Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCIO del Instituto para la vivienda de las Fuerzas Armadas, sobre requerimiento de desalojo de los herederos de don Rafael Cabezudo Rodríguez
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 244/2007
Fecha Disposición :
11/10/2007
Fecha Publicación :
11/10/2007
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE DEFENSA
ANUNCI

de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, sobre aprovació d'un plec de clàusules.

Havent-se aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 4 d'octubre de 2007, el Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir el concurs públic, a convocar per l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita per l'adjudicació d'un contracte de consultoria i assistència consistent en els treballs de direcció facultativa, consistents en la direcció d'obra, direcció d'execució material i coordinació en Seguretat i Salut de les Obres del .Projecte executiu 1A-Fase cobriment Pista Patí i nou edifici vestidors., i sotmetre'l a informació pública per un termini de vint dies, amb la publicació del present anunci al BOPT i al DOGC.

1. ENTITAT ADJUDICADORA

a) Organisme: Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita

b) Dependència que tramita l'expedient: Negociat de Contractació

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

a) Descripció de l'objecte: treballs de consultoria i assistència tècnica consistent en la direcció d'obra, direcció de l'Execució material de l'obra, coordinació Seguretat i Salut durant les obres del .Projecte executiu 1A-Fase cobriment Pista Patí i nou edifici vestidors..

- Duració del contracte: la durada dels treballs de la direcció d'obra serà el de la durada de les obres del Projecte de referència fins a la seva total finalització, prevista inicialment en (5) cinc mesos.

3. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D'ADJUDICACIÓ

a) Tramitació: ordinària

b) Procediment: obert

c) Forma: concurs públic

4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Import total: 25.000.- . (IVA inclòs), a la baixa.

5. GARANTIES

La provisional: 500.-Euros (IVA inclòs), 2% del pressupost.

La definitiva: 4% del preu d'adjudicació.

6. OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ

a) Entitat: Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita (Negociat de Contractació).

b) Domicili: Pl. Carles III, 13

c) Localitat i codi postal: Sant Carles de la Ràpita 43540

d) Telèfon: 977 740 100

e) Telefax: 977 744 387

f) Data límit d'obtenció de documents i informació: 15 dies naturals a comptar del següent al de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona o al Diari Oficial de la Generalitat, prenent com a referència l'última d'aquestes publicacions, de 9 hores a 14 hores.

7. REQUISITS ESPECÍFICS DEL CONTRACTISTA

a) Classificació del contractista: No es requereix.

8. PRESENTACIÓ DE LES OFERTES O DE LES SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ

a) Data límit de presentació: als 15 dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona o al Diari Oficial de la Generalitat, prenent com a referència l'última d'aquestes publicacions de 9 hores a 14 hores.

b) Documentació per presentar: la que es ressenya en el plec de condicions particulars.

c) Lloc de presentació: Registre General de l'Ajuntament

1. Entitat: Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita

2. Domicili: Pl. Carles III, 13.

3. Localitat i codi postal: Sant Carles de la Ràpita 43540.

d) Admissió de variants: no està prevista.

9. OBERTURA DE LES OFERTES

Segons es ressenya en el plec de condicions particulars.

Lloc i Hora: En acte públic que tindrà lloc el dia hàbil següent a la finalització del termini de presentació de pliques a les 12 hores.

10. ALTRES INFORMACIONS: les que es ressenyen en el plec de condicions particulars.

11. DESPESES DELS ANUNCIS: a càrrec de l'adjudicatari.

Sant Carles de la Ràpita, 5 d'octubre de 2007

Miquel Alonso i Herrera

Alcalde

PG-197008 (07.282.014)