Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación por la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicios por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: N-211 y N-420. Provincia de Teruel. 30.26/07-2 51-TE-0303
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 244/2007
Fecha Disposición :
06/09/2007
Fecha Publicación :
11/10/2007
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE FOMENTO


.2 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents en el DOGC a l'efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l'article 100 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme.

.3 Comunicar-ho a l'Ajuntament.

Contra l'acord anterior, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al DOGC. El recurs s'entendrà desestimat si passen tres mesos sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via contenciosa administrativa.

L'expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 101 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, als locals de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, carrer Cristòfol Grober, número 2.

Girona, 3 d'octubre de 2007

Sònia Bofarull Serrat

Secretària de la Comissió Territorial

d'Urbanisme de Girona

Annex:

Normes urbanístiques de modificació de les Normes subsidiàries en l'àmbit de la nova UA 18, de Riudellots de la Selva

 

(Vegeu annex al document PDF)

 

(07.276.044)