Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci sobre contractació de personal laboral temporal
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 229
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
521 - 01 10 004 17 /2016
Per Resolució d'Alcaldia número 2016/591 de data 17 de novembre
de 2016, una vegada conclòs el procediment selectiu, s'ha efectuat
el nomenament de la Sra. Montserrat Perez Garcia, com a Tècnica
d'Administració General en règim de personal laboral interí.
Fet que es publica als efectes de l'article 82 del Decret 214/1990, de
30 de juliol, per qual s'aprova el Reglament del Personal al Servei
de les Entitats Locals.
Riudellots de la Selva, 18 de novembre de 2016
Josep Mª Corominas i Pujol
Alcalde en funcions