Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCIO de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 177/2006
Fecha Disposición :
05/06/2006
Fecha Publicación :
26/07/2006
Órgano Emisor :
UNIVERSIDADES
EDICTE de 14 de juliol de 2006, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referent al municipi de Vilabertran. La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en la sessió de 29 de juny de 2006, va adoptar, entre altres, l'acord següent: Expedient: 2006/021826/G Text refós de la normativa del Pla general al terme municipal de Vilabertran L'expedient del text refós de les normes urbanístiques del planejament general del municipi de Vilabertran, ha estat promogut i tramès per l'Ajuntament. L'objecte del document tramès és unificar, en un text únic, tota la normativa urbanística vigent en l'actualitat, al municipi de Vilabertran. Tramitació municipal Aquest Text refós de les normes urbanístiques de la Revisió del Pla general d'ordenació de Vilabertran va ser verificat pel Ple municipal en sessió de data 29 de maig de 2006. Antecedents. Planejament vigent: La revisió-adaptació del Pla general d'ordenació de Vilabertran va ser aprovada definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona en sessió de data 10 de març de 1999, suspenent-ne l'executivitat i publicació al DOGC fins a la presentació d'un text refós que incorporés una sèrie de prescripcions. En data 19 de maig de 1999, la Comissió d'Urbanisme va donar conformitat al Text refós de la revisió-adaptació del Pla general d'ordenació en compliment de l'acord d'aprovació definitiva de 10 de març de 1999, i procedir a la publicació d'aquest acord i del d'aprovació definitiva. Aquest acord i el d'aprovació definitiva van ésser publicats al DOGC de 13 de juliol de 1999. Posteriorment, l'Ajuntament va tramitar un seguit de modificacions puntuals, que van ser aprovades definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona que queden reflectides al llistat següent: 1. Modificació puntual número 1 del Pla general d'ordenació (exp. 2002/2482), a l'àmbit de la U.A. núm. 6, aprovada definitivament per acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en sessió de data 26 de febrer de 2003 suspenent-ne però l'executivitat fins al compliment d'una prescripció. La mateixa Comissió donà conformitat a la documentació aportada per l'ajuntament, en data 4 de novembre de 2003. L'acord fou publicat en el DOGC de data 13 de febrer de 2004. 2. Modificació puntual del Pla general d'ordenació a la U.A.-5 Peralada Est, (exp. 2003/6166), aprovada definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en sessió de 24 de gener de 2003. L'acord fou publicat en el DOGC de data 3 d'abril de 2003. 3. Modificació puntual número 3 del Pla general d'ordenació de Vilabertran, aprovada definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en sessió de data 3 de novembre de 2005, condicionant però la seva eficàcia i l'executivitat a la publicació del text refós complet de la normativa aplicable, en compliment del punt primer de la disposició transitòria vuitena del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. Així mateix, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 9 de febrer de l'any 2000, va resoldre estimar el recurs d'alçada interposat per la senyora Maria Alegrí i Palomer, contra l'acord de la Comissió d'Urbanisme de Girona de 10 de març de 1999, que va aprovar definitivament la Revisió-adaptació del Pla general d'ordenació de Vilabertran i en conseqüència ajustar la volumetria edificatòria dels terrenys compresos dins de la unitat d'actuació número 1 tal com es delimita gràficament al plànol adjunt. Com antecedent cal assenyalar que en data 20 de febrer de 2006 l'Ajuntament va trametre un text refós del Pla general i del conjunt de modificacions esmentades, en relació amb el qual la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en sessió de data 20 d'abril de 2006, va indicar tot un seguit de deficiències que calia esmenar. En data 13 de juny de 2006 l'Ajuntament de Vilabertran ha tramès un altre text refós en compliment d'aquell acord, verificat pel Ple municipal en sessió de 29 de maig de 2006. Valoració de l'expedient El document refon adequadament la normativa del Pla general d'ordenació, les 3 modificacions puntuals aprovades definitivament i la resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques. Fonaments de dret Disposició transitòria vuitena del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. Acord Vista la proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió acorda: .1 Donar conformitat al Text refós de les Normes urbanístiques del planejament general del terme municipal de Vilabertran, promogut i tramès per l'Ajuntament. .2 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al DOGC, en compliment de la disposició transitòria vuitena del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. .3 Comunicar-ho a l'Ajuntament. Contra l'acord anterior, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, pel que fa a la refosa efectuada, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al DOGC. El recurs s'entendrà desestimat si passen tres mesos sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via contenciosa administrativa. L'expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 101 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, als locals de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, carrer Cristòfol Grober, número 2. Girona, 14 de juliol de 2006 Sònia Bofarull i Serrat Secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona Annex Normes urbanístiques del Text refós de la normativa del Pla general del terme municipal de Vilabertran (Vegeu annex al document PDF) e Girona, carrer Cristòfol Grober, número 2.

Girona, 14 de juliol de 2006

Sònia Bofarull i Serrat

Secretària de la Comissió Territorial

d'Urbanisme de Girona

Annex

Normes urbanístiques del Text refós de la normativa del Pla general del terme municipal de Vilabertran

(Vegeu annex al document PDF)