Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 229
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE LES LLOSSES
En sessió ordinària de data 24 de novembre de 2016, el Ple ha aprovat inicialment:
- El pressupost General d'aquesta entitat pel 2017 juntament amb les
seves bases d'execució.
- La Plantilla de personal que comprèn tots els llocs de treball degudament classificats reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.
S'exposa al públic a la Secretaria d'aquest Ajuntament durant quinze dies dins dels quals qualsevol persona interessada podrà examinar i presenta-hi les reclamacions oportunes, conforme l'article 169
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Cas que no es presentin es consideraran definitivament aprovats
sense necessitat d'adoptar cal altre acord.
Les Llosses, 25 de novembre de 2016
David Serrat i Soldevila
Alcalde