Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2007, del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva de suministro de vestuario y uniformidad. Expediente. CCA. +QMYB6G (2006/182696)
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 36/2007
Fecha Disposición :
05/02/2007
Fecha Publicación :
10/02/2007
Órgano Emisor :
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
ANUNCI

pel qual es fa pública la licitació d'un contracte.

.1  Entitat adjudicadora: Regs de Catalunya, SA, empresa pública de la Generalitat de Catalunya.

.2  Objecte: a) Descripció: Execució de les obres del reg de suport a la zona de Vingalis. TM de Flix (Ribera d'Ebre). Clau: ER-02944.A.

c) Lloc d'execució: Ribera d'Ebre

d)  Termini d'execució : 14 mesos.

.3  Tramitació, procediment i forma d'adjudicació

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Forma: concurs.

.4  Pressupost base de licitació: 6.699.161,26 euros, IVA del 16% inclòs.

.5  Garantia provisional: 2% de l'import de licitació.

.6  Obtenció de documentació i informació: el plec de bases del concurs i el projecte de les obres quedaran exposats durant el termini de presentació de les ofertes, entre les 9 hores i les 13 hores dels dies laborables a les oficines de:

a) Entitat: Regs de Catalunya, SA.

b) Domicili: av. Josep Tarradellas, 20-30, 1a planta.

c) Localitat i codi postal: Barcelona 08029.

d) Telèfon: 93.405.31.13.

e) Fax: 93.444.44.88

.7  Requisits específics del licitador

a) S'exigirà la següent classificació: Grup/Subgrup/Categoria: E7f.

b) Se sol·licitaran els mitjans d'acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica previstos en els articles 16 i 17 del Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques en els termes que figuren en el plec de bases i la documentació addicional que s'indica en el mateix.

.8  Presentació d'ofertes

a) Data límit: 2 d'abril de 2007 a les 13 hores.

b) Documentació a presentar: la que exigeix el plec de bases.

c) Lloc de presentació: a l'adreça indicada en el punt 6.

d) El licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta durant 4 mesos, comptats a partir de la data d'obertura de les ofertes.

e) Cada concursant podrà presentar una oferta (l'oferta base) i totes les variants que estimi oportú, sempre que estiguin adequadament separades i diferenciades.

També s'admetran les proposicions presentades a correus d'acord amb el que preveu el plec de bases

.9  Obertura de les ofertes

Tindrà lloc en l'adreça indicada en el punt 6 a les 09.50 hores del dia 17 d'abril de 2007.

.11  Les despeses de l'anunci seran a càrrec de l'adjudicatari del contracte.

.12  Data de tramesa al d.o.u.e.: 7 de febrer de 2007.

.13  La informació relativa a la convocatòria del concurs i la documentació associada al mateix es troba disponible a la pàgina web http://www.regsa.es/.

Barcelona, 7 de febrer de 2007

María Eugenia Tudela Edo

Cap de Contractació

PG-177418 (07.038.031)