Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 229
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER
El Ple de l'Ajuntament de Vilallonga de Ter en sessió extraordinària de 6 d'octubre de 2016 aprovà inicialment el pressupost
general per a l'exercici del 2017, amb les seves Bases d'Execució, i la plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a
funcionaris, personal laboral i eventual.
Vist que no es va presentat cap reclamació durant la informació pública al BOP de Girona núm. 200 de 19-10-2016, va quedar
definitivament aprovat en data 11-11-2016 de conformitat amb l'acord adoptat al respecte i amb el que disposa l'article 169.3
del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprovà el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
El resum per capítols és el següent:
INGRESSOS
CAPÍTOLS DENOMINACIÓ
EUROS
A. OPERACIONS CORRENTS
1
IMPOSTOS DIRECTES
187.850,00
2
IMPOSTOS INDIRECTES
5.000,00
3
TAXES I ALTRES INGRESSOS
210.250,00
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
178.000,00
5
INGRESSOS PATRIMONIALS
32.400,00

B. OPERACIONS DE CAPITAL

6
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
0,00
7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
26.000,00
8
VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
0,00
9
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS
0,00


TOTAL INGRESSOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
639.500,00 ?
DESPESES
CAPÍTOLS DENOMINACIÓ
EUROS
A. OPERACIONS CORRENTS
1
REMUNERACIONS DEL PERSONAL
167.400,00
2
COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEI
319.650,00
3
INTERESSOS
800,00
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
108.650,00

B. OPERACIONS DE CAPITAL
6
INVERSIONS REAL
40.000,00
7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
0,00
8
VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
0,00
9
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS
3.000,00


TOTAL DESPESES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
639.500,00 ?
Així mateix, vista la plantilla de personal que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i
eventual següent:
PLANTILLA DE PERSONAL
PLACES
VACANTS
GRUP
A) FUNCIONARIS
Administració general:
- Auxiliar administrativa
1
1
C2
Administració especial:
- Arquitecte
1
1
A
Total plantilla personal funcionari
2
2
B) LABORALS
- Auxiliar administrativa
3
2
C2
- Peó manteniment
2
1
AP
- Personal de neteja
1
1
AP
Total plantilla personal laboral
6
4
TOTAL GENERAL
8
6
De conformitat amb el que disposa l'article 171 del RDL 2/2004, de 5 de març, contra l'aprovació definitiva podrà interposarse directament recurs contenciós administratiu.
Vilallonga de Ter, 21 de novembre de 2016
Mònica Bonsoms Pastoret
Alcaldessa