Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'un projecte d'obres en sòl no urbanitzable
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 230
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
El promotor SAT Almacir 929 CAT per tal de dur a terme l'obra consistent en la modificació i sol·licitud de
concessió conjunta d'aigües superficials i subterrànies per a reg en els TTMM d'Os de Balaguer i Castel ó
de Farfanya ( Lleida ) ha presentat els següents documents:
- Projecte de modificació i sol·licitud de concessió conjunta d'aigües superficials i subterrànies per a reg en
els TTMM d'Os de Balaguer i Castelló de Farfanya ( Lleida ).
- Document ambiental per la sol·licitud d'inici de l'avaluació d'impacte ambiental simplificada del projecte
esmentat.
- Estudi d'integració paisatgística del projecte esmentat i específic per al terme municipal de Castelló de
Farfanya.
D'acord amb al ò que s'estableix a l'article 49 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei d'urbanisme, es sotmet el projecte presentat a informació pública pel termini de vint dies
mitjançant anunci al Butl etí Oficial de la Província de Lleida, a la seu electrònica de la pàgina web de
l'ajuntament (e-tauler ) i al taulel d'anuncis de l'ajuntament perquè durant el citat període es puguin formular
al·legacions i reclamacions per totes les persones interessades.
El projecte i resta de documentació es troben de manifest a les oficines de l'ajuntament de Castel ó de
Farfanya a la Plaça Major, 1, on es podrà consultar en horari d'atenció al públic, de les 10 a les 14 hores,
durant el termini anteriorment indicat.
Castel ó de Farfanya, 24 de novembre de 2016
L'alcaldessa, Cristina Lafay Bertran