Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 229
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE CRESPIÀ
Atès que durant el període d'informació pública de l'expedient de modificació de crèdit número 1/2016, del pressupost
vigent de la corporació, no s'ha presentat cap al·legació, l'acord d'aprovació provisional queda elevat a definitiu.
L'expedient de referència s'ha publicat al BOP número 119, del dia 22 de juny de 2016 i ha quedat definitivament aprovat el
dia 12 de juliol de 2016.
De conformitat amb allò que disposa l'art. 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals i l'art. 20.3 del RD 500/1990, de Pressupostos de les Entitats Locals, es fa pública la
modificació:
Pressupost de despeses:
Capítol
Previsió inicial
Modificació
Previsió definitiva
I
80.418,90
0,00
80.418,90
II
118.173,95
4.750,00
122.923,95
III
22.750,00
0,00
22.750,00
IV
11.450,00
1.758,45
13.208,45
VI
102.530,00
32.919,96
135.449,96
IX
21.250,00
155.255,99
176.505,99
TOTAL
356.572,85
194.684,40
551.257,25
Pressupost d'ingressos:
Capítol
Previsió inicial
Modificació Previsió definitiva
I
81.949,00
0,00
81.949,00
II
4.650,00
0,00
4.650,00
III
46.522,00
0,00
46.522,00
IV
223.450,00
73.948,67
297.398,67
V
1,85
0,00
1,85
XI
0,00
120.735,73
120.735,73
TOTAL
356.572,85
194.684,40
551.257,25
Contra l'aprovació definitiva, les persones legitimades podran interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.
Crespià, 27 de setembre de 2016
Francesc Xavier Quer Bosch
Alcalde