Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCIO del Instituto para la vivienda de las Fuerzas Armadas, sobre Requerimiento de desalojo de don Miguel Ángel Pérez de los Cobos Campany
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 244/2007
Fecha Disposición :
11/10/2007
Fecha Publicación :
11/10/2007
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE DEFENSA
EDICTE

de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, sobre aprovació d'un projecte de reparcel·lació.

L'Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial ha presentat a aquest Ajuntament escriptura pública de projecte de reparcel·lació voluntària de la UA-12 .Esperit Sant., per efectuar la distribució de beneficis i càrregues del sector esmentat, la qual es sotmet a informació pública, junt amb l'expedient que s'instrueix a l'efecte, a les dependències del servei de Gestió Urbanística i Habitatge, al carrer del doctor Ferran, núm. 24, 1er, durant el termini d'un mes, a partir del dia següent al de la publicació de l'anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en compliment de l'article 113.3 de la llei 1/2005, de 26 de juilol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme en relació amb els articles 164, 1 i 2 i 167.1 del decret 305/2006, de 18 de julol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.

Santa Coloma de Gramenet, 25 de setembre de 2007

Carme Moraira i Reina

Tinent d'alcalde de Serveis Territorials

PG-196222 (07.271.079)