Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 229
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
CONSORCI DEL TER
Aprovat definitivament el pressupost general i la plantilla del Consorci del Ter previst per a l'exercici 2017, al no haver-se
presentat reclamacions en el període d'exposició pública, d'acord amb l'article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l'article 20 del Reial decret 500/1990, de 20
d'abril, es publica el resum d'aquest per capítols, així com la plantilla de personal prevista.
RESUM PRESSUPOST INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS, ANY 2017
Pressupost d'Ingressos
Capítols
Import (?)
Capítol I. Impostos directes
0,00
Capítol II. Impostos indirectes
0,00
Capítol III. Taxes
0,00
Capítol IV. Transferències corrents
261.342,00
Capítol V. Ingressos patrimonials
0,01
Capítol VI. Alienació inversions reals
0,00
Capítol VII. Transferències de capital
0,00
Capítol VIII. Actius financers
0,00
Capítol IX. Passius financers
0,00
TOTAL
261.342,01
Pressupost de Despeses
Capítols
Import (?)
Capítol I. Despeses de personal
130.254,11
Capítol II. Compra, béns i serveis
127.287,90
Capítol III. Despeses financeres
500,00
Capítol IV. Transferències corrents
2.300,00
Capítol VI. Inversions reals
1.000,00
Capítol VII. Transferències de capital
0,00
Capítol VIII. Actius financers
0,00
Capítol IX. Passius financers
0,00
TOTAL
261.342,01
PLANTILLA DE PESONAL EXERCICI 2017
N.
Denominació
Grup
Plaça
Vacant
Personal laboral
1
Tècnic superior de Medi Ambient
A1
1
0
2
Administrativa
C1
1
0
3
Tècnic desenvolupament territorial
A2
1
0
4
Tècnic de Comunicació (25 hores setmanals)
A2
1
0
Aquesta aprovació podrà ser impugnada davant la jurisdicció Contenciós Administrativa, amb els requisits, formalitats i
causes indicades en l'article 170 i 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, i en la forma i terminis que estableixin les normes de l'esmentada jurisdicció.
Manlleu, 22 de novembre de 2016
Joaquim Roca i Ventura
President