Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de la Dirección de Servicios y Régimen Económico del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco por la que se da publicidad al anuncio para la licitación al expediente de contratación de servicios de consultoría y asistencia para la realización de la «Encuesta de salud de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2007»
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 37/2007
Fecha Disposición :
05/02/2007
Fecha Publicación :
12/02/2007
Órgano Emisor :
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
ANUNCI

de l'Ajuntament de Lloret de Mar, sobre licitació d'un contracte d'obres.

Anunci de licitació per al concurs d'obres d'execució del Projecte de "Supressió de barreres arquitectòniques i semaforització de la cruïlla de l' Av. Vila de Blanes amb el C. Pere Codina i Mont"

La Junta de Govern Local, en sessió de data 01/02/2007, ha aprovat el plec de clàusules econòmico administratives per a la contractació de les obres del Projecte de "SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I SEMAFORITZACIÓ DE LA CRUÏLLA DE L' AV. VILA DE BLANES AMB EL C. PERE CODINA I MONT". Per tant, de conformitat amb el que estableix l'art. 277.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, art. 71.2.b) del RL 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la LCAP, i l'art. 86.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, s'exposa al públic per un termini de deu dies naturals, a comptar de l'endemà de la última de les publicacions d'aquest Anunci en el BOP o en el DOGC, perquè es puguin presentar reclamacions.

1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Ajuntament de Lloret de Mar

b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria

c) Número d'expedient: 05/07

2. Objecte del Contracte:

a) Descripció de l'objecte: Execució de les obres del projecte de "SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I SEMAFORITZACIÓ DE LA CRUÏLLA DE L' AV. VILA DE BLANES AMB EL C. PERE CODINA I MONT".

b) Termini d'execució: 6 setmanes.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a) Tramitació: Urgent

b) Procediment: Obert

c) Forma: Concurs

4. Pressupost base de la licitació:

El preu que ha de servir de base per a l'esmentat concurs és el de 99.312,46 euros, IVA inclòs.

5. Obtenció de documentació i informació:

a) Entitat: Ajuntament de Lloret de Mar

b) Domicili: Plaça de la Vila 1

c) Localitat i codi postal: Lloret de Mar - 17310

d) Telèfon: 972.361.784 / 972.361.917, de 10 a 14 hores

e) Fax: 972 370 396

f) Per accedir al plec de condicions i termini de presentació es pot consultar la secció de licitacions (anuncis oficials) a la pàgina web de l'Ajuntament: www.lloret.org.

g) Data límit per a l'obtenció de documents i informació: Durant tot el termini de presentació de proposicions.

6. Requisits específics del contractista:

a) Classificació: Grup G . Subgrup 6 . Categoria b).

b) Altres requisits: els establerts en el plec de clàusules administratives.

7. Presentació de les ofertes:

a) Data límit de presentació: 13 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la última publicació de l'anunci en el BOP o DOGC.

b) Documentació a presentar: L'establerta a la clàusula 7 del Plec de condicions econòmico administratives, tècniques i particulars.

c) Lloc de presentació: Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà, situada als baixos de l'Ajuntament de Lloret de Mar

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos.

8. Obertura de les ofertes:

L'obertura tindrà lloc a les 11 hores de l'endemà de la finalització del termini de presentació de proposicions o, si aquest és festiu, el primer dia hàbil següent a la Sala d'Actes Municipal, sempre i quan hagi finalitzat el termini d'informació pública del plec de condicions.

9. Despeses dels anuncis:

Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec de l'adjudicatari.

Lloret de Mar, 7 de febrer de 2007

Rafel J. Garcia Jimenez

Secretari general

PG-177318 (07.038.201)