Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se anuncia la adjudicación de la subasta de las obras de «Ramal de ferrocarril a la explanada del muelle Moliner»
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 67/2007
Fecha Disposición :
09/03/2007
Fecha Publicación :
19/03/2007
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE FOMENTO
ANUNCI

de l'Ajuntament d'Òdena, sobre aprovació inicial d'unes bases i uns estatuts.

La Junta de Govern Local, en sessió de data 14 de febrer de 2007, va aprovar inicialment les bases d'actuació i els estatuts de la Junta de Compensació del sector de sòl urbanitzable "PP Nucli 2: Puig Rabat sud (I)", presentats per un conjunt de propietaris majoritaris de l'àmbit.

De conformitat amb el que disposa l'article 113 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, es sotmeten a informació pública pel termini d'un mes, comptat des de la darrera publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat i en el diari "El Periódico de Catalunya", als efectes de reclamacions i/o al·legacions, en el ben entès que esdevindran aprovats definitivament sense necessitat de nou acord, en el cas que durant l'esmentat termini no se'n formuli cap.

Òdena, 28 de febrer de 2007

Francisco Guisado Santano

Alcalde

PG-180534 (07.068.011)