Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci sobre la modificació i derogació inicial d'ordenances fiscals
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 229
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
El Ple del Consell Comarcal del Solsonès, en la sessió de data 24 de novembre de 2016, ha acordat:
- La modificació inicial de l'Ordenança reguladora del preu públic del servei d'atenció domiciliària.
- La derogació inicial de l'Ordenança reguladora del preu públic per a la utilització del servei de bicicletes
BTT o Mountain Bike del Centre BTT Solsonès ? Val de Lord.
Aquests acords juntament amb els expedients se sotmeten a informació pública per un termini de 30 dies,
comptadors a partir de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d'anuncis de l'entitat i a un dels diaris de difusió de la província, a l'efecte que es puguin presentar
reclamacions i al·legacions, de conformitat amb l'article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, article 49 de la Llei de bases de
règim local i article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Si no es formula cap al·legació ni cap reclamació en el període d'informació pública, els acords provisionals
esdevindran definitius.
Solsona, 25 de novembre de 2016
La presidenta, Sara Alarcón i Postils