Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓN del Ayuntamiento de Santander por la que se anuncia la adjudicación de la gestión del servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado en el municipio
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 145/2006
Fecha Disposición :
02/06/2006
Fecha Publicación :
19/06/2006
Órgano Emisor :
ADMINISTRACIÓN LOCAL
EDICTE

de 7 de juny de 2006, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referents al municipi de Palau-solità i Plegamans.

Exp.: 2004/013465/B

Pla de millora urbana de l'avinguda Navarra, de Palau-solità i Plegamans

En compliment del que disposa l'article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, per aquest Edicte es notifica a les empreses Diseny i Edificacions, SA, i Mafra Moncada, SL, propietàries de finques incloses dins l'àmbit del Pla de millota urbana de l'avinguda Navarra, del terme municipal de Palau-solità i Plegamans, amb últim domicili conegut a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer, 2, i avinguda Navarra, nau G, de Palau-solità i Plegamans, respectivament, i actualment en domicilis desconeguts, que la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en les sessions de 14 de juliol de 2004 i 18 de maig de 2005, va adoptar uns acords que els afecten i que es van publicar al DOGC núm. 4461, de 2.9.2005.

Contra els acords anteriors, que no posen fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al DOGC. El recurs s'entendrà desestimat si passen tres mesos sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via contenciosa administrativa.

L'expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 101 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, a l'arxiu de planejament de la Direcció General d'Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, planta baixa, 08029 Barcelona.

Barcelona, 7 de juny de 2006

Mercè Albiol i Núñez

Secretària de la Comissió Territorial

d'Urbanisme de Barcelona