Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCIO de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del País Vasco por el que se anuncia el extravío del Título de Licenciada en Administración y Dirección de Empresas
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 229/2007
Fecha Disposición :
03/09/2007
Fecha Publicación :
24/09/2007
Órgano Emisor :
UNIVERSIDADES
RESOLUCIÓ

de 5 de setembre de 2007, núm. 2346/2007, per la qual s'anuncia un concurs de subministrament.

Entitat adjudicadora: Universitat Politècnica de Catalunya. Unitat de Contractació.

Núm. exp. CONSU181000CO2007150.

-Objecte del contracte: Subministrament de 20 ordinadors portàtils amb carret de transport, amb capacitat de canvi de bateries per al funcionament ininterromput per a l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona.

-Lloc de lliurament: Parc Mediterrani de la Tecnologia, Campus del Baix Llobregat, Edifici C4, despatx 030, Av. Canal Olímpic, s/n. 08860 Castelldefels.

-Termini de lliurament: 1 mes

Tramitació ordinària, procediment obert i forma concurs.

Pressupost de licitació: 31.734,47 ., IVA inclòs.

Garanties:

Provisional: es dispensa d'acord amb l'art. 35.1 del Reial Decret legislatiu 2/2000 pel qual s'aprova el Text refós de la llei de contractes de les administracions públiques.

Definitiva: 4% de l'import d'adjudicació.

Obtenció d'informació de 9 a 13,30 h.

-Entitat: Universitat Politècnica de Catalunya. Unitat de Contractació.

-Domicili: Plaça Eusebi Güell, 6. 08034 Barcelona.

-Telèfon: 93 401 61 18.

-Telefax: 93 401 61 25.

-Obtenció de documentació: servei de fotocòpies. Telèfon 93 401 79 66.

-Data límit d'obtenció de documentació i informació: fins a la data límit de presentació d'ofertes.

-Els plecs d'aquesta licitació poden ser consultats a la següent adreça web: http://www.upc.edu/web/patrimoni.

Presentació de les ofertes

-Data límit de presentació: 5 d'octubre de 2007, a les 13.30 h.

-Documentació a presentar: la ressenyada a la clàusula 5 del plec de clàusules administratives.

-Lloc de presentació: Registre General de la Universitat Politècnica de Catalunya, Plaça Eusebi Güell, 6. Barcelona 08034.

Termini durant el qual els licitadors resten obligats a mantenir la seva oferta: 3 mesos comptats a partir de la data de l'obertura de les proposicions.

Obertura de les ofertes: a les 10 h. del dia 11 d'octubre de 2007, a la Sala de Juntes, de la segona planta de l'edifici Vèrtex, Plaça Eusebi Güell, 6, Barcelona. L'acta d'obertura de les ofertes es posarà a disposició dels licitadors durant 15 dies naturals, a la Unitat de Contractació de la Universitat.

Còmput de terminis: el termini de presentació de proposicions quedarà ampliat per completar els 15 dies naturals de presentació d'ofertes si la publicació d'aquest anunci al DOGC, fos posterior al dia 20 de setembre de 2007.

De la mateixa manera, l'obertura pública de proposicions s'ajornarà fins el dijous següent a la mateixa hora.

Despeses dels anuncis: els imports dels anuncis aniran a càrrec de l'adjudicatari.

Aquesta resolució és definitiva i esgota la via administrativa, i pot ser impugnada mitjançant la interposició d'un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la notificació, davant la Sala del contenciós del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sense perjudici de la possibilitat d'interposar potestativament recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar a partir del dia següent a la notificació.

Barcelona, 5 de setembre de 2007

P.D. del rector (Resolució núm. 3010/2006 de 13 de desembre, DOGC núm. 4800)

Josefina Auladell Baulenas

Gerenta

PG-195506 (07.261.061)