Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Anunci sobre la modificació de crèdit del pressupost 2016 del Consell Comarcal del Solsonès i els seus organismes autònoms
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 229
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
El Ple del Consell Comarcal del Solsonès, en la sessió duta a terme el dia 24 de novembre de 2016, va
aprovar l'expedient número 3 de modificació de crèdit del pressupost general d'aquest Consell Comarcal per
a l'exercici 2016.
El que es fa públic, per mitjà d'aquest edicte, a fi que durant el termini de 15 dies hàbils pugui ésser
examinat aquest expedient a la Intervenció d'aquest Consel , i arribat el cas, formular-se les reclamacions
que creguin adients els interessats legítims, en virtut del disposat als articles 112.3 de la Llei 7/1985,
reguladora de les bases de règim local, de 2 d'abril, els articles 169, 177del RD legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Aquest expedient quedarà definitivament aprovat si durant aquest termini no s'ha presentat cap reclamació
i/o al·legació.
Tot seguit es transcriu.
CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS, MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
C
AP. A
RTICLE C
ONCEPTE B
AIXA A
UGMENT INGRESSOS
1
16
16200.221
1.625,00
Formació del personal
2
22
22400.341
1.000,00
Despeses primes assegurances lliga comarcal futbol sala
2
22
22699.4311
6.000,00
Despeses vàries fires
2
22
22799.231
38.000,00
Despeses treballs altres empreses benestar social AD/XS
4
48
48900.432
5.900,00
Transferència corrent a l'Ass. Turisme Vall de Lord
6
63
63500.920
20.000,00
Inversió en mobiliari SSAP
4
41
41000.432
5.900,00
Transferència corrent a Patronat de Turisme Solsonès
3
39
39900
7.185,00
Altres ingressos (fires, assegurances)
4
45
45002
39.440,00
De la Com. Autònoma, Serveis Socials i Polítiques d'Igualtat
7
75
75080
20.000,00
Altres transferència de capital Comunitat Autònoma
Total suplement de crèdit
5.900,00
72.525,00
66.625,00
C
AP. A
RTICLE C
ONCEPTE B
AIXA A
UGMENT INGRESSOS
4
46
46700.334
8.925,00
Transferències corrents a CNL

 
Número 229
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dimarts, 29 de novembre de 2016
4
45
45080
8.925,00
De la Com. Autònoma, altres subvencions
Total habilitació de crèdit
0,00
8.925,00
8.925,00
Total modificació de crèdit
5.900,00
81.450,00
75.550,00
CENTRE SANITARI DEL SOLSONÈS, MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
C
AP. A
RTICLE C
ONCEPTE B
AIXA A
UGMENT INGRESSOS
2
21
21300.312
6.000,00
Repar. manteniment i conservació maquinària
4
40
40000.920
33.000,00
Transf. corrent a l'Adm. Gral. de l'entitat local
4
45
45060
33.000,00
Transferències corrents de la CCAA
3
34
34100
6.000,00
Preus públics serveis assistencials
Total modificació de crèdit
0,00
39.000,00
39.000,00
PATRONAT DE TURISME DEL SOLSONÈS, MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
C
AP. A
RTICLE C
ONCEPTE B
AIXA A
UGMENT INGRESSOS
2
22
22799.432
1.300,00
Despeses treballs altres empreses
2
23
23120.432
500,00
Despeses locomoció personal laboral
2
23
23000.912
1.800,00
Despeses indemnitzacions òrgans de govern
Total modificació de crèdit
1.800,00
1.800,00
0,00
Solsona, 25 de novembre de 2016
La presidenta, Sara Alarcón i Postils