Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN del Instituto de Astrofísica de Canarias por la que se anuncia la adjudicación del expediente N55/06 relativo al suministro de una cámara CCD con Cryotiger 4k × 4k con electrónica y software
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 37/2007
Fecha Disposición :
07/02/2007
Fecha Publicación :
12/02/2007
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
EDICTE

de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, sobre convocatòria de concurs públic.

1. Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria General.

c) Número d'expedient: 07/01

2. Objecte del contracte.

a) Descripció de l'objecte: "Direcció Integrada" ("Construction Management") de les obres d'ampliació del conservatori "Victòria dels Àngels" de Sant Cugat del Vallès.

b) Lloc d'execució: Terme municipal de Sant Cugat del Vallès.

c) Durada del contracte:

. Fase de Direcció d'Obres: segons planning de l'obra i durada real de l'obra, prevista inicialment en 12 mesos.

. Fase Final d'Obra: 2 mesos, que inclouen recepció i posada en servei

. Total: 14 mesos

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert.

c) Forma: Concurs públic.

4. Pressupost base de licitació: 145.000 euros (IVA inclòs).

5. Garanties: provisional de 2.900 euros i definitiva el 4% del preu d'adjudicació.

6. Obtenció de documentació i informació.

a) Entitat: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana i Àmbit de Gestió de Territori.

b) Domicili: Plaça Barcelona, 17.

c) Localitat i codi postal: Sant Cugat del Vallès - 08172

d) Telèfon: 93.565.70.00

e) Telefax: 93.675.54.06 / web: www.santcugat.cat

7. Requisits específics del contractista.

. Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: Segons clàusula 5a del Plec de clàusules administratives particulars.

8. Presentació de les ofertes.

a) Data límit de presentació: Dies hàbils i hores de 9 a 13, a partir de la primera publicació de l'anunci de convocatòria en el DOGC o en el BOPB, tot finalitzant el termini de presentació quan hagin transcorregut 26 dies naturals des de l'endemà de la darrera publicació en diaris oficials.

b) Documentació a presentar: Sobre núm. 1: "Documentació Administrativa", Sobre núm. 2: "Proposició econòmica" i Sobre núm. 3: "Proposta tècnica".

c) Lloc de presentació:

1. Entitat: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

2. Domicili: Plaça Barcelona, 17

3. Localitat i codi postal: Sant Cugat del Vallès - 08172

d) Termini durant el qual el licitador restarà obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos.

e) Admissió de variants: No.

9. Obertura de les ofertes.

a) Entitat: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, al Saló de Sessions.

b) Domicili: Plaça Barcelona, 17

c) Localitat: Sant Cugat del Vallès

d) Data: El sisè dia hàbil següent al de finalització del termini de presentació de pliques.

e) Hora: 13 hores.

10. Despeses dels anuncis. Seran a càrrec de l'adjudicatari.

11. Pàgina web on poden obtenir-se els plecs de clàusules administratives particulars: www.santcugat.cat

Sant Cugat del Vallès, 30 de gener de 2007

Lluís Recoder i Miralles

Alcalde

PG-176628 (07.033.145)