Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació padró fiscal del Comunal 2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 230
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
Per Decret de l'Alcaldia 75/2016, de 25 de novembre de 2016, s'ha aprovat el padró fiscal següent:
Padró de Comunal 2016/01 per a 54 contribuents i un import total de 3.892,08 euros.
El padrons fiscals s'exposen al públic pel termini d'un mes, des de l'endem
àà de la publicaci
óó d'aquest edicte
en el Butllet íó Oficial de la Província i estan a disposici
óó dels interessats en la Secretaria d'aquest
Ajuntament.
D'acord amb el que disposen els articles 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i
l'article 14.2.c) del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de marc?, pel que s'aprova el Text refós de la Llei de
les hisendes locals, es notifiquen col·lectivament els rebuts derivats d'aquest padr .
óó
Contra aquest acord es podr
àà interposar recurs de reposici ,
óó previ al contenciós administratiu, davant del
mateix O?rgan que l'ha dictat pel període d'un mes, a comptar de l'endemà de la finalització del termini
d'exposició al públic del padró fiscal. L'esmentat recurs s'entendrà desestimat si transcorre un mes des de la
seva interposició sense que es notifiqui la seva resolució.
Contra la desestimació del recurs de reposició es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant
del Jutjat Contenciós Administratiu de la ciutat de Lleida en el termini de dos mesos, comptats des de
l'endemà de la notificació de l'acord resolutori, en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia
en que s'hagi d'entendre desestimat. Tot aixo? d'acord amb l'establert als articles 8.1 i 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Odèn, 25 de novembre de 2016
L'alcalde, Pere Vilaginés Muntada