Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci relatiu a l'aprovació de padrons fiscals
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 230
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
El dia 24 de novembre de 2016 es varen aprovar els següents padrons fiscals:
- Padró fiscal de la taxa d'escombraries corresponent a l'any 2016.
- Padró fiscal de la taxa de clavegueram corresponent a l'any 2016.
El padró fiscal s'exposa al públic durant el termini d'un mes, des de l'endemà de la publicació d'aquest
edicte en el Butlletí Oficial de la Província, i està a disposició dels interessats a la Secretaria d'aquest
Ajuntament en horari de dil uns a dijous d'11 a 14 hores.
D'acord amb el què disposen els articles 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i
l'article 14.2.c) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
les Hisendes locals, es notifiquen col·lectivament els rebuts derivats d'aquests padrons.
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte administratiu, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà
de rebre aquesta notificació o al de l'acabament del període d'exposició pública del corresponent padró,
d'acord amb l'article 14.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat mitjançant el
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març i l'art. 108 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local.
La interposició del recurs no suspendrà l'execució de l'acte impugnat ni la recaptació de quotes o drets
liquidats, interessos i recàrrecs l evat que sol·liciteu en el mateix recurs de reposició la suspensió de l'acte
en els termes de l'article 224 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Ivars de Noguera, 24 de novembre de 2016
L'alcalde, Josep Magrí Mangues