPOSAR al públic el Plec de Clàusules Administratives Particulars durant un termini de vint dies, mitjançant anunci inserit al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a fi i efecte que els interessats puguin presentar les al·legacions i suggeriments que estimin procedents, de conformitat amb el que disposa l'article 277.1 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

.../....

L'expedient podrà consultar-se a la Secretaria de l'Ajuntament durant el termini de vint dies hàbils, a comptar des del següent a la data en què es produeixi la darrera publicació oficial d'aquest anunci de les dues previstes: al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Santa Margarida de Montbui, 5 d'octubre de 2007

Teodoro Romero Hernández

Alcalde

PG-197202 (07.282.056)