Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
C. ANUNCIOS PARTICULARES. EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S. A. (EGMASA)
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 36/2007
Fecha Disposición :
05/02/2007
Fecha Publicación :
10/02/2007
Órgano Emisor :
ENTES PRIVADOS
ANUNCI

del Consorci del Parc de Collserola, sobre aprovació d'un projecte.

En data 21 de juny de 2006, el director gerent del Consorci del Parc de Collserola va resoldre aprovar inicialment el "Projecte d'actuacions per a fer front als efectes de les nevades de gener de 2006 en l'àmbit forestal i viari del Districte V de Barcelona dins del Parc de Collserola", per un import de quaranta-quatre mil trenta-quatre euros amb vint-i-vuit cèntims (44.034,28 euros), IVA inclòs, redactat pels serveis tècnics de l'entitat.

L'anunci d'informació pública corresponent a l'esmentat Projecte fou publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, número 154, de data 29 de juny de 2006.

En aquest sentit, i de conformitat amb la data de l'anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el període per a la interposició d'al·legacions va finalitzar el proppassat 17 de juliol de 2006, sense que se n'hagués presentat cap, per la qual cosa l'acord d'aprovació inicial esdevé definitiu.

La qual cosa es fa pública als efectes del previst a l'article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Si voleu impugnar aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, heu d'interposar recurs d'alçada davant la Comissió Executiva d'aquest Consorci, en el termini d'un mes, a comptar des del dia següent de la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 18 de juliol de 2006

Sebastià Grau i Àvila

Secretari

PG-161635 (07.033.082)