Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima, la línea eléctrica subterránea, simple circuito, a 220 kV de «entrada y salida en la subestación Ciudad Deportiva desde la línea a 220 kV Fuencarral-El Pilar II», en la provincia de Madrid
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 229/2007
Fecha Disposición :
06/09/2007
Fecha Publicación :
24/09/2007
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
EDICTE

de 31 d'agost de 2007, pel qual es notifiquen actes administratius dictats en expedients sancionadors.

L'Agència de Residus de Catalunya ha emès els actes administratius en la tramitació d'expedients sancionadors les dades dels quals figuren a l'annex d'aquest Edicte. Intentada la seva notificació, aquesta no s'ha pogut dur a terme.

Consegüentment, i d'acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de l'esmentada Llei 30/1992, de 26 de novembre, es comunica que, per tal que les empreses tinguin coneixement del contingut íntegre de l'acte esmentat i en cas que vulguin formular-hi al·legacions, poden comparèixer a les dependències de l'Agència de Residus de Catalunya, c. Doctor Roux, 80, 08017 Barcelona, dins el termini indicat a l'annex, comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al DOGC.

Barcelona, 31 d'agost de 2007

Ramon Oliva i Tarré

Director de l'Àrea Industrial

Annex

Núm. d'expedient: G0918-2007-62

Interessat: Miguel Mullera Quintana

Acte administratiu que es notifica: Provisió d'incoació i plec de càrrecs

Termini per presentar al·legacions: vuit dies

Núm. d'expedient: G0918-2007-140

Interessat: Jesús Ramiro Borrero Muñoz

Acte administratiu que es notifica: Provisió d'incoació i plec de càrrecs

Termini per presentar al·legacions: vuit dies

Núm. d'expedient: G0918-2007-190

Interessat: Vivero El Coll, SAT

Acte administratiu que es notifica: Provisió d'incoació i plec de càrrecs

Termini per presentar al·legacions: vuit dies

Núm. d'expedient: G0918-2007-221

Interessat: Abdelaziz Zliquel

Acte administratiu que es notifica: Provisió d'incoació i plec de càrrecs

Termini per presentar al·legacions: vuit dies

Núm. d'expedient: G0918-2007-32

Interessat: Forec, SA

Acte administratiu que es notifica: Proposta de resolució

Termini per presentar al·legacions: deu dies

Núm. d'expedient: G0918-2007-120

Interessat: Abderrahim EL Hamdouni

Acte administratiu que es notifica: Proposta de resolució

Termini per presentar al·legacions: deu dies

(07.243.004)