Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2007 del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación Definitiva de Suministro de material de higiene y protección con determinación de tipo. Expediente. CCA. +3V4-N5 (2006/328519)
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 37/2007
Fecha Disposición :
06/02/2007
Fecha Publicación :
12/02/2007
Órgano Emisor :
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
ANUNCI

de l'Ajuntament de Palafrugell, sobre contractació de serveis.

Aprovats pel Ple de la corporació de data 31 de gener de 2007, el Plec de clàusules jurídic administratives i econòmiques generals i el Plec de prescripcions tècniques, en annex a la proposta, reguladors del contracte per a la prestació dels serveis de neteja de les dependències municipals, se sotmeten a informació pública per un període de 20 dies hàbils als efectes, si s'escau, de presentació de reclamacions, d'acord amb el previst en els articles 270 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, i 86.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Simultàniament, s'anuncia el concurs obert, a l'empara dels articles 74 i 85 del Text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (LCAP), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, si bé aquest s'ajornarà el temps necessari en el supòsit de formular-se reclamacions contra el plec, de conformitat amb el que determina l'article 122.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.

Entitat adjudicadora

a) Organisme: Ajuntament de Palafrugell.

b) Dependència que tramita l'expedient: Unitat de Contractació (Secretaria).

Objecte del contracte

Descripció de l'objecte: La contractació dels serveis de neteja de les dependències municipals.

Durada del contracte: 2 anys, amb la possibilitat de dues pròrrogues anuals (màxim 4 anys pròrrogues incloses).

Tramitació, procediment i forma d'adjudicació

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Forma: concurs públic.

Tipus de licitació

A la vista de la clàusula 6 del Plec de clàusules administratives generals s'estableix un pressupost base de licitació de 583.000 euros, IVA inclòs.

El preu podrà ser millorat a la baixa.

Garanties

a) Provisional: 11.660 euros .

b) Definitiva: el 4% de l'import d'adjudicació.

Obtenció de documentació i informació

a) Entitat: Ajuntament de Palafrugell

b) Domicili: carrer Cervantes, núm. 16. Horari: de 9 a 13,30 hores.

c) Localitat i codi postal: 17200 Palafrugell.

d) Telèfon: 972/61 31 00

e) Fax: 972/30 28 04

Presentació d'ofertes

a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a partir del següent al de la publicació de l'anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o en el Butlletí Oficial de la província.

b) Documentació a presentar: La que s'indica a la clàusula 11 del plec de clàusules administratives generals.

Lloc de presentació: Secretaria General de l'Ajuntament. Unitat de contractació.

Obertura de les ofertes

a) Entitat : Ajuntament de Palafrugell.

b) Domicili : carrer Cervantes núm. 16.

c) Localitat : Palafrugell.

d) Data : el primer dia hàbil següent al que finalitzi el termini de presentació d'ofertes.

e) Hora : 12 hores.

Despeses d'anuncis

Serà a càrrec de l'adjudicatari el pagament de l'import dels anuncis de publicació de la contractació i en general de totes les despeses que ocasionin el contracte i la seva formalització.

Palafrugell, 1 de febrer de 2007

Lluís Medir i Huerta

Alcalde

PG-176625 (07.033.144)