Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Infraestructuras y Diversificación Rural de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se anuncia la licitación de la consultoría y asistencia, de tramitación ordinaria, por procedimiento abierto, bajo la forma de concurso «Dirección de las obras del proyecto de presa sobre el arroyo Las Cuevas en el término municipal de Castrejón de la Peña (Palencia). Expediente n.º CA-498
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 229/2007
Fecha Disposición :
07/09/2007
Fecha Publicación :
24/09/2007
Órgano Emisor :
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
ANUNCI

pel qual es fa pública la licitació de diversos contractes.

.1 Entitat adjudicadora: Gestió d'Infraestructures, SA, empresa pública de la Generalitat de Catalunya.

.2 Objecte: l' execució dels contractes que s'especifiquen a l'annex i que pertanyen als expedients que s'hi esmenten.

.3 Tramitació, procediment i forma d'adjudicació

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Forma:concurs.

.4 Pressupost base de licitació: el que s'especifica a l'annex per a cadascun dels expedients que s'hi esmenten.

.5 Garantia provisional: 2% de l'import de licitació.

.6 Obtenció de documentació i informació: els plecs de bases del concurs i el projecte de les obres quedaran exposats durant el termini de presentació de les proposicions, entre les 9 hores i les 13 hores dels dies laborables a les oficines de:

a) Entitat:Gestió d'Infraestructures, SA

b) Domicili: av. Josep Tarradellas, 20-30, 1a planta.

c) Localitat i codi postal: Barcelona 08029.

d) Telèfon: 93.444.44.44.

e) Fax: 93.444.44.88.

.7 Requisits específics del contractista

a) ..

b) Se sol·licitaran els mitjans d'acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional previstos en els articles 16 i 19 del Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, en els termes que figuren en el plec de bases i la documentació addicional que s'indica en el mateix.

.8 Presentació d'ofertes

a) Data límit: 8 d'octubre de 2007, a les 13:00 hores.

b) Documentació a presentar: la que exigeix el plec de bases.

c) Lloc de presentació: a l'adreça indicada en el punt 6.

d) El licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta durant 3 mesos, comptats a partir de la data d'obertura de les proposicions.

e) No s'admetran ofertes variants.

També s'admetran les proposicions presentades a Correus d'acord amb el que preveu el plec de bases.

.9 Obertura de les ofertes

Tindrà lloc a l'adreça indicada en el punt 6 a les 10.05 hores del dia 18 d'octubre de 2007.

.11 Les despeses de l'anunci seran a càrrec de l'adjudicatari del contracte.

.13 La informació relativa a la convocatòria del concurs i la documentació associada al mateix es troba disponible a la pàgina web http://www.gisa.es/.

Barcelona, 18 de setembre de 2007

María Eugenia Tudela Edo

Cap de Contractació

Annex

Objecte : Assistència tècnica de Coordinació de Seguretat i Salut de les obres: .Reforma i ampliació CEIP 2 línies Àngel Guimerà de Tàrrega (Urgell). Clau: PAL-05382.1. i .Adequació IES 4/4 línies Jaume Callís de Vic (Osona). Clau: IAC-05502. .

Lloc d'execució: Urgell, Osona.

Termini d'execució : 24 mesos.

Pressupost: 141.984,00 euros, IVA del 16% inclòs.

Objecte : Direcció d'execució de les obres d'adequació CEIP 2 línies Pare Poveda de Barcelona (Barcelonès). Clau: PAB-05458.

Lloc d'execució: Barcelonès.

Termini d'execució : 15 mesos.

Pressupost: 121.800,00 euros, IVA del 16% inclòs.

Objecte : Direcció d'execució de les obres: .Reforma i ampliació CEIP 2 línies Àngel Guimerà de Tàrrega (Urgell). Clau: PAL-05382.1. i .Adequació IES 4/4 línies Jaume Callís de Vic (Osona). Clau: IAC-05502..

Lloc d'execució: Urgell, Osona.

Termini d'execució : 24 mesos.

Pressupost: 243.600,00 euros, IVA del 16% inclòs.

PG-195523 (07.261.057)