Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de crèdit 2/2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 230
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
S'ha exposat al públic l'expedient de modificació de crèdit 2/2016, dins el pressupost vigent, mitjançant
ingressos extraordinaris, segons l'anunci publicat al BOP núm. 212 de data 4 de novembre de 2016. No s'hi
han presentat reclamacions ni suggeriments i ha estat aprovat definitivament en data 23 de novembre de
2016. La quantitat definitiva dels capítols modificats és la següent:
Habilitació de crèdit
C
APÍTOL A
RTICLE C
ONCEPTE B
AIXA A
UGMENT INGRESSOS
6
62
625.00
6.031,55
Cortinatge escenari local social
6
61
61000
21.521,08
Arranjament camins rurals TM de Clariana
2
21
21000
6.521,08
Arranjament i manteniment d'infraestructures i bens naturals
2
21
21200
1.031,55
Arranjament i manteniment d'edificis i altres construccions
7
76
76100
20.000,00
Transferències de capital Diputació de Lleida
Total habilitació de crèdit
7.552,63
27.552,63
20.000,00
Contra l'aprovació definitiva, les persones legitimades podran interposar recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de
dos mesos des del dia següent al de la publicació d'aquest anunci.
Clariana de Cardener, 23 de novembre de 2016
L'alcalde, Francisco Rovira Massoni