Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCIO de la Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se hace público la adjudicación del concurso para la contratación de una red privada de telefonía móvil y su interconexión con la red corporativa fija
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 67/2007
Fecha Disposición :
09/03/2007
Fecha Publicación :
19/03/2007
Órgano Emisor :
CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
ANUNCI

de l'Ajuntament de Ripoll, sobre aprovació d'un plec de clàusules.

L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada en data 26 de febrer de 2007 va adoptar, entre d'altres, els següent acord:

Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir el concurs, tramitació urgent, per a la contractació de l'obra "PROJECTE DE SANEJAMENT DEL SECTOR PINTORS-LA BARRICONA AL TERME MUNICIPAL DE RIPOLL". S'exposa al públic pel termini de deu dies hàbils, a l'efecte de la presentació de possibles reclamacions.

Simultàniament, s'anuncia el concurs, si bé condicionat al que disposa l'article 78 del Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Entitat adjudicatària: Ajuntament de Ripoll.

Objecte del contracte: Contracte d'obra "PROJECTE DE SANEJAMENT DEL SECTOR PINTORS-LA BARRICONA AL TERME MUNICIPAL DE RIPOLL".

Termini d'execució: 10 mesos.

Tramitació: Urgent

Procediment: Obert.

Forma: Concurs.

Pressupost base de licitació: 370.559'12,-euros, - euros, IVA inclòs. 

Classificació: Grup K , Subgrup 8, categoria d.

Garantia Provisional: 2% del pressupost base de licitació.

Obtenció de documentació e informació: Àrea de Serveis Territorials de l'Ajuntament de Ripoll.

Presentació d'ofertes: 13 dies naturals següents a la publicació de l'anunci al BOP. En el cas que el termini finalitzi en dissabte o festiu, es prorrogaria fins el dia hàbil següent.

Obertura d'ofertes: Sobre núm 1, a les 12 hores del dia hàbil següent al de la finalització del termini de presentació de proposicions. L'acte d'obertura de les proposicions tindrà lloc a la Sala d'Actes de la corporació, a les dotze hores del dia que en faci tres o, si aquest és festiu, el primer dia hàbil següent, comptat a partir de l'endemà del d'acabament del termini de presentació de proposicions. En el cas que, dins el termini, s'hagi anunciat la presentació de proposicions per correu que tinguin entrada a l'Ajuntament dins els deu dies següents a l'acabament del termini, es comunicarà als interessats la data d'obertura. 

Despeses d'anuncis: Fins un màxim de 600 euros.

Ripoll, 28 de febrer de 2007

Eudald Casas i Vaqué

Regidor delegat

PG-180560 (07.068.084)