Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci sobre l'adjudicació i formalització d'un contracte
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 229
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE CANTALLOPS
Per acord de ple de data 8 de novembre de 2016 es va adjudicar el
contracte de gestió de servei públic de recollida i transport de residus municipals del terme municipal de Cantallops, publicant-se la
seva formalització a l'efecte de l'article 154 del Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, el Reial decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre:
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Cantallops.
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
c) Adreça d'Internet del perfil del contractant: www.cantallops.
cat
2. Objecte del contracte:
a) Tipus: contracte administratiu.
b) Descripció: gestió de servei públic de recollida i transport de
residus municipals de Cantallops
c) CPV 90511300-5
d) Mitjà de publicació de l'anunci de licitació: BOP i DOGC.
e) Data de publicació de l'anunci de licitació: 21 de juliol de 2016
i 12 d'agost de 2016.
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert
4. Formalització del contracte:
a) Data d'adjudicació: 8 de novembre de 2016.
b) Data de formalització del contracte: 22 de novembre de 2016.
c) Contractista: SERSALL S.L.
d) Import o cànon d'adjudicació. Import net: 213.132,00 euros.
Import total: 234.445,20 Euros.
Cantallops, 22 de novembre de 2016
Joan Sabartés Olivet
Alcalde