Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de la Unidad de Contratación de la Base Naval de Rota por la que se hace pública la adjudicación del concurso para la contratación del Servicio de transporte extraordinario para personal destinado en unidades de la Base Naval de Rota
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 18/2008
Fecha Disposición :
10/01/2008
Fecha Publicación :
21/01/2008
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE DEFENSA

a) Provisional: 2% del tipus de licitació

b) Definitiva: 4% del tipus d'adjudicació

7) Obtenció de documentació i informació:

a) Entitat: Ajuntament de Solivella

Secretaria Municipal

b) Domicili: Pl.Major, 1

c) Localitat: Solivella

d) Telèfon: 977892101- Fax: 977892378

e) E-mail: secretaria@solivella.cat

f) www.solivella.cat

8) Requisits específics del contractista:

a) Classificació: Grup K, subgrup K7, categoria c).

b) Altres requisits: els establerts en el plec de clàusules administratives

9) Presentació d'ofertes:

a) Data límit de presentació: 26 dies naturals, comptats des del següent de publicació al BOP

b) Data límit d'obtenció de documentació i informació: un dia abans de prescriure el termini de presentació d'ofertes.

c) Documentació a presentar: la que es detalla al Plec de clàusules.

d) Lloc de presentació: Secretaria de l'Ajuntament de Solivella

10) Obertura de les ofertes: l'acte d'obertura serà públic, i tindrà lloc a la sala d'actes de la Corporació a les 13 hores del primer dia següent a la finalització del termini de presentació de proposicions, o el primer dia feiner si aquell fos festiu.

11) Despeses dels anuncis: aniran a càrrec del contractista adjudicatari.

Solivella, 12 de desembre de 2007

Enric Capdevila Torres

Alcalde

PG-203925 (08.011.096)